pracasmladezou.sk

aktuálne výzvy

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo dňa 2.1. 2020 výzvy na rok 2020

Dotačná schéma Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na podporu práce s mládežou. MŠVVaŠ SR poskytuje prostredníctvom schémy „Programy pre mládež na roky 2014 – 2020“ dotácie na podporu neformálneho vzdelávania v práci s mládežou. Znenie výziev je uvedené nižšie.

Výzvy v roku 2020

Výzva je zameraná na podporu mimovládnych organizácií, ktoré zastupujú záujmy mládeže na úrovni samosprávnych krajov s cieľom:

a) zohľadniť potreby a záujmy mladých ľudí v rôznych regionálnych a národných politikách;
b) zvýšiť úroveň participácie mladých ľudí a povedomia o aktívnom občianstve;
c) posilniť reprezentáciu mládeže v rôznych štruktúrach na úrovni samosprávnych krajov;
d) posilniť dostupnosť činnosti zastupiteľských štruktúr mládeže pre všetkých mladých ľudí;
e) zabezpečiť pravidelný zber podnetov a potrieb mládeže pre tvorbu regionálnej mládežníckej politiky;
f) vytvárať partnerstvá medzi kľúčovými hráčmi mládežníckej politiky, štruktúrami zastupujúcimi mládežnícke organizácie a mladých ľudí;
g) zvyšovať kvalitu mládežníckej politiky na úrovni samosprávnych krajov;
h) posilniť postavenie mládežníckych organizácií, žiackych školských rád, parlamentov mládeže a i. v politike samosprávnych krajov a ich štruktúrach;
i) identifikovať a vzdelávať mladých vedúcich a iných aktivistov na úrovni samosprávnych krajov.

Oprávnenými žiadateľmi sú organizácie, ktoré v súčasnosti nie sú registrované v programe HLAS mladých na roky 2018 – 2020 a nepôsobia v regióne, v ktorom už pôsobí niektorá z organizácií registrovaných v programe HLAS mladých. Žiadatelia zároveň patria medzi subjekty uvedené v § 15 ods. 2 zákona č. 282/2008 o podpore práce s mládežou, ktoré zároveň preukázateľne pôsobia v štruktúrach zastupujúcich záujmy mládeže, resp. uskutočňujú aktivity v oblasti mládežníckej politiky a v oblasti práce s mládežou na úrovni samosprávnych krajov.

 

Ostatná výzva na predloženie žiadosti o dotáciu

Sprievodca pre žiadateľov

Podať žiadosť

V súlade s cieľmi programu KOMUNITA MLADÝCH, ako aj s cieľmi Stratégie SR pre mládež na roky 2014 – 2020, sa výzva KOMUNITA/D/1/2020 zameriava na 1. a 2. fázu – zber údajov a ich analýza a tvorba strategického dokumentu na miestnej úrovni pre oblasť mládeže, a to konkrétne na:
a) analýzu aktuálneho stavu existujúcich opatrení na miestnej úrovni zameraných na mladých ľudí, vrátane súvisiacich politík a strategických dokumentov,
b) zisťovanie a analýzu potrieb mladých ľudí žijúcich na území daného mesta/obce priamo od mladých ľudí i od tých, čo s nimi pracujú,c) identifikovanie najzávažnejších problémov a výziev, ktorým čelia mladí obyvatelia daného mesta/obce,
d) porovnanie zistení s informáciami a údajmi, zistenými inou výskumnou činnosťou na európskej, národnej alebo regionálnej úrovni,
e) analýzu a mapovanie všetkých kľúčových aktérov a ich zapojenie do definovania priorít,
f) tvorbu strategického dokumentu na miestnej úrovni pre oblasť mládeže participatívnym spôsobom založenej na predchádzajúcej analýze stavu a potrieb,
g) identifikovanie prioritných oblastí či cieľov a definovanie oblastí a opatrení.

Žiadateľ v prípade schválenia projektu zabezpečí naplnenie účelu výzvy prostredníctvom pozície koordinátora práce s mládežou, ktorý:
a) bude prijatý na základe výberového konania;
b) aktuálne pracuje na tejto pozícii na nižší pracovný úväzok, ktorý mu bude za účelom realizácie projektu navýšený na 100 %.

Žiadateľ môže poveriť organizáciu v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti za účelom zabezpečenia výkonu pozície koordinátora práce s mládežou.
Odporúčaná pracovná náplň koordinátora práce s mládežou je uvedená v Sprievodcovi pre žiadateľov.

Oprávnenými žiadateľmi sú na základe § 15 ods. 2 zákona č. 282/2008 Z.z. o podpore práce s mládežou obce, mestá alebo mestské časti s vlastnou samosprávou, ktoré v čase podávania žiadosti nemajú vytvorenú koncepciu rozvoja práce s mládežou alebo iný strategický dokument pre oblasť mládeže. Žiadateľ sa zapojením do výzvy zaväzuje zabezpečiť udržateľnosť pracovnej pozície koordinátora práce s mládežou minimálne 2 roky po skončení projektu a s minimálne 50 % pracovným úväzkom. Do výzvy sa môže zapojiť aj mikroregión, ktorý bude v žiadosti zastupovať 1 obec, pričom ostatné obce budú v žiadosti figurovať ako partneri žiadateľa.

 

Ostatná výzva na predloženie žiadosti o dotáciu

Sprievodca pre žiadateľov

Podať žiadosť

V súlade s cieľmi programu KOMUNITA MLADÝCH, ako aj s cieľmi Stratégie SR pre mládež na roky 2014 – 2020, sa výzva KOMUNITA/D/2/2020 zameriava na 3.fázu – implementáciu opatrení strategického dokumentu na miestnej úrovni pre oblasť mládeže. 

Oprávnenými žiadateľmi sú:
a) Obce, mestá alebo mestské časti s vlastnou samosprávou, ktoré majú vytvorený aktuálny strategický dokument pre oblasť mládeže schválený zastupiteľstvom, resp. iným relevantným orgánom;
b) ďalšie subjekty uvedené v § 15 ods. 2 zákona č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou, ktoré sú obcou alebo mestom poverené implementáciou opatrení strategického dokumentu pre prácu s mládežou. Tieto subjekty zároveň nepôsobia v kultúre, telovýchove a športe, ani nevykonávajú činnosť iba podľa osobitného predpisu. 

 

Ostatná výzva na predloženie žiadosti o dotáciu

Sprievodca pre žiadateľov

Podať žiadosť

V súlade s cieľmi programu PRIORITY mládežníckej politiky sa aktuálna výzva zameriava na:

a) Aktivity podporujúce zdravý životný štýl mládeže prostredníctvom podpory pohybovýcha športových aktivít pre deti a mládež v rámci mimoškolskej činnosti,
b) Aktivity podporujúce sociálnu inklúziu mladých ľudí prostredníctvom podpory pohybových a športových aktivít pre deti a mládež v rámci mimoškolskej činnosti
c) Aktivity podporujúce rozvoj zdravého životného štýlu u detí a mládeže, ktoré pochádzajú z lokalít s nedostatočne vybudovanou športovou infraštruktúrou alebo s nedostatkom možností aktívneho pohybu.

Oprávnenými žiadateľmi sú subjekty pôsobiace v oblasti práce s mládežou v súlade s § 15 ods. 2 zákona č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou v znení zákona č. 360/2019 Z.z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony. Oprávneným žiadateľom nie sú subjekty zapísané v Registri právnických osôb v športe alebo Registri fyzických osôb v športe, ktorým bola počas obdobia posledných 3 rokov udelená štátna dotácia na podporu športu z MŠVVaŠ SR.

 

Ostatná výzva na predloženie žiadosti o dotáciu

Podať žiadosť

V súlade s cieľmi programu PRIORITY mládežníckej politiky sa aktuálna výzva zameriava napodporu aktivít Centier voľného času zameraných na prácu s mládežou pre cieľovú skupinu mládeže nad 15 rokov s dôrazom na vekovú kategóriu 15 až 19 rokov.

Oprávnenými žiadateľmi sú Centrá voľného času zaradené do siete škôl a školských zariadení.

 

Ostatná výzva na predloženie žiadosti o dotáciu

Podať žiadosť

Výzva je zameraná na podporu činnosti klientsky orientovaných mimovládnych organizácií v oblasti informačných a poradenských služieb mladým, ktoré poskytujú s cieľom:

a) prevádzkovať linky pomoci mladým ľuďom v ťažkostiach a krízových situáciách zamerané na psychologickú a sociálnu pomoc,
b) poskytovať odborné poradenstvo pre mládež v oblasti psychologického, právneho, zdravotníckeho, finančného alebo kariérneho poradenstva a zodpovedného spotrebiteľského správania;
c) vytvárať, resp. prevádzkovať vytvorené online systémy poskytovania informácií a poradenstva mladým, overovať ich funkčnosť a priebežne ich aktualizovať

Oprávnenými žiadateľmi sú organizácie poskytujúce informačné a poradenské služby (predovšetkým linky pomoci), ktoré nie sú registrované v programe SLUŽBY pre mladých 1 na roky 2018 – 2020 v rámci Programov pre mládež na roky 2014-2020. Žiadatelia zároveň patria medzi subjekty uvedené v § 15 ods. 2 zákona č. 282/2008 o podpore práce s mládežou.

 

Ostatná výzva na predloženie žiadosti o dotáciu

Sprievodca pre žiadateľov

Podať žiadosť

 

Výzva je zameraná na podporu činnosti klientsky orientovaných mimovládnych organizácií zameraných na poskytovanie služieb v oblasti dobrovoľníctva mládeže, ktoré pôsobia na území samosprávneho kraja s cieľom:

a) vytvárať, resp. prevádzkovať a rozširovať vytvorené online systémy poskytovania informáciía poradenstva o možnostiach dobrovoľníctva mládeže, overovať ich funkčnosť a priebežne ich aktualizovať (dopĺňať a rozširovať databázu dobrovoľníckych príležitostí, prepájať a/alebo párovať požiadavky s ponukami dobrovoľníctva, spravovať dobrovoľnícke ponuky v komunite);
b) vytvárať krátkodobé a dlhodobé dobrovoľnícke príležitosti pre mladých ľudí v spolupráci s partnerskými organizáciami a umiestňovať mládežníckych dobrovoľníkov do organizácií a/alebo prepájať ich s dobrovoľníckymi príležitosťami, ktoré im zabezpečia rozvoj kompetencií potrebných pre úspešné uplatnenie sa v pracovnom živote a na živote občianskej spoločnosti;
c) realizovať informačné, konzultačné a propagačné aktivity v oblasti dobrovoľníctva mládeže s dôrazom na prínos nadobudnutých a rozvinutých kompetencií mladých ľudí dobrovoľníckou prácou, vrátane propagácie jej spoločenskej hodnoty;
d) zvyšovať status dobrovoľníctva mládeže prostredníctvom oceňovania dobrovoľníkov a koordinátorov dobrovoľníkov;
e) podporovať alebo vykonávať advokačné aktivity v oblasti dobrovoľníctva na miestnej/regionálnej/národnej úrovni (spolupracovať s orgánmi verejnej moci, so zástupcami rôznych organizácií a inštitúcií a komunít v snahe rozvíjať a propagovať uznávanie dobrovoľníctva; spolupracovať pri tvorbe stratégií / vytvárať stratégie smerujúce k priaznivej spoločenskej klíme pre dobrovoľníctvo; spolupracovať / presadzovať finančnú podporu dobrovoľníctva a začleňovanie dobrovoľníctva do legislatívy smerujúcej k jeho podpore; podporovať / budovať infraštruktúru dobrovoľníctva);
f) zvyšovať kompetencie mládežníckych dobrovoľníkov a koordinátorov dobrovoľníkov účasťou na vzdelávacích programoch, akreditovaných vzdelávacích programoch a/alebo na aktivity zamerané na školenia a spoluprácu (TCA) týkajúcich sa manažmentu dobrovoľníkov, dobrovoľníckych programov a iných tém Stratégie SR pre mládež na roky 2014 – 2020;
g) spolupracovať na implementácii metodiky výchovy a vzdelávania k dobrovoľníctvu vo formálnom vzdelávaní na národnej úrovni;
h) vykonávať výskumnú, edičnú a publikačnú činnosť v oblasti dobrovoľníctva mládeže;
i) zisťovať reálne potreby mladých dobrovoľníkov na miestnej, regionálnej alebo národnej úrovni za účelom zvyšovania kvality služieb dobrovoľníctva mládeže;
j) implementovať vybrané opatrenia Stratégie Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014 – 2020;
k) implementovať vybrané opatrenia Akčného plánu pre napĺňanie Koncepcie rozvoja práce s mládežou na roky 2016 – 2020 v rokoch 2019 – 2020;
l) implementovať dobrovoľnícke aktivity v rámci programu EÚ Európsky zbor solidarity (EZS), t.j. aktívne ponúkať mladým ľuďom príležitosti dobrovoľníckych aktivít v rámci programu EÚ Európsky zbor solidarity; motivovať organizácie k získaniu akreditácie v rámci EZS.

Oprávnenými žiadateľmi sú dobrovoľnícke centrá pôsobiace na úrovni samosprávneho kraja, ktoré v súčasnosti nie sú registrované v programe SLUŽBY pre mladých 2 na roky 2018 – 2020 a nepôsobia v regióne, v ktorom už pôsobí niektorá z organizácií registrovaných v programe SLUŽBY pre mladých 2.
Žiadatelia zároveň patria medzi subjekty uvedené v § 15 ods. 2 zákona č. 282/2008 o podpore práce s mládežou, ktoré poskytujú služby v oblasti dobrovoľníctva.

Ostatná výzva na predloženie žiadosti o dotáciu

Sprievodca pre žiadateľov

Podať žiadosť

 

Výzvy v roku 2020 pre registrované organizácie

Výzva je zameraná na podporu mimovládnych organizácií, ktoré zastupujú záujmy mládeže na úrovni
samosprávnych krajov a na celoštátnej úrovni.

Oprávnenými žiadateľmi sú registrovaní žiadatelia v rámci programu HLAS MLADÝCH na roky 2018 – 2020. Žiadatelia patria medzi subjekty uvedené v § 15 ods. 2 zákona č. 282/2008 o podpore práce s mládežou, ktoré zároveň preukázateľne pôsobia v štruktúrach zastupujúcich záujmy mládeže, resp. uskutočňujú aktivity v oblasti mládežníckej politiky a v oblasti práce s mládežou na úrovni samosprávnych krajov alebo na celoštátnej úrovni.

Záverečný protokol o aktualizácii rozpočtového stropu pre registrované organizácie v programe HLAS MLADÝCH na roky 2018-2020 v rámci Programov pre mládež na roky 2014-2020 TU.

Ostatná výzva na predloženie žiadosti o dotáciu

Sprievodca pre žiadateľov

Podať žiadosť

Výzva je zameraná na podporu mládežníckych organizácií, ktoré zabezpečujú aktivity, opatrenia a výstupy v prospech mládeže prostredníctvom systematickej práce s mládežou a pracujú na členskom princípe. Aktivity sú zamerané na neformálne vzdelávanie v práci s mládežou a na rozvoj mládežníckej politiky na Slovensku, pričom program PODPORA mládežníckych organizácií rozvíja v prostredí mládežníckych organizácií tieto prvky: demokracia, transparentnosť, trvalý rozvoj, rovnosť a inklúzia, systém a kvalita, synergia a vzájomné dopĺňanie a prepájanie existujúcich nástrojov, spolupráca a partnerstvá, bezpečnosť a ochrana mládeže a zviditeľňovanie práce s mládežou.

Oprávnenými žiadateľmi sú subjekty uvedené v § 15 ods. 2 zákona č. 282/2008 o podpore práce s mládežou, ktorí sú registrovaní v rámci programu PODPORA mládežníckych organizácií na roky 2018-2020 a získali potvrdenie o registrácii od vyhlasovateľa výzvy č. PODPORA/R/2018.

 

Ostatná výzva na predloženie žiadosti o dotáciu

Aktualizácia záverečného protokolu o maximálne výške dotácie na rok 2020 registrovaným organizáciám v programe PODPORA mládežníckych organizácií na roky 2018-2020 v rámci dotačnej schémy Programy pre mládež 2014 – 2020 na základe navýšeného rozpočtu

Podať žiadosť

Výzva je zameraná na podporu činnosti klientsky orientovaných mimovládnych organizácií v oblasti informačných a poradenských služieb mladým, ktoré poskytujú na území samosprávneho kraja (regionálna úroveň) alebo na území aspoň štyroch samosprávnych krajov (národná úroveň).

Oprávnenými žiadateľmi sú registrovaní žiadatelia v rámci programu SLUŽBY PRE MLADÝCH 1 (poskytovanie informačno-poradenských služieb mladým) na roky 2018-2020. Žiadatelia patria medzi subjekty uvedené v § 15 ods. 2 zákona č. 282/2008 o podpore práce s mládežou, ktoré zároveň poskytujú informačné a poradenské služby mladým, ktoré vykonávajú systematicky viac ako jeden rok, na úrovni samosprávnych krajov alebo na celoštátnej úrovni.

Záverečný protokol o aktualizácii rozpočtového stropu pre registrované organizácie v programe SLUŽBY PRE MLADÝCH 1 na roky 2018-2020 v rámci Programov pre mládež na roky 2014-2020 TU.

 

Ostatná výzva na predloženie žiadosti o dotáciu

Sprievodca pre žiadateľov

 

Podať žiadosť

 

Výzva je zameraná na podporu činnosti klientsky orientovaných mimovládnych organizácií zameraných na poskytovanie služieb v oblasti dobrovoľníctva mládeže, ktoré pôsobia na území samosprávneho kraja (regionálna úroveň) alebo na území aspoň štyroch samosprávnych krajov (národná úroveň).

Oprávnenými žiadateľmi sú registrovaní žiadatelia v rámci programu SLUŽBY PRE MLADÝCH 2 (poskytovanie služieb v oblasti dobrovoľníctva mládeže) na roky 2018-2020. Žiadatelia patria medzi subjekty uvedené v § 15 ods. 2 zákona č. 282/2008 o podpore práce s mládežou, ktoré zároveň poskytujú služby v oblasti dobrovoľníctva mládeže viac ako jeden rok na regionálnej úrovni (t.j. na území samosprávneho kraja) alebo na národnej úrovni (t.j. na území aspoň štyroch samosprávnych krajov).

Záverečný protokol o aktualizácii rozpočtového stropu pre registrované organizácie v programe SLUŽBY PRE MLADÝCH 2 na roky 2018-2020 v rámci Programov pre mládež na roky 2014-2020 TU.

Ostatná výzva na predloženie žiadosti o dotáciu

Sprievodca pre žiadateľov

 

Podať žiadosť

 

Programy pre mládež

Poskytnuté dotácie v rámci Programov pre mládež za rok 2018

Konzultácie

Pre programy SLUŽBY 1, SLUŽBY 2, PRIORITY, DÔKAZY:

Anna Máriássyová
anna.mariassyova@iuventa.sk
+421 2 592 96 301

Pre programy PODPORA, HLAS, KOMUNITA:

Michaela Koprdová
michaela.koprdova@iuventa.sk
+421 2 592 96 316