pracasmladezou.sk

Grantové možnosti

Zelený vzdelávací fond 

Fond Ministerstva životného prostredia SR podporujúci realizáciu projektov organizácií zameraných na environmentálnu výchovu, vzdelávanie a osvetu detí, mládeže a širokej verejnosti v Slovenskej republike.

 

ENVIROPROJEKT 

Finančný nástroj Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR podporujúci realizáciu rozvojových projektov zameraných na rozvoj environmentálnej výchovy a vzdelávania v základných a stredných školách.

 

Envirofond 

Fond podporuje projekty v rámci činností zameraných na dosiahnutie cieľov štátnej environmentálnej politiky na celoštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni. Okrem toho fond poskytuje finančné prostriedky aj na iné činnosti a aktivity uvedené v §4 ods. 1 zákona o fonde. Medzi oprávnené aktivity patrí aj podpora environmentálnej výchovy, vzdelávania a propagácie.

 

Stromy namiesto letákov 

Grantový program podporuje aktivity zamerané na starostlivosť a zveľaďovanie zelene, a tým zvyšovanie estetickej, funkčnej a zdravotnej hodnoty miest a obcí. Program kladie veľký dôraz na aktívnu účasť verejnosti na každej fáze projektu.

 

Zelené oázy 

Grantový program podporuje aktívnych občanov v neziskových organizáciách, miestnych samosprávach, školských zariadeniach a centrách voľného času pri vytváraní, obnove alebo oživení ekologicky hodnotných lokalít a trás, ktoré slúžia širokej verejnosti, podporujú ochranu prírody a trvalú udržateľnosť. Dôležitým cieľom programu je podpora spolupráce a partnerstiev na lokálnej úrovni medzi vyššie spomenutými subjektami.