pracasmladezou.sk

Užitočné odkazy

Slovenská legislatíva:

Žiacke školské rady na základných a stredných školách

spôsob ustanovenia, zloženie, úlohy, uznášaniaschopnosť, finančné zabezpečenie, štatút

 

Rady školy na stredných školách

zloženie 

 

Mládežnícky parlament

zloženie, spôsob ustanovenia, úlohy

 

 

Projekty a iniciatívy na podporu participácie:

Inštitút pre aktívne občianstvo: Šampióni školskej participácie

Inštitút pre aktívne občianstvo: Školy, ktoré menia svet

Inštitút pre aktívne občianstvo, Nadácia otvorenej spoločnosti, Rada mládeže Slovenska: Tvorba mechanizmov participácie detí a mládeže na rozhodovacích procesoch školy a tvorbe verejných politík mládeže

Nadácia pre deti Slovenska: Zvyšovanie informovanosti a participácie občanov vo verejných politikách zameraných na deti a mladých ľudí na samosprávnej úrovni

Národné agentúry Erasmus+: Europe goes local

Rada mládeže Slovenska: Európsky dialóg s mládežou

Rada mládeže Žilinského kraja: Zvýšenie občianskej informovanosti a participácie mladých ľudí Žilinského kraja na veciach verejných

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti: Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík

Youthfully Yours SK: You(TH) Decide!

Združenie Informačných a poradenských centier mladých v SR: Za jedno lano