pracasmladezou.sk

Základná charakteristika programu

Program „Škola bez nenávisti“ je dobrovoľný program, ktorého sa môžu zúčastniť základné a stredné školy pôsobiace na území Slovenskej republiky. Tento program nadväzuje na kampaň Rady Európy „No hate speech movement“, do ktorej sa Slovenská republika zapojila kampaňou “Bez nenávisti na internete”, a ktorá bola v roku 2017 po šiestich rokoch trvania ukončená. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky má za cieľ naďalej podporovať a šíriť hodnoty a kultúru tolerancie medzi mladými ľuďmi, a preto poverilo organizáciu IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže prípravou a realizáciou tohto programu.

V období rokov 2018 a 2019 vznikol pilotný program „Škola bez nenávisti“, do ktorého sa zapojilo 7 ZŠ a SŠ. Tento program trval od septembra 2018 do júna 2019. Odborníkmi, členmi expertného tímu boli vytvorené základné odborné materiály: metodika, štandardy kvality, kritériá hodnotenia, dotazníky, prezentácie a pomocné učebné materiály. Členovia expertného tímu uskutočnili počas pilotného programu 2 interné audity prostredníctvom elektronických dotazníkov a na základe ich výsledkov pripravili odporúčania pre vypracovanie Akčného plánu pre každú školu. Školy v pilotnom programe získali základné certifikáty na základe vypracovania Akčného plánu školy, v ktorom navrhli a následne realizovali rôzne aktivity a podujatia podporujúce ciele programu. V závere pilotu členovia expertného tímu vypracovali pre školy záverečné správy s vyhodnotením celého priebehu programu a odporúčaniami pre ďalšie obdobie. V roku 2019 bol zároveň spustený nový – 1. ročník programu „Škola bez nenávisti“, ktorý bude končiť až v marci 2021 a do ktorého je zapojených 23 škôl. Jeho realizácia momentálne prebieha.

Zámerom programu je implementácia štandardu kvality v oblasti prevencie šikanovania, kyberšikanovania, nenávistných prejavov a podpory ľudských a občianskych práv na základných a stredných školách. Certifikát kvality potvrdzujúci štandard kvality pre základné a stredné školy „Škola bez nenávisti“ bude udelený školám, ktorých školská klíma, medziľudské vzťahy a rozhodovacie procesy na škole podporujú:

  • prevenciu šikanovania a kyberšikanovania;
  • prevenciu nenávistných prejavov na internete a v osobnej komunikácii,
  • dodržiavanie a rešpektovanie ľudských práv v komunikácii s inými ľuďmi na základe ich sociálneho statusu, kultúry, náboženstva, krajiny pôvodu, rodu a veku;
  • rozvoj tolerancie, úcty, vzájomného rešpektu a porozumenia
  • rozvoj interkultúrnych a sociálnych kompetencií;
  • rozvoj kompetencií pre demokratickú a občiansku kultúru;
  • zapájanie žiakov do projektov a aktivít podporujúcich princípy demokracie a ľudských práv;
  • zapájanie žiakov do verejného diania na lokálnej úrovni, ktoré podporuje sociálnu súdržnosť, spoluprácu medzi rôznymi skupinami mládeže a pod.

 

Prihlásením sa do programu sa zapojené školy hlásia k hodnotám programu „Škola bez nenávisti“ a prispievajú v rámci svojich aktivít k vytvoreniu pozitívnej školskej klímy, a tým aj k rozvoju hodnôt tolerancie a demokratickej spoločnosti u detí a mladých ľudí.