pracasmladezou.sk

Ľudské práva - publikácie

Sila príbehu (Živé knihy vo formálnom vzdelávaní)
Ivana Boboňová, 2020

Na Slovensku Živé knižnice fungujú v sektore mládeže už štrnásť rokov, avšak do formálneho vzdelávania sa začleňujú len veľmi pomaly. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli reflektovať na potreby pedagógov a sprostredkovať im naše skúsenosti. Zamerali sme sa na Živú knižnicu ako na výchovno-vzdelávaciu metódu, vďaka ktorej môžeme dosiahnuť vzájomnú spoluprácu medzi formálnymi a neformálnymi vzdelávacími inštitúciami a súčasne aktívne zapájať žiakov do procesu búrania predsudkov a stereotypov. Za týmto účelom sme využili výpovede pedagógov, pracovníkov s mládežou, ale aj samotných účastníkov 7 Živých knižníc, ktoré sme realizovali v rokoch 2018-2019.

Stiahnúť

 

Využitie storytellingu v práci s mládežou
Janette Motlová, Ivana Boboňová, 2020

Sila storytellingu je v príbehu, ktorý žije konkrétny človek, s tvárou a menom. V príbehu, ktorý rozpráva jeden, no jemu podobný príbeh majú stovky, možno tisícky ľudí s podobnou inakosťou. Je len na nás, či využijeme tieto príbehy na formovanie citlivejšej, vnímavejšej, otvorenejšej a spravodlivejšej mladej generácie, ktorá bude rozumieť tomu, že slová rovný a rovnocenný nie sú synonymá.

Stiahnúť

 

Human rights education and youth work (anglická verzia)
Theo Gavrielides, Gülesin Nemutlu a Adina Marina Șerban, 2018

Publikácia Human rights education and youth work  – „Vzdelávanie v oblasti ľudských práv a práca s mládežou“ je výstupom projektu EÚ programu Erasmus+ – Kľúčová akcia 3. Projekt bol zameraný na vzdelávanie k ľudským právam, zabezpečenie predchádzania násilnej radikalizácii a podporovania demokratických hodnôt, základných ľudských práv, medzikultúrneho porozumenia a aktívneho občianstva.

Stiahnúť

 

Bookmarks – príručka boja proti nenávistným prejavom prostredníctvom vzdelávania k ľudským právam
Ellie Keen a Mara Georgescu, 2018

Publikácia BOOKMARKS je príručkou boja proti nenávistným prejavom prostredníctvom vzdelávania k ľudským právam. BOOKMARKS je výborným nástrojom pre odborníkov pracujúcich s deťmi, no i dospelými v oblasti formálneho aj neformálneho vzdelávania k ľudským právam a v boji proti nenávistným prejavom. Veríme, že slovenský preklad príručky Rady Európy BOOKMARKS nájde svoje využitie v rámci práce s mládežou, aby nenávistné prejavy nemali v tolerantnej spoločnosti svoje miesto.

Stiahnúť

 

Inklúzia a rozmanitosť práve teraz!
Európska únia, 2017

Program Erasmus+ je programom pre všetkých mladých ľudí. Neustále sa snažíme zapojiť aj tých, ktorí bojujú s nedostatkom príležitostí.  V tomto informačnom letáku nájdete všetky základne informácie o projektoch a takisto aj informácie o možnostiach participácie.

Stiahnúť

 

Bez bariér, bez hraníc
SALTO, 2016

„Bez bariér, bez hraníc“ pomáha pracovníkom s mládežou a organizátorom projektov premýšľať inkluzívnejšie a zapojiť mladých ľudí s postihnutím do svojich medzinárodných projektov. Príručka poskytuje mnoho praktických tipov a trikov na to, ako umožniť, aby sa projekty ľudí so zmiešanými schopnosťami stali pozitívnou a zmyslupnou skúsenosťou pre všetkých zapojených.

Stiahnúť

 

Kompasito – Príručka výchovy a vzdelávania detí k ľudským právam
Maria Emília Brederode-Santos, Jo Claeys, Rania Fazah, Annette Schneider a Zsuzsanna Szelényi, 2015

Ľudia ako takí sa nerodia so schopnosťou demokratického spolunažívania. Predpokladom života v demokracii sú poznatky, zručnosti a postoje, ktoré si človek osvojuje a pestuje po celý svoj život. Deti by mali porozumieť základným pojmom, akými sú demokracia a ľudské práva. Výchovu a vzdelávanie o hodnotách, medzi ktoré patria dôstojnosť, tolerancia a rešpekt k iným ľuďom a k zručnostiam, akými sú spolupráca, kritické myslenie a obhajoba individuálnych práv, však nie je možné viesť tradičným spôsobom. Osvojovanie si takýchto vedomostí by malo už od raného veku prebiehať na základe zážitkov a využitia v praxi, ako aj vlastným žitím a pôsobením v demokratickom prostredí. Táto idea je základným kameňom ľudskoprávneho vzdelávania a zároveň predstavuje účel príručky výchovy a vzdelávania detí k ľudským právam — KOMPASITO.

Stiahnúť

 

Živé knihy: Nechajme knihy rozprávať
Marcela Hajtmánková a Janette Maziniová, 2008

Živá knižnica je facilitované stretnutie mladých ľudí s jednotlivcami, ktorí v spoločnosti často čelia rôznym predsudkom a vylúčeniu, často aj preto, že väčšinová spoločnosť nemá možnosť týchto ľudí bližšie spoznať. V prípade mladých ľudí ide aj o preberanie správania a myslenia svojich rodičov. V Živej knižnici sa majú možnosť mladí ľudia opýtať na konkrétne otázky a vypočuť si aj názor Živej knihy na svoju situáciu či životnú skúsenosť. Ak Vás zaujal koncept Živých knižníc a chcete vedieť viac, v publikácií sa dozviete o ich histórií a ako s nimi pracovať.

Stiahnúť

 

Kompas – Manuál výchovy a vzdelávania mládeže k ľudským právam
Patrica Brander, Rui Gomes, Ellie, Keen, Marie-Laure Lemineur, Bárbara Oliveira, Jana Ondráčková, Alession Surian a Olena Suslova, 2008

Kompas je príručka, ktorá ponúka nielen konkrétne aktivity pre výchovu v oblasti ľudských práv, ale je zároveň súhrnom teórie a podporných materiálov v tejto oblasti. V príručke je dostatok materiálu, aby ste mohli začať pracovať s výchovou mladých ľudí k ľudským právam. Okrem 49 aktivít na rôznych stupňoch náročnosti a pokrývajúcich rôzne témy (ukážky aktivít Práva detí a Vzdelanie pre všetkých?), Kompas obsahuje námety a tipy pre tých, ktorí sa chcú aktívnejšie podieľať na presadzovaní ľudských práv a poskytuje základné informácie o ľudských právach, medzinárodných normách a dokumentoch. 

Stiahnúť

 

Každý iný – všetci rovní
Tibor Škrabský a Jana Miháliková, 2008

Metodická príručka pre vzdelávanie žiakov z oblasti ľudských práv, ktorá bola vydaná v rámci kampane Každý iný – všetci rovní v spolupráci so Združením Informačných a poradenských centier v SR (ZIPCeM) a s finančnou podporou Ministerstva školstva SR a Nadácie Orange. Kompletná sada pozostáva z obalu, pracovného zošita pre mladých ľudí a pracovných listov pre učiteľov a pracovníkov s mládežou.

Stiahnúť

 

Prieskum názorov mladých ľudí pre potreby kampane Každý iný – všetci rovní
Elena Gallová Kriglerová, 2006

Výskumy v rámci kampane Každý iný – všetci rovní boli zamerané priamo na mládež a snažili sa identifikovať, nakoľko sú mladí ľudia oboznámení s problematikou ľudských práv a nakoľko sú otvorení dodržiavať myšlienky tolerancie.

Stiahnúť

 

Xenofóbia a rasizmus
Zuzana Kolačanová, 2005

Táto publikácia ašpiruje podať viacero pohľadov na niektoré formy diskriminácie, pričom ich nedefinuje komplexne, ale spomenie základné fakty a využije mnohé teoretické, ale aj praktické vedomosti, ktoré sa dajú využiť pri rôznych školiacich aktivitách.

Stiahnúť