pracasmladezou.sk

Mládežnícke pozície pri inštitúciách EÚ a medzinárodných organizáciách

Mladí ľudia do 30 rokov tvoria približne polovicu svetovej populácie. Napriek tejto skutočnosti, sú len vo veľmi nepatrnej miere zastúpení v rozhodovacích procesoch, ktoré určujú a ovplyvnia živote práve tejto generácie mladých ľudí. Aj z tohto dôvodu sa viaceré organizácie rozhodli umožniť a podporovať participáciu mladých ľudí a zapájať ich do rozhodovacích procesov, aby mohli zastúpiť hlas generácie mladeže, ktorá bola po mnohé roky prehliadaná.

Ponúkame Vám prehľad niekoľkých mládežníckych pozícií, na ktoré sa môžete hlásiť na Slovensku alebo vo svete. Tento zoznam nie je konečný, má slúžiť ako prehľad najznámejších pozícií v našom regióne.

Mládežnícky delegát/mládežnícka delegátka SR pri OSN

 

Podmienky:

 • vek 18 až 25 rokov (vrátane)
 • výborná znalosť anglického jazyka. Druhé kolo výberu bude prebiehať aj v anglickom jazyku
 • časová flexibilita na vykonávanie mandátu (záväzok šíriť nadobudnuté skúsenosti a znalosti medzi mladými ľuďmi na Slovensku v rôznych regiónoch)
 • preukázané schopnosti líderstva a dobrého charakteru
 • sebamotivácia a sebadisciplína, schopnosť pracovať samostatne
 • skúsenosť s prácou v oblasti mládeže (MVO pracujúce s deťmi a mládežou, participácia a aktívne občianstvo, nezávislé iniciatívy mládeže a pod.). Záujem o otázky a témy spojené s mladými ľuďmi.

 

Úlohy:

 • prednášky v regiónoch SR na jednu z tém cieľov udržateľného rozvoja SDGs/OSN
 • zameranie sa aj na rómsku komunitu a komunitu ľudí so zdravotným znevýhodnením
 • ochota poskytovať mediálne výstupy – rozhovor v TV, pre dennú tlač, na tlačových konferenciách a pod.
 • dvojtýždňová účasť na Valnom zhromaždení OSN v New Yorku alebo inom medzinárodnom fóre v kompetencii OSN  a príprava prejavu *
 • organizácia aspoň 1 sprievodného podujatia počas pobytu v New Yorku na Stálej misii SR pri OSN v spolupráci s mládežníckymi delegátmi a delegátkami OSN z iných krajín *
 • účasť na podujatiach IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a  týkajúcich sa mládeže v priebehu mandátu
 • účasť na podujatiach Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
 • podieľanie sa na šírení dialógu s OSN medzi mladých ľudí – iniciatíva UN75
 • spravovanie založených účtov sociálnych sietí pre túto pozíciu na Instagrame a Facebooku

* v závislostí od vývoja situácie spojenej s vírusom COVID-19

 

Prečo sa prihlásiť:

 • príležitosť zastupovať záujmy mladých ľudí zo Slovenskej republiky na medzivládnych rokovaniach OSN
 • realizácia aktivít, pokrytie cestovných výdavkov a stravného podľa jeho základnej sadzby v zahraničí vo výške určenej podľa opatrenia Ministerstva financií SR (náklady na pobyt v New Yorku a pod.)
 • účasť na zasadnutí Valného zhromaždenia OSN (dvojtýždňový pobyt v New Yorku v prípade jeho termínového presunu a uvoľnenia opatrení spojených s cestovaním na koniec roka 2020/začiatok roka 2021)*
 • spolupráca s ďalšími mládežníckymi delegátmi z celého sveta v otázkach práv a participácie mládeže, ľudských práv, cieľov trvalo udržateľného rozvoja a ďalších
 • mentoring od predchádzajúceho mládežníckeho delegáta
 • organizačná podpora od IUVENTY pri organizácii prednášok a workshopov v regiónoch

* v závislostí od vývoja situácie spojenej s vírusom COVID-19

 

Zaštiťuje:

AKRAM – Asociácia krajských rád mládeže,

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR,

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže,

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

 

Zoznam doterajších mládežníckych delegátov a mládežníckych delegátiek SR pri OSN:

2020/2021 – Šimon Babjak, Nikola Sekerešová

2019/2020 – Petra Pauerová

2018/2019 – Dominik Porvažník

2013-2018 – prerušenie programu – bez zastúpenia MD SR pri OSN

2013 – Hana Skljarzska

2012 – Milena Dudášová

2011 – Monika Mareková

2010 – Dana Vyžinkárová

2009 – Margita Hulmanová

2008 – Michal Onderčo

2007 – Elena Dikáczová

 

Mládežnícky delegát/mládežnícka delegátka SR pri WHO

 

Podmienky:

 • vek 18 až 29 rokov (vrátane)
 • výborná znalosť anglického jazyka
 • úspešne ukončený prvý ročník vysokoškolského štúdia v skupine študijných odborov zdravotnícke vedy a odbory zamerané na skvalitňovanie života definovaných podľa aktuálnej sústavy študijných odborov
 • časová flexibilita na vykonávanie mandátu (účasť na World Health Assembly a ochota a možnosť multiplikovať nadobudnuté skúsenosti a znalosti medzi mladými ľuďmi na Slovensku v každom kraji – konkrétne termíny workshopov sa budú určovať na základe časových možností delegáta/delegátky v období jún – apríl)
 • preukázané schopnosti líderstva a dobrého charakteru
 • sebamotivácia a sebadisciplína, schopnosť pracovať samostatne
 • skúsenosť s prácou v oblasti mládeže (MVO pracujúce s deťmi a mládežou, participácia a aktívne občianstvo, nezávislé iniciatívy mládeže a pod.). Záujem o otázky a témy spojené s kvalitou života mladých ľudí

 

Úlohy:

 • realizáciu prednášok/workshopov v regiónoch SR pre mladých ľudí na vybranú tému globálneho zdravia v kontexte cieľov udržateľného rozvoja Agendy 2030 a zvyšovania zdravotnej gramotnosti
 • účasť na Svetovom zdravotníckom zhromaždení v Ženeve, aktívnu výpomoc Stálej misii SR pri OSN v Ženeve a aktívnu účasť na podujatiach
 • písanie blogov/tvorba vlogov pre šírenie (aj nadobudnutých) poznatkov o zdraví a zdravotníctve v kontexte cieľov udržateľného rozvoja na základe osobného výberu
 • účasť na podujatiach org. IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR týkajúcich sa tém zdravia mládeže
 • ochotu poskytovať mediálne výstupy – rozhovor v TV, pre dennú tlač, na tlačových konferenciách a pod.

 

Prečo sa prihlásiť:

 • príležitosť aktívne zastupovať záujmy mladých ľudí zo Slovenskej republiky na medzinárodných rokovaniach WHO
 • finančné krytie aktivít, pokrytie cestovných nákladov a stravného podľa jeho základnej sadzby v zahraničí vo výške určenej podľa opatrenia Ministerstva financií SR (náklady na pobyt v Ženeve a pod.), hradených org. IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže do celkovej výšky približne 3300 EUR
 • dohoda o vykonaní práce alebo dohoda o brigádnickej práci študenta (ak ide o študenta/študentku dennej formy štúdia do 26 rokov)
 • účasť na zasadnutí Svetového zdravotníckeho zhromaždenia WHO v Ženeve
 • spolupráca s ďalšími mládežníckymi delegátmi z celého sveta v otázkach globálneho zdravia a cieľov udržateľného rozvoja
 • možnosť stretnúť významných zástupcov SR a medzinárodných organizácií v oblasti zdravia.
 • organizačná podpora org. IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže pri organizácii panelových diskusií, prezentácií, workshopov, a pod.

 

Zaštiťuje:

 • IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže,
 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR,
 • Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

 

Mládežnícki delegáti/mládežnícke delegátky SR pri WHO:

2020/2021 – Katarína Dudová

 

Mládežnícki delegáti SR v projekte Európsky dialóg s mládežou

 

Cieľom Európskeho dialógu s mládežou je podporiť aktívnu účasť mladých ľudí na demokratickom živote spoločnosti. V rámci priorít na roky 2020/2021 je pozornosť venovaná európskemu cieľu mládeže číslo 9 “Priestor a participácia pre všetkých” je záujem posilniť demokratickú participáciu a autonómiu mladých ľudí a poskytnúť špecializované priestory pre mládež vo všetkých oblastiach spoločnosti. Mladí ľudia sú nedostatočne zastúpení v rozhodovacích procesoch, ktoré sa ich týkajú, hoci ich angažovanosť je pre demokraciu rozhodujúca. Potrebujú prístup k fyzickým priestorom v ich komunitách na podporu ich osobnostného, kultúrneho a politického rozvoja.

Národná pracovná skupina pozostávajúca z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR), IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, Asociácie krajských rád mládeže (AKRAM), Združenia informačných a poradenských centier mladých (ZIPCeM), Študentskej rady vysokých škôl Slovenskej republiky (ŠRVŠ) a Rady mládeže Slovenska (RmS) hľadá troch aktívnych mladých ľudí ktorí sú otvorení, odhodlaní a motivovaní rozvíjať a posilňovať dialóg medzi mladými ľuďmi a volenými zástupcami na miestnej, regionálnej úrovni, národnej a medzinárodnej úrovni. Mládežnícki delegáti/mládežnícke delegátky budú vybraní na obdobie od 1 a pol roka (od septembra 2020 do konca roka 2021).

 

Podmienky:

 • vek 18 – 29 rokov (kritérium splnia tí, ktorí k 15.9.2020 budú mať minimálne 18 rokov a maximálne 29 rokov),
 • znalosť anglického jazyka na komunikatívnej úrovni,
 • časová flexibilita (byť k dispozícii na zapojenie sa do aktivít na Slovensku aj v zahraničí – semináre s mladými ľuďmi, konferencie, okrúhle stoly, fokusové skupiny počas konzultácií),
 • skúsenosť s prácou s mládežou, dobrovoľníctvom, aktívnym občianstvom, nezávislými mládežníckymi iniciatívami,
 • záujem o témy a problémy súvisiace s mládežou na Slovensku,
 • chuť rozvíjať a posilňovať dialóg medzi mladými ľuďmi a volenými zástupcami na miestnej, regionálnej úrovni, národnej a medzinárodnej úrovni,
 • otvorenosť, odhodlanosť a motivácia meniť veci okolo seba,
 • preukázateľné schopnosti líderstva,
 • schopnosť práce v tíme aj samostatne.

 

Úlohy:

 • aktívne sa zaujímať o problémy a výzvy, ktorým mladí ľudia na Slovensku čelia,
 • aktívne sa podieľať na zlepšovaní pozície mladých ľudí na Slovensku prostredníctvom zapájania sa do rôznorodých propagačných a vzdelávacích aktivít projektu (semináre s mladými ľuďmi, konferencie, okrúhle stoly, fokusové skupiny počas konzultácií),
 • spolupracovať s Radou mládeže Slovenska na príprave podkladov na konferencie Európskeho dialógu s mládežou,
 • zúčastniť sa troch mládežníckych konferencií, ktoré sa uskutočnia v Nemecku, Portugalsku a Slovinsku,
 • aktívne prezentovať názory mladých ľudí na konferenciách Európskeho dialógu s mládežou,
 • aktívne sa podieľať na tvorbe politík pre mládež na konferenciách Európskeho dialógu s mládežou i mimo nich,
 • prezentovať výsledky konferencií mladým ľuďom a ľuďom z mládežníckeho sektora prostredníctvom sociálnych sietí, okrúhlych stolov, stretnutí s národnou pracovnou skupinou Európskeho dialógu s mládežou či policy maker-mi

 

Prečo sa prihlásiť:

 • získaš skúsenosti s prezentovaním svojich myšlienok,
 • získaš skúsenosť v reprezentácii Slovenska na medzinárodnej úrovni,
 • môžeš byť hlasom mladých ľudí na Slovensku,
 • môžeš prispieť k pozitívnej zmene verejných politík týkajúcich sa mládeže,
 • zažiješ atmosféru medzinárodných konferencií v príjemnom mladom kolektíve,
 • spoznáš mnoho inšpiratívnych ľudí,
 • pozícia je neplatená, no cestovné, ubytovanie a strava na konferenciách a v rámci Slovenska sú kryté.

 

Konferencie VIII. cyklu Európskeho dialógu s mládežou s témou “Priestor a participácia pre všetkých” sú naplánované nasledovne (možné zmeny termínov v súvislosti so situáciou týkajúcou sa šírenia ochorenia COVID-19), ktorých sa terajší mládežnícki delegáti zúčastnia:

 1. Nemecko (október 2020) – konferencia s témou ako dosiahnuť cieľ mládeže číslo 9 “Priestor a participácia pre všetkých” – s najväčšou pravdepodobnosťou sa konferencia uskutoční online
 2. Portugalsko (marec 2021) – prezentovanie zistených výsledkov z diskusií a stretnutí s mladými ľuďmi
 3. Slovinsko (október 2021) – záverečné prezentovanie výsledkov z online ankety s mladými ľuďmi

 

Zaštiťuje:

 • Rada mládeže Slovenska,
 • Útvar neformálneho vzdelávania mládeže MŠVVaŠ SR a Útvar neformálneho vzdelávania detí MŠVVaŠ SR 
 • IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, NAE+ – Národná agentúra Erasmus+
 • AKRAM – Asociácia krajských rád mládeže,
 • ZIPCeM – Združenie Informačných a poradenských centier mladých,
 • ŠRVŠ – Študentská rada vysokých škôl

 

Mládežnícki delegáti/mládežnícke delegátky SR v projekte Európsky dialóg s mládežou:

2020/2021 Zuzana Hozlárová, Anita Migátová, Matúš Sukeľ, 

2019/2020 Dáša Gardošíková a Petronela Halamová

 

Mládežnícky delegát/mládežnícka delegátka SR pri Rade Európy

 

Podmienky:

 • vek 18 až 30 rokov (vrátane),
 • výborná znalosť anglického jazyka,
 • otvorenosť, odhodlanosť a motivovanosť rozvíjať a posilňovať dialóg medzi mladými ľuďmi a volenými zástupcami na miestnej / regionálnej úrovni,
 • držiteľ pasu žijúci v krajine, ktorú zastupuje,
 • aktívnosť v práci s mládežou na miestnej a regionálnej úrovni,
 • byť k dispozícii na zapojenie sa do celej činnosti vrátane prípravy miestnych projektov,
 • mať záujem o aktívnu účasť na tvorbe politiky na miestnej a / alebo regionálnej úrovni
 • nebyť voleným zástupcom,
 • byť schopný po svojom návrate domov znásobiť informácie získané počas zasadnutí,
 • mať dobré schopnosti v písaní a verejnom rečnení,
 • byť odhodlaný pracovať v interkultúrnom tíme,
 • nezúčastnili sa predtým na iniciatíve;

 

Úlohou: 

 • účasť na online príprave s trénermi pred každým stretnutím,
 • plná účasť na dvoch týždenných zasadnutiach Kongresu (ktoré zahŕňajú deň prípravy v predvečer každého zasadnutia a hodnotiacu schôdzu posledný popoludní každého zasadnutia),
 • možnosť usporiadať niekoľko stretnutí Skype (apríl – september) s trénermi na prípravu projektu pre mládež,
 • realizácia projektu pod záštitou Kongresu od februára do novembra;

 

Prečo sa prihlásiť:

 • zapojíš sa priamo do všetkých aspektov práce kongresu,
 • spoznáš skvelých mladých aktívnych ľudí z celej Európy,
 • získaš informácie o práci kongresu a o nástrojoch, ktoré vyvinul na podporu účasti mládeže,
 • budeš diskutovať s ďalšími mladými ľuďmi o tom, ako môžeš zvýšiť účasť mladých ľudí na miestnych a regionálnych aktivitách,
 • môžeš verejne vystúpiť s vlastným príhovorom počas zasadnutia kongresu,
 • prinesieš novú perspektívu mládeže do všetkých tematických diskusií v rámci kongresu,
 • zdieľať informácie o existujúcich modeloch štruktúr vedených mládežou a motivovať mladých ľudí k šíreniu informácií o práci kongresu,
 • staneš sa súčasťou spolupráce medzi členmi kongresu a mládež.

 

Zaštiťuje:

 • Rada Európy (Kongres miestnych a regionálnych samospráv)

 

Zoznam doterajších mládežníckych delegátov a mládežníckych delegátiek SR pri Rade Európy:

2020 – SR bez zastúpenia

2019 – Jakub Dančo

2018 – Michaela Knošková

2017 – Matúš Mihaľko

2016 – Nina Paniková

 

Mládežnícky delegát/mládežnícka delegátka pri G8/Y8, G20/Y20

 

Podmienky: 

 • v čase konania samitu musí byť vo veku od 20 do 35 rokov,
 • plynulá angličtina (hovorením, písaním a čítaním) a je schopný/á rokovať s ostatnými delegátmi,
 • dôsledná oboznámenosť o pozícii svojich krajín v prioritných oblastiach a má hlboké znalosti aspoň o jednej z tém diskutovaných na samite
 • má ukážkové akademické výsledky ako aj úspechy v konkrétnych projektoch / dobrovoľníckych skúsenostiach, ako aj predchádzajúce skúsenosti a zastúpenie na globálnych fórach a samitoch
 • rozumie globálnym problémom s multikultúrnou perspektívou
 • uvedomuje si rolu skupiny Y20 v skupine G20
 • je schopný/á sa aktívne zúčastniť samitu Y20 a pripraviť sa naň
 • je schopný/á financovať náklady spojené s účasťou na samite (náklady na dopravu na samit, ako aj všetky náklady spojené s potenciálnym stretnutím pred alebo po samite)
 • v prípade potreby získanie víz na vstup do krajiny, kde sa uskutoční samit

 

Úlohou:

 • zastupovanie mládeže krajín G8/G20
 • navrhnúť politiky v oblastiach, na ktoré sa bude sústrediť tohtoročný samit a podieľať sa na vypracovaní záverečného komuniké, ktoré je následne predložené lídrom G20/G7
 • plná účasť na samite Youth 20, ako aj na tréningovom programe a post-samit briefingu v Bruseli
 • ochota poskytovať mediálne výstupy
 • účasť na ďalších aktivitách organizovaných predsedajúcou krajinou G20/G7 (ktorá zároveň predsedá aj Y20) ako sú napríklad tréningový program, príprava oficiálnych vyhlásení Y20/Y7, white papers, etc.
 • v prípade vedenia delegácie, dodatočné úlohy spojené s koordináciou a vedením aktivít delegácie vzhľadom k organizácií Young European Leadership, k ostatným delegáciám, ako aj organizátorom samitu

 

Prečo sa prihlásiť:

 • Y20 a Y7 sú jednými z mála oficiálnych globálnych platform, ktoré môžu priamo ovplyvniť hlavy štátov (keďže záverečné komuniké sa dostane na stôl priamo lídrom G20/G7) a v dôsledku toho majú možnosť ovplyvniť 80% svetovej hospodárskej produkcie, dve tretiny svetovej populácie a tri štvrtiny svetového obchodu (údaje pre G20/Y20)
 • môžeš stretnúť a diskutovať s predstaviteľmi Európskej komisie a iných európskych inštitúcií
 • môžeš spoznať mladých inšpiratívnych ľudí z celého sveta, ktorí sú delegátmi Y20/Y7
 • získaš skúsenosti z reálneho procesu rokovaní (a vyjednávaní) medzi delegáciami, ktoré majú možnosť ovplyvniť znenie záverečného komuniké

 

Zaštiťuje:

 • medzinárodná mimovládna organizácia Young European Leadership

 

Bližšie info na: http://www.younglead.eu

 

Na rok 2020 je mládežníckou delegátkou vedúcou európskych delegátov na G20 Miriam Prívarová

 

Ďalšie príležitosti pre medzinárodnú participáciu mladých ľudí:

 

UNESCO Youth Forum

Podmienky:

 • Vek 18-24 rokov
 • Ovládanie pracovného jazyka (anglický, francúzsky, španielsky, arabský, ruský, čínsky…)
 • Predstavenie vlastnej iniciatívy, zmysluplnej angažovanosti v rámci aktivít UNESCO v priebehu predchádzajúcich štyroch rokov a jej videoprezentácia
 • Kompetencie z oblasti vzdelávania, prírodných vied, spoločenských vied, kultúry, komunikácie a informácií
 • Profil mladého človeka: vedec, aktivista, umelec, influencer, športovec, človek z praxe, líder z neziskového sektora a i.

 

Úlohy:

 • Dialóg s mladými ľuďmi a predstaviteľmi UNESCO
 • Prezentácia myšlienok/nápadov/obáv mladých ľudí predstaviteľom členských štátov v rámci generálnej konferencie UNESCO v Paríži
 • Prostredníctvom debát a diskusií tvoriť odporúčania pre UNESCO reflektujúce záležitosti týkajúce sa mládeže v oblasti mandátu UNESCO

 

Zaštiťuje: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 

 

Bližšie info na: https://en.unesco.org/youth

Ďalšie príležitosti už od 16 rokov