pracasmladezou.sk

Vzdelávacie programy a projekty

Recyklohry 

Školský recyklačný program, ktorého cieľom je prehĺbiť znalosti žiakov v oblasti triedenia a recyklácie odpadov a umožniť im osobnú skúsenosť so spätným odberom použitých drobných elektrozariadení a batérií.

 

Zelená škola 

Medzinárodný výchovno-vzdelávací program určený pre materské, základné, stredné a špeciálne školy. Cieľom programu je podpora školských komunít, ktoré vďaka vzájomnej spolupráci menia svoje environmentálne správanie, čím prispievajú k zmierneniu vplyvu školy na klimatické zmeny.

 

Klíma nás spája 

Projekt pre obce a školy, ktorý podporuje školy pri budovaní konkrétnych klimatických prvkov, ktoré slúžia zároveň ako príklady dobrej praxe napomáhajúce zmierňovať dopady zmeny klímy v slovenských mestách a obciach.

 

SadOVO 

Projekt sa zameriava na staré a krajové odrody jabloní a hrušiek. Cieľom je v spolupráci s odborníkmi vysádzať ovocné vysokokmenné sady v areáloch základných a stredných škôl. Žiaci s učiteľmi sa tak budú podieľať na záchrane vzácnych odrôd a vysadené stromy môžu využívať aj pri výučbe rôznych predmetov.

 

Záhrada, ktorá učí 

Projekt zameraný na budovanie prírodných školských záhrad, ktoré slúžia na výučbu, rozvíjanie medzipredmetových vzťahov a zdokonaľovanie pestovateľských zručností žiakov. Dizajn, veľkosť a vyučovanie v záhrade závisia od podmienok a potrieb každej školy. Preto každá záhrada, ktorá učí je trošku iná.

 

Elektroodpad-dopad 

Vzdelávací program, ktorého cieľom je poukázať na životný cyklus elektrospotrebičov od ich výroby cez každodenné používanie až po likvidáciu. Ukázať žiakom možnosti vlastného zodpovedného správania sa v tejto téme. Vytvorenie školskej „siete informácií“, kde budú mladí ľudia samostatne viesť vzdelávanie pre svoju školskú komunitu.

 

Jedlá zmena 

Projekt Jedlá zmena podporuje Zelené školy v 9 krajinách, aby zistili, ako robiť zodpovednejšie rozhodnutia v oblasti stravovania.

 

Skutočne zdravá škola 

Program kvalitného a udržateľného stravovania a neformálneho vzdelávania o jedle a výžive pre materské, základné a stredné školy, ktorý pomáha v rozvoji kultúry zdravého stravovania a učí žiakov, odkiaľ jedlo pochádza, ako vzniká, ako vplýva na náš organizmus, ale aj to, ako ovplyvňuje svet, v ktorom žijeme.

 

EkoAlarm

Cieľom projektu je zavedenie systému zberu triedeného odpadu na slovenských materských, základných a stredných školách. Školy okrem samotných košov na triedený zber odpadov dostanú aj pravidelný servis (lektorovanie, mentorovanie, materiály a pod.) a finančnú podporu na realizáciu svojich aktivít v téme.

 

Mladí reportéri pre životné prostredie – YRE 

Mladí reportéri pre životné prostredie (Young Reporters for the Environment, YRE) je vzdelávací program medzinárodnej Nadácie pre environmentálne vzdelávanie (Foundation for Environmental education – FEE), určený mladým ľuďom vo veku 11-25 rokov.

 

Skoč do života 

Skoč do života (v originále Mind the Gap) je inovatívny projekt, ktorý školu približuje ku každodennému životu. Jeho cieľom je rozvíjať zručnosti a postoje pre udržateľnú budúcnosť a prepojiť školské vzdelávanie s potrebami miestnych komunít. Je určený deťom vo veku 10-14 rokov.

 

BEAGLE 

Online projekt o biologickej diverzite prístupný pre všetky školy v Európe. Ako účastníci projektu si vyberiete jeden alebo viac stromov, ktoré budete sledovať počas celého roka.

 

Roots and Shoots 

Globálny vzdelávací program britskej prírodovedkyne Jane Goodall. Program umožňuje žiakom získavať povedomie o aktuálnych problémoch svojej obce či mesta a rozvíjať kľúčové kompetencie, nevyhnutné pre ich riešenie (ako napr. strategické myslenie, schopnosť riešiť problémy, schopnosť spolupracovať, komunikačné zručnosti a ď.).

 

Enviróza 

Školský program vo formáte outdoorovej hry, vyvinutej za účelom získavania a šírenia informácií o environmentálnych záťažiach na Slovensku. Hra prebieha v troch krokoch: hráči počas hry hľadajú a určujú environmentálne záťaže, publikujú svoje údaje on-line a zbierajú body, teda skórujú.

 

Ekologická stopa 

Edukačný program postavený na práci s internetovým kalkulátorom ekologickej stopy školy. Učiteľom poskytuje moderné vyučovacie metódy, námety pre projektové vyučovanie a využitie IKT vo vyučovacom procese. Žiakom sprostredkúva nové vedomosti pomocou hravých aktivít počas samotného vyučovacieho procesu.

 

Triedim, triediš, triedime 

Projekt triedenia odpadu na školách. Motivovanie a zapojenie žiakov do triedenia odpadu formou praktickej environmentálnej výchovy,

 

S.A.M.E. WORLD 

Portál európskeho projektu, ktorý ponúka návrhy konkrétnych vzdelávacích aktivít pre školské využitie. Vznikol so zámerom sprostredkovať vedomosti a informácie orientované na získanie ďalších kompetencií a kritického chápania zmeny klímy, environmentálnej spravodlivosti a environmentálnej migrácie. Jeho cieľom je podpora aktívneho občianstva v globálnom rozmere.  

 

Eco Energy Tour

Vzdelávacia šou, počas ktorej sa žiaci oboznámia so svetom energie. Cieľom šou je zábavným spôsobom vysvetliť žiakom aké rozličné zdroje energie máme na svete a na Slovensku k dispozícii, ako a na čo všetko energiu využívame a akým spôsobom sa dostane až ku nám domov.

 

Earth school 

Bezplatná edukačná platforma UNEP s tematikou životného prostredia, ktorá má slúžiť učiteľom, žiakom, rodičom a ostatným záujemcom o jej obsah a využívanie. 30 úloh pre študentov z celého sveta na oslavu, objavovanie a spojenie s prírodou.

 

 

Ponuka environmentálnej výchovy a vzdelávania SAŽP pre školský rok 2019/2020