pracasmladezou.sk

Ľudské práva - vzdelávacie programy

IUVENTA vo svojom portfóliu vzdelávaní poskytuje neakreditované vzdelávacie programy k implementácií metodických príručiek:

Kompasito – Príručka výchovy a vzdelávania detí k ľudským právam,

Kompas – Manuál výchovy a vzdelávania mládeže k ľudským právam,

Bookmarks – príručka boja proti nenávistným prejavom prostredníctvom vzdelávania k ľudským právam.


Poskytuje aj online vzdelávania:

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže v spolupráci s MVO EDUMA pripravila webinár: Využívajme príbehy vo vzdelávaní, počas ktorého sa účastníci naučia, ako využívať jednu z najefektívnejších metód vzdelávania – storytelling na rozvoj vnímavosti a kritického myslenia mladej generácie. Cieľom vzdelávania je zefektívniť prenos vedomostí a zručností v humanitných, prírodovedných a umeleckých predmetoch, a súčasne viesť žiakov a študentov k vnímavosti a otvorenosti. Prostredníctvom webináru sa chceme zamerať na pochopenie vzniku predsudkov a stereotypov, a aktívne poukázať na to, ako s nimi účinne pracovať.

 

Téma ľudských práv je súčasťou aj našich akreditovaných vzdelávacích programov:

Využitie dokumentárneho filmu v práci s mládežou

Možnosť získať potrebné znalosti, zručnosti a postoje v oblasti nových a hlavne iných spôsobov a prístupov ako sprostredkovať mladým ľuďom dôležité témy z minulosti, ale aj súčasnosti našej spoločnosti práve formou práce s dokumentárnym filmom nás priviedla k myšlienke vzniku tohto vzdelávacieho programu. Zamerať sa chceme predovšetkým na filmy, ktoré sa zaoberajú ľudskými a občianskymi právami, etickými a ľudskými hodnotami, toleranciou a rešpektom, medziľudskými vzťahmi zameranými na búranie predsudkov a stereotypov v spoločnosti. Vzdelávacie témy sú zostavené tak, aby:

  • komplexne a rovnomerne prihliadali na potreby a záujmy cieľovej skupiny v danej téme,
  • poskytli základ a boli zároveň východiskom pre ďalšie vzdelávanie alebo uplatnenie v praxi,
  • dopĺňali a rozvíjali základné predpoklady a už získané vedomosti, zručnosti, schopnosti a postoje.

Vzdelávací program je zostavený z teoretickej, praktickej a evalvačnej časti v celkovej časovej dotácii 42 hodín. Cieľom praktickej časti je overenie získaných zručností, postojov a vedomostí v teréne, v praxi a ich následné upevnenie. Pre vzdelávací modul je dôležitá evalvačná časť, v ktorej prostredníctvom prezentácie a priamej spätnej väzby si účastník overí mieru získaných kompetencií a skúsenosti z terénnej práce.

 

Vzdelávanie v oblasti práce s rómskou mládežou

Vzdelávanie podporuje rozvoj a medzikultúrnu komunikáciu, schopnosť ceniť si rozmanitosť hodnôt, rešpektovať ostatných ľudí a prekonávať predsudky. Na vzdelávacom programe účastník získa základné informácie o histórii Rómov na Slovensku, dokáže pochopiť, vysvetliť a prepojiť históriu Rómov s prácou s mladými ľuďmi z marginalizovaných komunít, zlepší si komunikačné zručnosti v oblasti prijímania a poskytovania spätnej väzby a riešenia konflitkov, dokáže aplikovať pojem líderstvo do praxe. Reflektuje svoje potreby, skúsenosti, vedomosti, zručnosti, postoje a výstupy využíva k ďalšiemu sebarozvoju. Absolventi vzdelávania budú schopní konštruktívne komunikovať v prostredí marginalizovanej mládeže a komunity, dokážu zvládať konfilktné situácie. Dosiahnutím cieľov vzdelávania si absolventi zvýšia stupeň kompetencií napr. v oblasti vedenia tímu, vyjednávania a mediácie, organizačných schopnostiach projektového manažmentu, tímovej práce a interkultúrneho učenia sa. Prípravou, realizáciou a hodnotením malého projektu zapojí účastník svoju cieľovú skupinu, čím ovplyvní rozvoj jej jednotlivých členov a celej komunity.

 

Vzdelávanie reflektujúce potreby mládeže v náhradnej starostlivosti a detských domovoch.

Oblasti práce s mládežou v detských domovoch, náhradných a profesionálnych rodinách sa v súčasnosti venujú viaceré subjekty, ktoré pre pracovníkov s mládežou, sociálnych pracovníkov a mládežníckych dobrovoľníkov poskytujú vzdelávacie služby v rámci svojich finančných možností. Ide najmä o niektoré neziskové organizácie, ktoré vedia zareagovať na aktuálne témy v tejto oblasti. Niektoré organizácie sa snažia pravidelne pripravovať svojich dobrovoľníkov na prácu s týmito cieľovými skupinami. Ako problém vnímame, že na trhu chýba vzdelávanie, ktoré by vedelo reflektovať vzdelávacie potreby začínajúcich sociálnych pracovníkov alebo nových prichádzajúcich dobrovoľníkov do organizácií. Vzdelávacia aktivita ponúka úvod a hlbšie porozumenie v témach, ktoré sú potrebné pre každého človeka, ktorý sa zaoberá témou detských domovov a náhradného či profesionálneho rodičovstva. Osobitným prínosom je využívanie neformálnych a zážitkových metód, ktoré často pri príprave sociálnych i mládežníckych pracovníkov v školách chýba.