pracasmladezou.sk
IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže je štátna inštitúcia, priamo riadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Predmetom jej činnosti je práca s mládežou mimo školy a rodiny a mládežnícka politika na Slovensku aj mimo neho. Cieľom aktivít je implementácia štátnej politiky voči deťom a mládeži.
 
 

Čo je IUVENTA?

 • Príspevková organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
 • Poskytuje vzdelávacie, metodické a informačné aktivity pre rôzne cieľové skupiny.
 • Plní úlohy vyplývajúce zo základných materiálov štátnej politiky voči deťom a mládeži.
 • Koordinuje a realizuje aktivity na podporu a rozvoj výskumu v oblasti mládeže.
 • Administruje grantové programy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (Programy PRE MLÁDEŽ) a Európskej únie (Erasmus+).
 • Pôsobí v oblasti podpory práce s talentovanou mládežou (olympiády a predmetové súťaže).
 • Je sídlom Eurodesku – Európska informačná sieť pre mládež a mládežníckych pracovníkov.
 

Cieľové skupiny aktivít IUVENTY:

 • dobrovoľní a profesionálni pracovníci s mládežou z občianskych združení, mládežníckych organizácií a školských zariadení;
 • mládežnícki aktivisti, vedúci neformálnych skupín a pod.;
 • pedagogickí pracovníci zo škôl a školských zariadení;
 • žiaci základných a stredných škôl;
 • pracovníci Krajských školských úradov a organizátori nižších kôl súťaží;
 • pracovníci z rôznych úradov, ktorí svojimi rozhodnutiami ovplyvňujú život a postavenie mládeže;
 • výskumníci a doktorandi pôsobiaci v oblasti výskumu mládeže.
 

Aktivity IUVENTY:

 
 •  vzdelávacie: participácia mládeže na živote školy, obce a regiónu, mládežnícke dobrovoľníctvo, podpora aplikantov v grantových programoch, výchova k ľudským právam, vzdelávacie aktivity v oblasti práce s talentovanou mládežou a. i.;
 •  koncepčné: príprava materiálov ku koncepcii štátnej politiky, podklady k zákonom ovplyvňujúcim život a postavenie mladých ľudí alebo subjektov pracujúcich s mládežou (občianske združenia, Centrá voľného času…) a i.;
 •  informačné: informačná sieť pre mladých ľudí a pracovníkov s mládežou, podklady do Európskych portálov EKCYP, Youth Portal 
  a i.;
 •  výskumné: zriadenie a dopĺňanie dataarchívu výskumov o mládeži, semináre na tému výskum, sieť poznatkov, spolupráca na rôznych výskumných projektoch,  priama podpora výskumov a i.;
 •  podporné aktivity pre rozvoj práce s deťmi a mládežou,  napr. administrácia grantových programov a i.;
 •  podporné aktivity v oblasti práce s talentovanou mládežou: organizácia celoštátnych kôl predmetových súťaží, sústredenia víťazov, stretávanie komisií a i.;
 • medzinárodné aktivity najmä vzdelávacie a informačné.
 

Základné oblasti aktivít IUVENTY vychádzajú z prioritných tém mládežníckej politiky:

 • participácia mládeže na živote obce, školy, regiónu;
 • rozvoj mládežníckeho dobrovoľníctva;
 • výchova k ľudským právam;
 • neformálne vzdelávanie v oblasti práce s mládežou;
 • inklúzia – zapojenie mladých ľudí s nedostatkom príležitostí do spoločnosti.
 

Naša misia

„Podporujeme mladých ľudí, aby poznali, vedeli a mohli využívať príležitosti pre kvalitnejší život.“

 

Naša vízia

 • „Byť jedným z kľúčových aktérov podieľajúcim sa na vytváraní modernej, inkluzívnej a participatívnej mládežníckej politiky  
  a v zavádzaní nových trendov v práci s mládežou.“
 • „Byť efektívne fungujúcou verejnou inštitúciou s dôrazom na kvalitu činnosti a odbornosť zamestnancov.“
 

 Hodnoty, ktoré nasledujeme  

 • Rešpekt: pristupujeme s rešpektom a plnou vážnosťou ku klientom aj spolupracovníkom.
 • Odbornosť: sme odborníkmi v oblasti, v ktorej pôsobíme.
 • Profesionalita: vieme našu odbornosť ďalej posúvať, podeliť sa s ňou.
 • Partnerstvo: naším prístupom vytvárame dlhodobú spoluprácu založenú na partnerstve.
 • Dostupnosť: uľahčujeme cestu k nám a ideme za klientmi.
 • Filantropia: o filantropii nielen hovoríme, ale sa k nej aj aktívne hlásime.
 • Demokracia: rozhodujeme sa spoločne a preberáme za rozhodnutia zodpovednosť.
 • Ochrana životného prostredia: každodennými rozhodnutiami a činmi chránime životné prostredie.
 • Moderná sociálna politika: vážime si našich pracovníkov a pracovníčky a vytvárame moderné podmienky na kvalitný pracovný život a prostredie.