Výskumy RAY

RAY - Výsledky a dopad programu ERASMUS+

RAY MON – Výsledky a dopad programu ERASMUS+

Výskumný projekt RAY MON predstavuje nadnárodnú analýzu výsledkov prieskumov uskutočnených s účastníkmi a realizátormi projektov v rámci EÚ programu Erasmus+ počas celého programového obdobia . Na zbere a vyhodnotení dát spolupracovali Národné agentúry z 31 krajín vrátane Slovenskej národnej agentúry Erasmus+.

RAY MON 2015-2016:

Skrátený sumár

Výskumná správa

Správa so štatistickými údajmi

RAY MON 2017-2018:

Výskumná správa

Správa so štatistickými údajmi

RAY MON 2019-2020

Výskumná správa

Správa so štatistickými údajmi

Tematické výskumy:

RAY MON Inklúzia:

Výskumná správa (2020)

Skrátený sumár (2020)

RAY MON Národné špecifiká:

Výskumná správa (2020)

RAY LEARN – Stratégie a postupy vzdelávania a rozvoja organizácií

V súlade s úlohou preskúmať stratégie a postupy vzdelávania a rozvoja organizácií a zohľadniť rozmanitosť týchto stratégií a postupov sa v októbri 2019 uskutočnili prieskumné rozhovory s kľúčovými zamestnancami vybraných organizácií aktívnych v mládežníckom sektore na Slovensku. Informácie získané prostredníctvom telefonických rozhovorov boli zaznamenané a následne analyzované. Získané informačné súbory boli doplnené o informácie získané z najaktuálnejších výročných správ dotyčných organizácií. V predloženej správe sú zhrnuté kvalitatívne zistenia, ktoré budú podkladom pre nadchádzajúci nadnárodný kvantitatívny výskum.

Národná správa (2020)

RAY SOC – Výsledky a dopad programu Európsky zbor solidarity

Výskumný projekt RAY SOC („SOlidarity Corp“) má cieľ vytvoriť pevný základ pre implementáciu a ďalšie vykonávanie programu Európsky zbor soliradity. Cieľom výskumného projektu je analyzovať proces implementácie Európskeho zboru solidarity a preskúmať rôzne aspekty, ktoré si z pohľadu zainteresovaných strán programu vyžadujú ďalšiu pozornosť.

Výskumná správa (2020)

Skrátený sumár (v AJ, 2020)

Skrátený sumár (v SJ, 2020)

RAY COR – Výskumný projekt o vplyve pandémie Covid 19 na prácu s mládežou v Európe

Prehľad literatúry (2020)

Výskumná správa (2020)

Stručné informácie – časť 1 (2020)

 

Viac informácií o výskumnom projekte RAY na jeho oficiálnej stránke: www.researchyouth.net.