pracasmladezou.sk

Kalendár aktuálnych podujatí

feb
22
So
NEETs LAB Thessaloniki 22.2.-1.3.2020
feb 22 – mar 1 celý deň

Miesto konania: Thessaloniki, Grécko

Termín: 22.2. – 1.3. 2020

Uzávierka prihlášok: 14.2.2020

Typ aktivity: Študijný pobyt – projekt ERASMUS+

Krátka charakteristika: Hlavným poslaním projektu NEETs LAB je poskytnúť zástupcom mládežníckych organizácií a partnerským organizáciám nástroje ako sa zdokonaliť v prístupe k mladým ľudom NEETs (not in education, employment, or training).

Opis vzdelávania/podujatia: Kreatívne a inovatívne workshopy (Photo-Voice, Stop Motion Animation, Storytelling). Projekt je plne hradený prostredníctvom Erasmus+ (doprava, ubytovanie, strava), okrem 40€ správneho poplatku

Profil absolventa – po skončení vzdelávania bude účastník schopný: Účastníci sa naučia pracovať s nástrojmi na lepšiu zamestnateľnosť NEETs na rôznych úrovniach, prípadne nadobudnú skúsenosti na posilnenie profesionálnych, podnikateľských a „soft skills“ zručností na prácu s mladými ľuďmi.

Cieľová skupina: pracovníci s mládežou, komunitní lídri, vedúci mládežníckych skupín, zástupcovia neziskových organizácií, profesionáli a dobrovoľníci, ktorí pracujú s mladými ľuďmi.

Kontaktná osoba: Viktor Fudala, viktor.fudala@epic-org.eu, +421 2 5910 4280

Odkazy (prihláška, webové sídlo atď.): https://epic-org.eu/neets-lab/ prihlášku formou životopisu posielajte na horeuvedený email

 

feb
26
St
IUVENTA: Envirozážitok
feb 26 – feb 28 celý deň

Miesto konania:
Košický kraj – presné miesto aktualizujeme po ukončení verejného obstarávania

Termín:
Termín 1. víkendového vzdelávania:  26 – 28.2. 2020 (20 hod. prezenčne)
Termín 2. víkendového vzdelávania:  24 – 26. 3. 2020 (20 hod. prezenčne)
Termín 3. víkendového vzdelávania:  26 – 28. 5. 2020 (20 hod. prezenčne)
Overenie v praxi:  32 hod. dištančná forma
Termín 4. víkendového vzdelávania  23. 9. 2020 (8 hod. prezenčne)

Uzávierka prihlášok:

 1. 2. 2020

Typ aktivity:

akreditované neformálne vzdelávanie

Krátka charakteristika:

Štruktúra vzdelávacieho programu je zostavená z teoretickej, praktickej a evaluačnej časti kombinovanou formou prezenčného a dištančného vzdelávania v celkovej časovej dotácii 100 hodín. Celý program je nastavený ako 5-fázové školenie s jednou medzi fázou určenou pre prax.  Úspešní účastníci vzdelávania získajú Osvedčenie o získanej odbornej spôsobilosti s celoštátnou platnosťou podľa zákona 282/2008 Z.z. v znení zákona 131/2002 Z.z. o vysokých školách.

Opis vzdelávania:

Téma ochrany životného prostredia a environmentalistiky nie je jednak o poznaní samotnej témy, ale aj o rozvíjaní kompetencií, ako myslieť kriticky a myslieť v súvislostiach, pracovať v tíme či riešiť konflikty. Envirozážitok pripraví účastníkov na to, ako čeliť súčasným globálnym výzvam a celosvetovým problémom. Zároveň podporí praktické využitie získaných poznatkov v reálnom živote, napríklad pri príprave  zážitkových environmentálnych programov pre mládež.  Envirozážitok reaguje na aktuálne environmentálne problémy a vyplýva z potreby priniesť mladým ľuďom pravdivé informácie o závažných témach súčasného sveta, ktoré sa dotýkajú každého z nás. Envirozážitok poskytuje priestor k zmene postojov a posilňuje uvedomenie si vlastnej úlohy v našom životnom prostredí, ktoré je našou neoddeliteľnou súčasťou. Motivuje ľudí k zodpovednosti a vedie smerom k osvojeniu si hodnôt aktívneho občana.

Profil absolventa – po skončení vzdelávania bude účastník schopný:

 • získať a analyzovať informácie o cieľovej skupine vzdelávania
 • stanoviť ciele školenia/vzdelávacieho programu
 • vypracovať vlastnú prípravu programu pre mládež/ vzdelávacieho programu na základe

informácií o štruktúre programu pre mládež

 • zrealizovať program pre mládež /vzdelávací program na stanovenú tému a využiť pri tom zásady

vhodnej prezentácie a komunikácie

 • využiť vhodným spôsobom metódy aktívnej participácie a zážitkového učenia
 • vybrať a použiť vhodný motivačný faktor na motiváciu účastníkov programu
 • definovať tím, výhody tímovej spolupráce, tímové role
 • aplikovať poznatky o zvládaní účastníkov pri vedení a realizácii programu pre mládež
 • charakterizovať formálne, neformálne a informálne vzdelávanie, základný rozdiel medzi nimi
 • aplikovať odborné vedomosti z oblasti environmentálnej témy do aktivít v práci s mládežou

Pracovný jazyk:

slovenský

Cieľová skupina:

mládežnícki vedúci (18+), pracovníci s mládežou, učitelia

Kontaktná osoba:

Mgr. Martin Boršč, martin.borsc@iuventa.sk, +421 917 402 524

Odkazy: PRIHLÁŠKA

IUVENTA: Refresh – školenie koordinátorov ŽŠR
feb 26 – feb 28 celý deň

Termín:

Termín 1. víkendového vzdelávania:  26 – 28.2. 2020 (20 hod. prezenčne)
Overenie v praxi:  10 hod. dištančná forma
Termín 2. víkendového vzdelávania:  po dohode s účastníkmi 1 víkendového vzdelávania (8 hod. prezenčne)

Uzávierka prihlášok:

 1. 2. 2020

Typ aktivity:

akreditované neformálne vzdelávanie

Krátka charakteristika:

Školenie je zamerané na rozvoj kompetencií koordinátorov žiackych školských rád na základných a stredných škôl a prostredníctvom nich rozvoj, zlepšenie a zefektívnenie činnosti žiackych školských rád na školách. Žiacka školská rada, skrátene ŽŠR, je reprezentatívnym orgánom žiakov základnej a strednej školy a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy. Je významným nástrojom pre rozvoj participácie a demokracie na školách, a koordinátor ŽŠR je dôležitý z hľadiska podpory a stabilizácie udržania kvality a dodržania všetkých náležitostí vychádzajúcich zo Zákona č. 177/2017 Z. z., ktorým sa dopĺňa Zákon č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 26, ktorý pojednáva o žiackych školských radách na základných a stredných školách.  Úspešní účastníci vzdelávania získajú Osvedčenie o získanej odbornej spôsobilosti s celoštátnou platnosťou podľa zákona 282/2008 Z.z. v znení zákona 131/2002 Z.z. o vysokých školách.

Program vzdelávania:

Štruktúra vzdelávacieho programu je zostavená z teoretickej, praktickej a evalvačnej časti v celkovej časovej dotácii 38 hodín. Celý program je nastavený ako 3- fázové školenie s medzi fázou určenou pre tréningovú prax: 20 hodín úvodná fáza prezenčne, 10 hodín tréningová prax dištančne, 8 hodín záverečná fáza prezenčne.

 

Absolvent vzdelávania koordinátorov ŽŠR si rozvinie tieto kompetencie:

 1. vzdelávanie
 • projektový manažment
 • vyškolenie v teórii zakladania a ďalšieho úspešného fungovania ŽŠR (legislatíva, financovanie, spôsoby úspešnej komunikácie s vedením školy, s učiteľmi, so študentami…)
 1. participácia
 • teória participácie a teória zakladania a ďalšieho úspešného fungovania ŽŠR (legislatíva, financovanie)
 1. práca s mládežou
 • organizovanie a koordinácia činnosti ŽŠR na vlastnej škole
 • schopnosť motivovať študentov k spolupráci na aktivitách ŽŠR
 • rozvoj komunikačných zručností koordinátora ŽŠR a prostredníctvom jeho osoby u členov ŽŠR
 • plánovanie činnosti s členmi ŽŠR
 • propagačné a prezentačné zručnosti koordinátorov a členov ŽŠR
 • rozvoj kompetencií koordinátora ŽŠR ako pracovníka s mládežou pre rozvoj konkrétnej ŽŠR na škole (poukázanie na pozitíva a negatíva tejto práce, spôsoby ich zlepšenia, uvedenia príkladov dobrej praxe, motivácia v práci koordinátora)
 • získanie databázy teórie ako i neformálnych spôsobov pôsobenia a osvojenia si vyššie spomínaných zručností a vedomostí (prostredníctvom hier, zážitkových aktivít)
 • nadviazanie nových kontaktov ako i materiálne zabezpečenie pre lepšie pôsobenie vo svojej ďalšej práci koordinátora (školiaca metodika, publikácie, poradenstvo, supervízia, finančné zabezpečenie ap.)

 

Pracovný jazyk:

slovenský

Cieľová skupina:

pracovníci s mládežou koordinátori ŽŠR základných a stredných škôl

Kontaktná osoba:

Mgr. Martin Boršč, martin.borsc@iuventa.sk, +421 917 402 524

Odkazy: PRIHLÁŠKA

mar
6
Pi
IUVENTA: Akreditované vzdelávanie „Projekt je zmena“
mar 6 – mar 8 celý deň

Máte nápad na zlepšenia vo vašom okolí a chcete vedieť, ako to reálne dosiahnuť?

Prihláste sa na akreditované vzdelávanie „Projekt je zmena“ pre aktívnych ľudí vo veku 15 – 109 rokov z Banskobystrického kraja a naučte sa napísať a zrealizovať dobrý projekt.

Neformálne zážitkové vzdelávanie sa obsahovo venuje projektovému manažmentu, tímovej práci, participácii, komunikačným a prezentačným zručnostiam.

Finančnú podporu do výšky 600,- Eur na projekt poskytuje Banskobystrický samosprávny kraj.

➡️ Termín: 6. – 8. marec 2020 – I. fáza (II. fáza: 5. – 7. jún 2020)

➡️ Miesto konania: Hotel Zerrenpach, Osrblie (okres Brezno) https://www.zerrenpach.sk

➡️ Prihlasovanie cez: Ing. Darina Diošiová, darina.diosiova@iuventa.sk

Uzávierka prihlášok: 13. február 2020, kapacita max. 25 účastníkov a účastníčok.

 

IUVENTA: Využitie dokumentárneho filmu v práci s mládežou
mar 6 – mar 8 celý deň

Využitie dokumentárneho filmu v práci s mládežou

Miesto konania:

Penzión pod Oblazom, Terchová, http://www.podoblazom.sk/

Termín:

Termín 1. fázy vzdelávania:  6.3.2020 od 17:00 do 8.3.2020, 14:00 (20 hod. prezenčne)
Termín praktickej časti: marec-apríl 2020 (10 hod dištančne)
Termín hodnotiacej časti: 24.4.2020 od 17:00 do 25.4.2020, 16:00 (12 hod. prezenčne)

Uzávierka prihlášok:

12. 2. 2020

Typ aktivity:

akreditované neformálne vzdelávanie

Krátka charakteristika:

Vzdelávací program je zostavený z teoretickej, praktickej a hodnotiacej časti v celkovej časovej dotácii 42 hodín.  Na prvom školení dostanú účastníci malé distančné zadanie na overenie nadobudnutých vedomostí a zručností, na ktorom budú pracovať počas marca a apríla 2020 a ktoré vyhodnotia na hodnotiacom dvojdňovom stretnutí. Úspešní účastníci vzdelávania získajú Osvedčenie o získanej odbornej spôsobilosti s celoštátnou platnosťou podľa zákona 282/2008 Z.z. v znení zákona 131/2002 Z.z. o vysokých školách.

Opis vzdelávania:

Po roku 1989 sa stal film súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu v práci s mládežou najmä vo formálnom vzdelávaní. V súčasnosti s rozšírením didaktickej techniky a prostriedkov IKT je film súčasťou vzdelávania na všetkých stupňoch a oblastiach školského systému, ale aj dôležitou súčasťou neformálneho, zážitkového vzdelávania. Žiaci, učitelia, školitelia a účastníci rôznych typov vzdelávania ho považujú za atraktívnejší než výklad či prednášku. Zvyčajne sa však využíva iba na doplnenie preberanej témy bez jeho didaktického využitia a analýzy. Dôsledná a kvalitná práca s filmom dokáže mladým ľuďom vysvetliť, scitliviť a otvoriť aj témy ako predsudky a stereotypy, tolerancia, diskriminácia, uvedomenie si etických a ľudských hodnôt. Film môže u mládeže vzbudiť solidaritu voči ľuďom, ktorí trpia, podnietiť dobrovoľníctvo, charitu, snahu pomáhať a byť nápomocný svojmu okoliu.

Na vzdelávaní budeme pracovať s dokumentárnym filmom „Kroky na hrane“ od úspešného režiséra a garanta tohto vzdelávacieho programu, Viliama Bendíka. Film mapuje prostredníctvom ultra bežcov neľahkú cestu Vrbu a Wetzlera, ktorým sa  podarilo ujsť z koncentračného tábora Osvienčim. Uvedomujeme si, že premietnutie a beseda k filmu je v dnešnej dobe k pochopeniu zložitých udalostí či osudov ľudí málo, a preto sme sa rozhodli ponúknuť vzdelávanie, na ktorom chceme s pomocou takéhoto a podobných filmov ukázať metódy a nástroje na kvalitnejšie, zaujímavejšie, osobnejšie a zážitkovejšie sprostredkovanie rôznych zložitých tém mladým ľuďom.

Pracovný jazyk:

slovenský

Cieľová skupina:

mládežnícki vedúci (18+), pracovníci s mládežou, učitelia

Kontaktná osoba:

Ing. Petra Sňahničanová, petra.snahnicanova@iuventa.sk, +421 917 402 506

Odkazy: PRIHLÁŠKA

 

mar
13
Pi
IUVENTA: OUTDOOR aktivity a ich využitie v práci s mládežou
mar 13 – mar 15 celý deň

Názov:
OUTDOOR aktivity a ich využitie v práci s mládežou

Miesto konania:
PENZIÓN SOLISKO, Stred 456, 027 05 Zázrivá, www.penzion-solisko.sk

Termín:
fáza: 13.3. – 15.3.2020
medzifáza: marec – máj 2020, realizácia projektu – dištančne
fáza: máj 2020 – jednodňové hodnotiace stretnutie (po dohode s lektormi)

Uzávierka prihlášok:
19.2.2020

Typ aktivity:
akreditované vzdelávanie

Krátka charakteristika:
Čo absolvent získa:
základné vedomosti a zručnosti v oblasti použitia outdoorových zážitkových metód v práci s mládežou; informácie a zručnosti o fyzickej a psychologickej bezpečnosti outdoor aktivít, ich kombinovaní s inými typmi aktivít; bude vedieť, v akých situáciách, v akom rozsahu a akým spôsobom vhodne vybrať a použiť outdoor metódy za účelom zatraktívnenia a zefektívnenia aktivít zameraných na mládež; zvládne naplánovať a bezpečne zrealizovať podujatie zamerané na cieľovú skupinu mládeže vo svojej komunite s osobitým zreteľom na použitie outdoor metód.

Opis vzdelávania:
2- fázové vzdelávanie s medzifázou určenou pre tréningovú prax – realizáciu projektu

Na prvom stretnutí sa budeme venovať týmto témam:
Úvod do vzdelávania a témy outdoorové aktivity v práci s mládežou
Špecifiká cieľových skupín a identifikácia ich potrieb
Vedenie a zabezpečenie outdoor aktivít
Reflexia a uzavretie outdoor aktivít
Praktický nácvik vybraných outdoorových metód
Tvorba projektu a príprava tréningovej aktivity
Následne účastníci samostatne alebo v malých skupinkách realizujú svoj navrhnutý projekt, ktorý vyhodnotia na záverečnom stretnutí.

Pracovný jazyk:
slovenský

Cieľová skupina:
pracovníci s mládežou, mládežnícki vedúci, animátori, dobrovoľníci, zástupcovia samospráv zodpovední za mládež

Kontaktná osoba:
Ing. Petra Sňahničanová, petra.snahnicanova@iuventa.sk, +421 917 402 506

Odkazy:
PRIHLÁŠKA

 

IUVENTA: Strategické plánovanie a procesné riadenie
mar 13 – mar 15 celý deň

Miesto konania:
Hotel MOST SLÁVY, 17. novembra 11, 914 51 Trenčianske Teplice www.hotelmostslavy.sk

Termín:

 1. – 15. 3. 2020 – 22 hodín prezenčne

(začiatok prvý deň o 16:00, koniec tretí deň o 13:30)

+ 10 hodín dištančne

 

Uzávierka prihlášok:
03.03.2020

Typ aktivity:
akreditované neformálne vzdelávanie

Krátka charakteristika:
Štruktúra vzdelávacieho programu je zostavená z teoretickej, praktickej a evalvačnej časti v celkovej časovej dotácii 32 hodín. Celý program je nastavený ako jedno trojdňové školenie v rozsahu 22 hodín prezenčne. Dištančná fáza v rozsahu 10 hodín venovaná implementácii osobného projektu účastníka a ukončená záverečnou skúškou vykonanou elektronickými prostriedkami. Úspešní účastníci vzdelávania získajú Osvedčenie o získanej odbornej spôsobilosti s celoštátnou platnosťou podľa zákona 282/2008 Z.z. v znení zákona 131/2002 Z.z. o vysokých školách.

Opis vzdelávania:
Cieľom vzdelávania je pripraviť absolventov na samostatné riadenie strategických organizačných zmien v malých a stredných organizáciách, a na asistenciu pri riadení týchto zmien vo veľkých organizáciách. Okrem „tvrdých“ aspektov (identifikácia stakeholderov, triedenie požiadaviek, mapovanie procesov, vykonanie SWOT analýzy, aplikácia LEAN princípov, štandardizácie, optimalizácie a prioritizácie), sa program zameriava aj na osvojenie „mäkkých“ zručností potrebných pre presadenie zmien (argumentácia úžitkom, prekonávanie námietok, zvládanie negatívnej emócie, či zapájanie pasívnych členov tímu).

Pracovný jazyk:
slovenský

Cieľová skupina:
– štatutárni zástupcovia
– lídri neformálnych skupín
– projektoví manažéri
– členovia riadiacich a dozorných orgánov
– členovia administratívnych útvarov
– zamestnanci štátnej a verejnej správy, ako aj predstavitelia samospráv, ktorí majú v agende starostlivosť o deti a mládež
Vek: 18+

Kontaktná osoba:
Ing. Dana Gavalierová, dana.gavalierova@iuventa.sk, +421 907 993 261

Odkazy: Prihlasovací formulár

 

mar
20
Pi
IUVENTA: ON/OFF – Online a off-line nástroje v práci s mládežou
mar 20 – mar 22 celý deň

Miesto konania:
Nitriansky kraj – presné miesto vzdelávania aktualizujeme po ukončení verejného obstarávania

Termín:
1.fáza: 20.3. – 22.3.2020
medzifáza: marec – jún 2020, realizácia aktivít – dištančne
2. fáza: 12.6. – 14.6 2020

Uzávierka prihlášok:
28.2.2020

Typ aktivity:
akreditované vzdelávanie

Krátka charakteristika:
Čo absolvent získa:
Hlavným cieľom vzdelávacieho programu je zvýšiť povedomie účastníkov v oblasti nových digitálnych a analógových nástrojov, metódach práce s mládežou a ich zavedenie a následné využívanie v praxi. So znalosťou moderných prezentačných nástrojov budú mať účastníci možnosť zmodernizovať spôsob práce vo svojej organizácii, čo môže mať za následok aj celkové pozdvihnutie kvality organizácie ako takej a zaručenie exkluzivity medzi ostatnými mládežníckymi organizáciami, ktoré moderné nástroje pre prácu s mládežou nepoužívajú. Osvojiť si nové trendy vo vzdelávaní môže mať výrazný dopad na učiaci sa proces a zapojenie mladých ľudí, pretože zatraktívnením a interaktívnym spôsobom môžu zaujať lepšie a efektívnejšie rozvinúť aj komunikáciu s mladými ľuďmi a ich motiváciu sa zapájať do aktivít, verejného života a osobnostného rozvoja seba samého.

Opis vzdelávania:
2- fázové vzdelávanie s medzifázou určenou pre tréningovú prax – realizáciu aktivít

Na prvom stretnutí sa budeme venovať týmto témam:

– Online a offline prezentačné nástroje a metódy

– Gamifikácia a digitálna práca s mládežou

– Prezentácia online nástrojov používaných v praxi

– Nástroje zamerané na prezentáciu a facilitáciu

– Grafické nástroje zameranú na tvorbu grafiky a videa

– Nástroje zamerané na aktivity a aktívnu participáciu

– Iné užitočné nástroje zamerané na organizáciu, komunikáciu, archivovanie, štrukturovanie a pod.

– Teória farieb a úvod do grafickej facilitácie

– Základné nástroje grafickej facilitácie

Pracovný jazyk:
slovenský

Cieľová skupina:
pracovníci s mládežou, mládežnícki vedúci, animátori, dobrovoľníci, zástupcovia samospráv zodpovední za mládež

Kontaktná osoba:
Ivana Boboňová, ivana.bobonova@iuventa.sk, +421 917 402 523

 

Prihláška

 

mar
28
So
Upgrade Deskovky a escape room v neformálním vzdělávání
mar 28 – apr 5 celý deň
Miesto konania:

Středisko volného času Ivančice (ČR)

Termín:
28.3. – 5.4. 2020
Uzávierka prihlášok:
15.3. 2020
Typ aktivity:
Erasmus+ školenie pre pracovníkov s mládežou
Krátka charakteristika:
Školenie na tému využitia spoločenských hier a escape room v neformálnom vzdelávaní.
Opis vzdelávania/podujatia:
Na školení sa pozrieme na to, ako pracovať so spoločenskými hrai a escape room v neformálnom vzdelávaní. Prepojíme teóriu NFV s praxou, vyskúšame si aktivity s využitím spoločenských hier. V druhej časti školenia pripravíme návrhy escape rooms na rôzne témy a tiež pritom použijeme spoločenské hry.
Profil absolventa – po skončení vzdelávania bude účastník schopný:
Bude poznať základnú teóriu z neformálneho vzdelávania, pripraviť aktivitu v NFV od potrieb k cieľom a zreflektovať ju. Na spoločenské hry a escape room sa bude vedieť pozrieť ako na nástroj v NFV a nielen ako prostriedok na zábavu. Bude vedieť pracovať s konceptom escape room a takúto miestnosť s použitím spoločenských hier aj pripraviť.
Cieľová skupina:
pracovníci s mládežou, mladí lídri, dobrovoľníci z mládežníckych organizácií, ktorí môžu nové kompetencie využívať ďalej v práci s mládežou, vo svojich organizáciách či neformálnych skupinách.
Kontaktná osoba:
Majka Horníková, majenka@gmail.com

 

 

apr
3
Pi
IUVENTA: Globálne vzdelávanie
apr 3 – apr 5 celý deň

Miesto konania:
v Trenčianskom kraji – konkretizuje sa po ukončení VO

Termín:

 1. fáza: 3. – 5. 4. 2020 – 20 hodín prezenčne
 2. fáza: 10 hodín dištančne
 3. fáza: 15. – 17. 5. 2020 – 20 hodín prezenčne

 

Uzávierka prihlášok:
24.03.2020

Typ aktivity:
akreditované neformálne vzdelávanie

Krátka charakteristika:
Štruktúra vzdelávacieho programu je zostavená z teoretickej (1. fáza), praktickej (2. fáza) a evalvačnej časti (3. fáza) v celkovej časovej dotácii 50 hodín.  Úspešní účastníci vzdelávania získajú Osvedčenie o získanej odbornej spôsobilosti s celoštátnou platnosťou podľa zákona 282/2008 Z.z. v znení zákona 131/2002 Z.z. o vysokých školách.

Opis vzdelávania:
Cieľom vzdelávania je prostredníctvom rozvíjania kľúčových kompetencií ako schopnosť kriticky myslieť, vyjadriť vlastný názor, pracovať v tíme či riešiť konflikty prehĺbiť u absolventov porozumenie globálnych tém. Absolvent bude:

 • chápať miestne, národné a globálne otázky, ich prepojenosť a vzájomnú závislosť krajín, populácií, kultúr a komunít
 • chápať prepojenie medzi vlastným životom a životmi ľudí z iných častí sveta
 • mať zvýšené povedomie o ekonomických, sociálnych, politických a environmentálnych aspektoch, ktoré ovplyvňujú náš život v globálnych súvislostiach
 • schopný zrealizovať aktivity na témy globálneho vzdelávania mládeže
 • schopný prezentovať svoju skúsenosť a správne analyzovať a zhodnotiť výsledky svojej práce
 • schopný rozvíjať schopnosti, postoje a hodnoty, ktoré umožňujú ľuďom spolupracovať a prispievať tak k zmene a uvedomelému rozhodovaniu nad vlastným životom

Globálne vzdelávanie pripravuje účastníkov na to, ako čeliť súčasným globálnym výzvam. Zároveň podporuje praktické využitie získaných poznatkov v reálnom živote.

Pracovný jazyk:
slovenský

Cieľová skupina:
– pracovníci s mládežou
– mládežnícki vedúci
– mládežnícki/mladí dobrovoľníci
– zástupcovia samospráv
– pracovníci s marginalizovanými a znevýhodnenými skupinami mládeže
Vek: 18+

Kontaktná osoba:
Ing. Dana Gavalierová, dana.gavalierova@iuventa.sk, +421 907 993 261

Odkazy: Prihlasovací formulár