Ľudské práva

Ľudské práva

IUVENTA ako štátna organizácia svojou činnosťou napĺňa ciele obsiahnuté v strategických dokumentoch národného ako aj Európskeho charakteru (Stratégia Slovenskej republiky a Stratégia Európskej únie pre mládež). Sociálne začlenenie znevýhodnenej mládeže a výchova mládeže k ľudským právam patria k dôležitým súčastiam týchto strategických dokumentov.

Z tohto dôvodu sa venuje IUVENTA príprave pracovníkov s mládežou, dobrovoľníkov, ako aj učiteľov na využívanie neformálneho vzdelávania v práci s mládežou zacieleného na podporu tolerancie, empatie, akceptácie inakosti a destereotypizácie a to napr. prostredníctvom:

– implementácie kontaktných Živých knižníc,

– prípravy metodických príručiek a publikácií,

– akreditácie vzdelávacích programov.

Ďalšou významnou aktivitou v portfóliu IUVENTY je program Škola bez nenávisti, ktorý nadväzuje na kampaň Rady Európy „No hate speech movement“. IUVENTA má prostredníctvom tohto programu za cieľ podporovať a šíriť hodnoty a kultúru tolerancie medzi mladými ľuďmi, taktiež podporovať prevenciu šikanovania, kyberšikanovania a nenávistných prejavov na základných a stredných školách.

Zároveň je súčasťou aktivít IUVENTY administrácia grantových programov (Programy pre mládež, Erasmus+, Európsky zbor solidarity) , vďaka ktorým je zabezpečená finančná podpora organizácií a pracovníkov s mládežou realizujúcich projekty, ktoré majú za cieľ posilniť informovanosť o sociálnej inklúzii a jej súčastiach, zmapovať a špecifikovať potreby mládeže vo vzťahu k sociálnemu začleňovaniu a zároveň realizovať aktivity podporujúce akceptáciu mladých ľudí so znevýhodnením.