pracasmladezou.sk

Program Hlas mladých je jedným z programov dotačnej schémy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na podporu neformálneho vzdelávania v práci s mládežou a rozvoj mládežníckej politiky na Slovensku. Program Hlas mladých je užšie zameraný na zvýšenie povedomia o aktívnom občianstve a úrovne participácie mladých ľudí. Na rok 2020 si prijímatelia dotácie naplánovali tieto aktivity:

Národná úroveň

 • podpora činnosti mládežníckeho delegáta SR pri OSN
 • národné stretnutie mladých ľudí, pracovníkov s mládežou, zástupcov miest a obcí zapojených do tvorby koncepčných dokumentov na lokálnej úrovni
 • dvojdňové školenie pre aktérov mládežníckej politiky s osobitným zameraním na tému sociálnych sietí a ich vplyvu na mladých ľudí
 • stretnutie zástupcov nefungujúcich/nepodporených krajských rád mládeže so zástupcami aktívnych krajských rád mládeže
 • workshop na tému nové trendy v komunikácii s mladými ľuďmi
 • workshop pre pracovníkov s mládežou zameraný na podporu záujmu mladých ľudí o veci verejné
 • online súťaž na podporu aktívneho občianstva mladých ľudí
 • online kampaň na podporu účasti mladých ľudí v parlamentných voľbách
 • semináre pre riaditeľov/zástupcov mládežníckych organizácií (vzťah neformálneho a formálneho vzdelávania, constituecy building)
 • podcasty o práci s mládežou na Slovensku
 • stretnutia mladých ľudí so zástupcami samospráv (zber potrieb mladých, podpora ich projektov, vznik mládežníckych parlamentov ap.)
 • udeľovanie ocenení – sTOPa 2020, Res Publica sa nás týka

Trnavský kraj

 • dvojdňové workshopy pre mladých ľudí zamerané na definovanie ich potrieb a zber podnetov na riešenie výziev v práci s mládežou
 • dvojdňové podujatia pre zástupcov žiackych školských rád ZŠ a SŠ
 • jednodňové podujatie pre koordinátorov žiackych školských rád ZŠ a SŠ
 • stretnutia mladých ľudí so zástupcami obcí za účelom zberu podnetov pre vypracovanie koncepčných dokumentov na podporu práce s mládežou
 • dvojdňové školenie zamerané na zvyšovanie kompetencií pracovníkov s mládežou
 • okrúhly stôl s aktérmi práce s mládežou za účelom vytvorenia a skvalitnenia medzisektorovej spolupráce

Trenčiansky kraj

 • trojdňové vzdelávania pre členov žiackych školských rád ZŠ a SŠ a členov mládežníckych parlamentov
 • trojdňové vzdelávanie pre koordinátorov žiackych školských rád ZŠ a SŠ a koordinátorov mládežníckych parlamentov
 • zber a analýza potrieb členov žiackych školských rád
 • workshopy pre ZŠ a SŠ na podporu vzniku žiackych školských rád, mestských mládežníckych parlamentov a obecných rád mládeže
 • workshop pre pracovníkov s mládežou „Mysli globálne, konaj lokálne.“
 • seminár pre pracovníkov s mládežou zameraný na sieťovanie organizácií, výmenu skúseností a príkladov dobrej prax
 • video kampaň na podporu účasti mladých ľudí v parlamentných voľbách
 • okrúhle stoly k tvorbe strategických dokumentov na podporu práce s mládežou
 • newsletter ako nástroj propagácie práce s mládežou na miestnej a regionálnej úrovni – zber informácií o organizáciách, ktoré sa venujú práci s mládežou
 • stretnutia mladých ľudí s „dôležitými dospelými“ na miestnej, regionálnej a národnej úrovni akreditované vzdelávanie pre mladých lídrov

Žilinský kraj

 • víkendový seminár pre nových členov mládežníckych parlamentov a obecných rád mládeže
 • workshopy pre členov mládežníckych parlamentov a obecných rád mládeže
 • školenie pre začínajúcich členov žiackych školských rád SŠ
 • dvojdňový workshop pre koordinátorov žiackych školských rád SŠ
 • okrúhle stoly s aktérmi politiky na lokálnej úrovni, ktorých cieľom je podpísanie memoranda o spolupráci na skvalitnenie mládežníckej politiky na lokálnej úrovni
 • akreditované vzdelávanie Lektor vzdelávacích aktivít pre participáciu mládeže
 • infoseminár Ako zvýšiť úroveň participácie s využitím marketingu
 • Bodka za školským rokom – vyvrcholenie činnosti žiackych školských rád na konci školského roka
 • Olympiáda žiackych školských rád 2020
 • Oceňovanie aktívneho občianstva a ľudskosti 2020

Prešovský kraj

 • semináre pre nových členov žiackych školských rád SŠ (základný modul)
 • seminár pre členov žiackych školských rád SŠ (nadstavbový modul)
 • akreditované vzdelávanie Koordinátor žiackej školskej rady v praxi
 • dvojdňové vzdelávanie pre členov Stredoškolského parlamentu PSK a Krajskej rady ŽŠR KSK
 • imProve program – 8 stretnutí zameraných na osobnostný rozvoj mladých ľudí (soft skills, komunikačné a prezentačné zručnosti, kritické myslenie a i.) pre členov Stredoškolského parlamentu PSK
 • Raňajky so županom PSK (2x/rok) – pre členov Stredoškolského parlamentu PSK
 • prieskum fungovania ŽŠR v Prešovskom kraji
 • infoseminár pre úspešných prvožiadateľov (členov ŽŠR) o grant #zlepsimeto
 • vzdelávanie na tému Projektový manažment pre prvožiadateľov o grant #zlepsimeto
 • interaktívna vedomostná súťaž pre členov žiackych školských rád na podporu ich sieťovania
 • konferencia pre žiacke školské rady
 • Tímovka – súťaž o teambuilding pre žiacke školské rady

Košický kraj

 • dvojdňové vzdelávanie pre členov Stredoškolského parlamentu PSK a Krajskej rady ŽŠR KSK
 • workshopy Dotvor sa! v okresných mestách zamerané na posilnenie kľúčových kompetencií mladých ľudí
 • Konferencia mládeže RMKK 2020
 • sieťovacie stretnutia mládežníckych organizácií