pracasmladezou.sk

Ľudské práva - Živé knižnice

Viac ako dvanásť rokov práce so skutočným príbehom reálnych ľudí v našom okolí prinieslo veľa zaujímavých skúseností a štúdií. Na začiatku to bola najmä práca s  mládežou, kde sa príbeh stal najsilnejším nástrojom búrania stereotypov a  predsudkov u  mladých ľudí. Neskôr sa začal príbeh využívať ako nástroj prípravy budúcich dobrovoľníkov a  pracovníkov s  mládežou. V  súčasnosti storytelling presahuje v rôznych formách už aj do formálneho vzdelávania.

Slovensko píše históriu Živých knižníc už od roku 2007. V tomto roku zabezpečila IUVENTA implementáciu kontaktných Živých knižníc na Slovensku, a  to prostredníctvom tréningu Živých kníh a  knihovníkov, realizácie kontaktných Živých knižníc a  prípravy metodickej príručky: Živé knihy – Nechajme knihy rozprávať (2008). V  tejto svojej činnosti IUVENTA pokračuje aj naďalej a  každoročne realizuje tréning pre Živé knihy a knihovníkov, kontaktné Živé knižnice a pripravuje rôzne metodické príručky a akreditované vzdelávacie programy. 

V roku 2020 sme vydali publikáciu o storytellingu a jeho využití v práci s mládežou: Využitie storytellingu v práci s mládežou (2020).

Ďalej pre vás pripravujeme:
– Online webináre „Využívajme príbehy vo vzdelávaní“,
– Tréning živých kníh a knihovníkov,
– Kontaktné Živé knižnice (Michalovce, Rožňava, Lučenec, Veľký Krtíš, Vranov nad Topľou, Bardejov),
– Metodickú príručku – Využívajme príbehy vo formálnom vzdelávaní…


 

Kontaktná Živá knižnica – raz vidieť a zažiť je viac, ako 100-krát o tom počuť

Živé knižnice fungujú presne tak, ako klasické knižnice: čitatelia prídu a požičajú si knihu na limitovaný čas. Po prečítaní vrátia knihu späť do knižnice, a  keď chcú, môžu si vypožičať inú knihu. Rozdiel je len v  tom, že v  Živej knižnici si čitatelia vypožičiavajú “Živé knihy“. A do príbehu vstupujú cez osobný dialóg s človekom, ktorý čitateľovi sprostredkováva svoj osobný, odžitý príbeh. Spravidla sú Živými knihami ľudia reprezentujúci zraniteľné alebo znevýhodnené skupiny v  spoločnosti. Kým Živou knihou by mal byť len človek, ktorý prešiel cielenou prípravou, čitateľom môže byť hocikto v  našej spoločnosti. Od detí v materskej škole až po manažérov veľkých firiem.

 

A čo o Živých knižniciach hovoria ich čitatelia?

Koordinátorka Živých knižníc:
Ivana Boboňová
Telefón: +421 917 402 523
E-mail: ivana.bobonova@iuventa.sk