pracasmladezou.sk

EWOBOX – portál environmentálnej výchovy

Cieľom portálu je zhromažďovať a zdieľať informácie z oblasti environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety a to súčasne od štátnych aj neziskových organizácií. Víziou je postupne vytvoriť centrálny prístupový distribučný a informačný bod pre environmentálnu výchovu. Systém, ktorý bude fungovať ako informačný kanál, umožňovať sociálnu interakciu, poskytovať prezentačnú platformu, databázu údajov a nástroje/aplikácie pre skvalitnenie činnosti organizácií, ako aj samotnú environmentálnu výchovu.

 

Publikácia: Sprievodca neformálnou environmentálnou výchovou a vzdelávaním pre udržateľný rozvoj (MŽP SR) 

Publikácia predstavuje ciele neformálnej environmentálnej výchovy, dôležité informácie o udržateľnom rozvoji, inšpirácie o metódach a formách environmentálneho vzdelávania v prírodnom prostredí, množstvo voľne dostupných vzdelávacích materiálov, odkazy na učebné pomôcky, vzdelávacie plány, vzdelávacie videá, online kurzy a zaujímavé projekty z tejto oblasti.

 

Publikácie SAŽP 

Publikácie vydané v rámci environmentálnej výchovy sú určené pre školy, ale aj odbornú a laickú verejnosť so záujmom o problematiku životného prostredia. Ponuka obsahuje edukačné a metodické materiály, určovacie kľúče, informačné plagáty a rôzne vzdelávacie hry. 

 

Videotéka enviro filmov 

Videotéka z medzinárodného festivalu filmov, televíznych programov a videoprogramov s tematikou ochrany a tvorby životného prostredia ENVIROFILM a EKOTOPFILM – ENVIROFILM. V ponuke videotéky SAŽP sa v súčasnosti nachádza vyše 1300 titulov slovenských a zahraničných filmov s environmentálnym zameraním.

 

Príručky a publikácie pre školy a verejnosť Fakulty ekológie a environmentalistiky 

Na stránke nájdete tieto publikácie: Dobrodružná cesta zdravých potravín, Rozbzučíme naše mesto, Medzi nami, Hlasy väčšinového sveta, Cigánka, Dobrú noc a pozor na hady, Súčasná spoločnosť – výzvy a výzie, Globálne vzdelávanie – kontext a kritika a

 

Učebnica: Environmentálna výchova v súvislostiach (TUZVO + Živica) 

Táto učebnica otvára nové témy a prístupy, poskytuje širší uhol pohľadu na svet v nás a okolo nás.

Prostredníctvom osobných skúseností, príkladov z praxe sa prihovára čitateľovi veľmi prístupnou, praktickou a inšpiratívnou formou. Za obsahom plnofarebnej, na fotografie a ilustrácie bohatej knihy stoja osobnosti zo Slovenska, Kanady, Brazílie či Českej republiky, ktoré sa environmentálnemu vzdelávaniu roky venujú na vedeckej, formálnej či neformálnej úrovni.

 

Enviro-edu

Na stránkach tohto portálu nájdete materiály týkajúce sa rôznych tém životného prostredia (krajina, ochrana prírody, biodiverzita, environmentálne problémy a prírodné zdroje). Okrem nich sú na portáli prístupné aj vybrané študentské práce, publikácie a testy. Obsahovo stránku zastrešuje Katedra environmentálnej ekológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

 

Publikácie Európskej environmentálnej agentúry 

Publikácie možno rozčleniť na: správy o stave životného prostredia, 5-ročné výhľadové správy, správy indikátorového typu, správy o environmentálnych problémoch, tematické správy, technické správy a príručky a všeobecný informačný materiál = rôzne druhy propagačných materiálov (brožúry, katalógy, plagáty, audiovizuálny materiál, atď.). Webová stránka obsahuje úplné textové verzie väčšiny správ, pričom stále väčší počet správ je vo viacerých jazykoch.