pracasmladezou.sk

Rozvoj kľúčových kompetencií nadobudnutých neformálnym vzdelávaním umožňuje mladým ľuďom úspešne participovať na trhu práce a rozvoji občianskej spoločnosti

Ako pomáha neformálne vzdelávanie mladým ľuďom?

1 %

mladých ľudí pomohla účasť na neformálnom vzdelávaní pri získaní zamestnania alebo pri uchádzaní sa o lepšiu pracovnú pozíciu v zamestnaní

1 %

zamestnávateľov sa pri prijímacom pohovore zaujímala o to, aké neformálne vzdelávanie uchádzač absolvoval

1 %

zamestnávateľov akceptuje absolvovanie neformálneho vzdelávania pri nedostatku praxe alebo namiesto chýbajúceho formálneho vzdelania

Deklarácia o uznávaní neformálneho vzdelávania

V roku 2013 vznikol dokument Deklarácia o uznávaní prínosu neformálneho vzdelávania v práci s mládežou. Deklarácia je nástroj, ktorý zviditeľňuje tému neformálneho vzdelávania a prepája všetkých, ktorí si uvedomujú, že neformálne vzdelávanie má hrať dôležitú úlohu pri výchove mladej generácie. Deklaráciu doteraz podpísalo viac ako sto významných zástupcov štátneho, súkromného, verejného i mimovládneho sektora.

Nestlé Slovensko s.r.o.

Teach for Slovakia

Microsoft Slovakia, s.r.o.

Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Československá obchodná banka, a.s.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Profesia, s.r.o.

Žilinská univerzita v Žiline

Nadácia Markíza

YouthWatch o.z.

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

American Chamber of Commerce in the Slovak Republic

Nitriansky samosprávny kraj

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Žilinský samosprávny kraj

Euroatlantické centrum

"Naša spoločnosť považuje neformálne vzdelávanie za dôležitú časť rozvoja mladých ľudí. Poskytuje im priestor na rozvoj rôznorodých zručností, ktoré prispievajú k ich pripravenosti pre trh práce a pre samotnú pracovnú dráhu. Pri výbere nových ľudí do našej spoločnosti posudzujeme formálne aj neformálne vzdelávanie, preto sa pripájame k tejto iniciatíve. "
Dell, s. r. o.

Krok za krokom k uznaniu

Mladí ľudia si v rámci formálneho vzdelávania najmä v školách osvojujú množstvo vedomostí, no často majú menej priestoru na rozvoj zručností, schopností a postojov, nevyhnutných pre úspešné uplatnenie v zamestnaní či ďalšom živote. Tento priestor poskytuje práve neformálne vzdelávanie v oblasti práce s mládežou.

Cieľom publikácie je priblížiť filozofiu, iniciatívy, stratégiu a samotné procesy, ktoré podnikla IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže na podporu potenciálu neformálneho vzdelávania v práci s mládežou. Publikácia môže byť inšpiráciou a príkladom dobrej praxe aj pre ostatných, ktorí sa danej téme venujú, a to nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Stiahnite si publikáciu Tomáš Pešek a Andrej Dudáč:  Krok za krokom k uznaniu (formát PDF).

Nové trendy vo vzdelávaní mládeže. Your Career, Your Future – Map it, Tap it, Grow it!

Zisťovali sme, ako sa implementuje globálne vzdelávanie v Portugalsku

Vyhodnotenie prieskumu o prínose neformálneho vzdelávania z pohľadu účastníkov školení

Kontakt

Milan Polešenský

e-mail: milan.polesensky@iuventa.sk

Dáta z prieskumu Ako mi pomohlo neformálne vzdelávanie v práci s mládežou v pracovnom živote (IUVENTA 2018) a výskumu Vyhodnotenie uplatnenia Deklarácie o uznávaní neformálneho vzdelávania v práci s mládežou, záverečná správa (CVTI 2018)