pracasmladezou.sk

Škola bez nenávisti - pilotný ročník

Pilotný ročník Školy bez nenávisti

1. Registrácia školy – do 14.9.2018 škola, ktorá mala záujem zapojiť sa do programu „Škola bez nenávisti“ sa zaregistrovala, nasledoval výber a zaradenie škôl do programu.
2. Úvodný seminár – 27.9.2018 podrobné informácie o programe boli školám poskytnuté na úvodnom seminári v sídle organizácie Iuventa – Slovenský inštitút mládeže v Bratislave.
3. Interný audit – október 2018 zapojené školy zrealizovali interný audit prostredníctvom elektronických dotazníkov pre:
pedagogických a nepedagogických, odborných zamestnancov školy,
žiakov školy a rodičov žiakov školy.
4. Vyhodnotenie interného auditu – november 2018 na základe vyplnených dotazníkov bola školám zaslaná spätná väzba a odporúčania pre prípravu akčného plánu školy.
5. Akčný plán školy – do 30. novembra 2018 školský tím pod vedením koordinátora/ky pripravil akčný plán školy, v ktorom naplánoval aktivity a nastavenie procesov pre dosiahnutie štandardu kvality a získanie certifikátu „Škola bez nenávisti“.
6. Metodická a odborná podpora – k vypracovaniu akčného plánu boli k dispozícii konzultácie s odborníkmi, odporúčané vzdelávacie aktivity a materiály.
7. Vzdelávanie školských tímov – 29.-30.1.2019 sa uskutočnilo stretnutie určené členom školských tímov za účelom vzdelávania v oblastiach: rovesnícke učenie, ľudské práva, nenávistné prejavy a návštevy divadla s témou utečenectva.
8. Implementácia akčného plánu – do 30. apríla 2019 školy realizovali plánované aktivity podľa harmonogramu v stanovených termínoch.
9. Vyhodnotenie akčného plánu školy – do 3.5.2019 školy zaslali informácie a fotodokumentáciu z aktivít a podujatí, ktoré zrealizovali.
10. Neformálne vzdelávanie – školy sa mohli zúčastniť vzdelávacích podujatí organizovaných Iuventou (živé knižnice, workshopy k téme ľudských práv, vzdelávania pre žiakov a učiteľov).
11. Interný audit po implementácii akčného plánu – do 10. mája 2019 zapojené školy zrealizovali interný audit prostredníctvom elektronických dotazníkov po realizácií aktivít pre:
– pedagogických a nepedagogických, odborných zamestnancov školy,
– žiakov školy a rodičov žiakov školy.
12. Dotazník spätnej väzby – do 31.5.2019 vyplnili a zaslali koordinátori/ky školských tímov na školách reflexiu k celému pilotnému ročníku.
13. Vyhodnotenie interného auditu – do 14.6.2019 školy dostali hodnotiacu správu s odporúčaniami do ďalšieho obdobia a vyjadrením o udelení a získaní certifikátu
14. Odovzdanie certifikátu – 20. júna 2019 na základe vyhodnotenia 2. kola interného auditu, záverečnej správy a fotodokumentácie, ktoré dodala škola na záver cyklu programu bude školám udelený certifikát „Škola bez nenávisti“.