pracasmladezou.sk

Kalendár aktuálnych podujatí

sep
1
Ut
Literárna súťaž Voda pre život
sep 1 – nov 11 celý deň

Celoslovenská súťaž v literárnej tvorbe žiakov prvého stupňa základných a špeciálnych škôl

Cieľom súťaže je motivovať a aktivizovať žiakov prostredníctvom vlastnej literárnej tvorby, vyjadriť vzťah a postoj k životnému prostrediu, cieľavedome pestovať u žiakov kritický a aktívny postoj k prírode, k vode ako cennej prírodnine. Poslaním súťaže je vytvárať základy pre zodpovedný prístup k životnému prostrediu.

 

Výtvarná súťaž EKOPOSTER
sep 1 – nov 16 celý deň

Celoslovenská súťaž vo výtvarnej tvorbe kolektívov žiakov 2. stupňa základných škôl, žiakov primy až kvinty gymnázií s osemročným vyučovaním a žiakov ZUŠ

Cieľom súťaže je podnecovať myslenie žiakov, aby videli, mysleli a konali ekologicky. Súťaž dáva priestor na výtvarnú prezentáciu názorov žiakov na stav životného prostredia vo svojej krajine i za jej hranicami, na spôsoby jeho zlepšenia a podporuje kolektívnu prácu žiakov.

 

 

Výtvarná súťaž PRAMIENOK
sep 1 – nov 16 celý deň

Celoslovenská súťaž vo výtvarnej tvorbe detí predškolského veku

Cieľom súťaže je pestovať zodpovedný vzťah človeka k prírode. Poslaním je rozvíjať základy ekologickej inteligencie detí, pestovať ekologické svedomie najmladších detí, rozvoj talentov v školskom i domácom prostredí.

 

 

sep
25
Pi
IUVENTA: OUTDOOR aktivity a ich využitie v práci s mládežou
sep 25 – sep 27 celý deň

Miesto konania:
Nitra (Hotel Agroinštitút, Akademická 4, Nitra)

Termín:
1.fáza: 25.9.2020 – 27.9.2020
2. (hodnotiaca) fáza: jednodňové hodnotiace stretnutie v termíne október/november 2020, presný termín bude stanovený počas 1. fázy vzdelávania na základe vzájomnej dohody medzi lektormi a účastníkmi.

Uzávierka prihlášok:
11.9.2020

Typ aktivity:
akreditované vzdelávanie

Krátka charakteristika:
Čo absolvent získa: základné vedomosti a zručnosti v oblasti použitia outdoorových zážitkových metód v práci s mládežou; informácie a zručnosti o fyzickej a psychologickej bezpečnosti outdoor aktivít, ich kombinovaní s inými typmi aktivít; bude vedieť, v akých situáciách, v akom rozsahu a akým spôsobom vhodne vybrať a použiť outdoor metódy za účelom zatraktívnenia a zefektívnenia aktivít zameraných na mládež; zvládne naplánovať a bezpečne zrealizovať podujatie zamerané na cieľovú skupinu mládeže vo svojej komunite s osobitým zreteľom na použitie outdoor metód.

Opis vzdelávania:
2- fázové vzdelávanie s medzifázou určenou pre tréningovú prax – realizáciu aktivít

Na prvom stretnutí sa budeme venovať týmto témam:
Úvod do vzdelávania a témy outdoorové aktivity v práci s mládežou
Špecifiká cieľových skupín a identifikácia ich potrieb
Vedenie a zabezpečenie outdoor aktivít
Reflexia a uzavretie outdoor aktivít
Praktický nácvik vybraných outdoorových metód
Tvorba projektu a príprava tréningovej aktivity

Pracovný jazyk:
slovenský

Cieľová skupina:
pracovníci s mládežou, mládežnícki vedúci, animátori, dobrovoľníci

Kontaktná osoba:
Ivana Boboňová, ivana.bobonova@iuventa.sk, +421 917 402 523

Prihláška: https://bit.ly/outdorky

 

IUVENTA: Podpora kariérového poradenstva v práci s mládežou
sep 25 – sep 27 celý deň

Miesto konania:
Hotel Most Slávy, Trenčianske Teplice https://www.hotelmostslavy.sk/

Termín:
1. fáza: 25. – 27. 09. 2020 – 20 hodín prezenčne
2. fáza: 27. – 29. 11. 2020 – 20 hodín prezenčne

Uzávierka prihlášok:
02. 09. 2020

Typ aktivity:
Akreditované neformálne vzdelávanie

Krátka charakteristika:
CIEĽOM akreditovaného vzdelávania je príprava účastníkov na poskytovanie podpory rozhodovania sa detí a mládeže o svojom budúcom pracovnom či profesijnom uplatnení v prostredí neformálneho vzdelávania.

Program rozvíja nasledovné:

 • sociálno-komunikačné zručnosti v práci s mládežou v procese kariérového poradenstva,
 • schopnosť využívať neformálne vzdelávanie s podporou zážitkových metód,
 • kompetencie v práci s jednotlivcom alebo skupinou, i vo využívaní metodík,
 • schopnosť vytvárať si na základe poznania poradenského procesu, cyklu učenia a princípu reflexie vlastné cvičenia smerujúce k poznaniu pracovnej typológie, voľby vzdelávania alebo povolania,
 • schopnosť zamerať sa na definovanie potrieb svojej cieľovej skupiny s prihliadnutím na vek mládeže,
 • schopnosť analyzovať trh z pohľadu požiadaviek na vzdelávanie, trh práce a stav nezamestnanosti, následne vyhľadávať informácie potrebné k procesu rozhodovania sa poskytnutím cieľovej skupine.

Úspešný absolvent obdrží osvedčenie o získaní odbornej spôsobilosti s celoštátnou platnosťou podľa zákona 282/2008 Z. z. v znení zákona 131/2002 Z. z. o vysokých školách.projektov použiť.

Pracovný jazyk:
slovenský jazyk

Cieľová skupina:
osoby pôsobiace v rôznych organizáciách, školských zariadeniach i mimo školského prostredia pracujúcich s mládežou

Kontaktná osoba:
Dana Gavalierová, dana.gavalierova@iuventa.sk, +421 907 993 261

Odkazy: prihláška https://bit.ly/30PaKIw

IUVENTA: Projekt je zmena
sep 25 – sep 27 celý deň

Názov:

Projekt je zmena

Miesto konania:

Hotel Zerrenpach, Osrblie, www.zerrenpach.sk

Termín:

 1. fáza: 25. – 27. 9. 2020 (prezenčne, začiatok v piatok o 16:00, koniec v nedeľu o 14:00)

medzifáza na overenie v praxi – realizácia malého projektového zámeru (dištančne, október – november 2020)

 1. fáza: 27. – 29. 11. 2020 (prezenčne, začiatok v piatok o 16:00, koniec v nedeľu o 14:00)

Uzávierka prihlášok:

18.8.2020

Typ aktivity:

akreditované neformálne vzdelávanie

Krátka charakteristika:

Vzdelávanie podporuje rozvoj aktívneho občianstva v rôznych prostrediach (komunitách), vnímanie problémov v nich a hľadanie ich riešení. Do prípravy, realizácie a hodnotenia malého projektu účastníci zapoja svoje cieľové skupiny, čím ovplyvnia rozvoj jej jednotlivých členov a celej komunity. Dosiahnutím cieľov vzdelávania účastníci získajú kompetencie alebo si zvýšia ich stupeň napr. v oblasti projektového manažmentu, tímovej práce a prezentácie a v téme participácia na lokálnej úrovni.

Opis vzdelávania:

Záleží Vám na Vašom okolí a znepokojuje Vás, že veci nefungujú? Iní sa o ne nepostarajú a Vy neviete ako? Radi Vám s tým pomôžeme! Prihláste sa na akreditované dvojfázové neformálne vzdelávanie, na ktorom sa pod vedením skúsených odborníčok dozviete, ako:

 • identifikovať a pomenovať problémy v miestnej komunite;
 • určiť riešenie pomenovaného problému;
 • rozlíšiť jednotlivé fázy projektového cyklu a pochopiť ich nadväznosť;
 • vytvoriť vlastný projektový zámer, prezentovať ho a získať spätnú väzbu;
 • hľadať financie na realizáciu projektu;
 • zreflektovať schopnosti, zručnosti a vedomosti v komunikácii a tímovej práci a podporiť svoj záujem o ich ďalší rozvoj.

S pomocou školiteliek na prvom stretnutí vypracujete krátky projektový zámer, ktorý prispeje k zlepšeniu podmienok vo Vašom okolí. Projekt zrealizujete a na druhom víkendovom vzdelávaní vyhodnotíte. Finančné prostriedky na malé projekty poskytol Banskobystrický samosprávny kraj.

Pracovný jazyk:

slovenský

Cieľová skupina:

Aktivisti v oblasti práce s mládežou s trvalým pobytom v Banskobystrickom samosprávnom kraji vo veku od 15 do 109 rokov

Kontaktná osoba a prihlasovanie:

Ing. Darina Diošiová, darina.diosiova@iuventa.sk

IUVENTA: Projektový manažment v práci s mládežou (v Bratislavskom kraji)
sep 25 – sep 27 celý deň

Akreditované neformálne vzdelávanie

Termín vzdelávania:
25.-27.9. 2020 (prvý modul)
23.-25.10. 2020 (druhý modul)

Miesto vzdelávania:
Bratislavský kraj (upresníme)

Uzávierka prihlášok:
4.9.2020

Krátka charakteristika:

Akreditované vzdelávanie „Projektový manažment v práci s mládežou“ pripravuje absolventov na samostatné nastavovanie a riadenie projektov v prostredí neformálneho vzdelávania v práci s mládežou. 

Témy, ktorým sa program venuje sú napr.: projektová logika, riadenie rizík, vzťahy so záujmovými skupinami, tímová práca, angažovanosť a motivácia, komunikácia a reflexia vlastných skúsenosti. Praktické časti zohľadňujú aktuálne podmienky v Slovenskej republike, najmä požiadavky na projekt kladené v Programoch pre mládež 2014-2020 a kľúčových akciách Erasmus+, ako aj vybrané otázky právnych záležitostí, účtovníctva a finančného riadenia.

Profil absolventa

 • Má základné vedomosti o procesoch napätia a súdržnosti v projektovom tíme.
 • Má základné vedomosti z oblasti štruktúry tímu, práce s atmosférou, súťaživosťou, spoluprácou a z vedenia tímu.
 • Pozná základné princípy pozitívnej i negatívnej motivácie, sebamotivácie a uvedomuje si ich vplyv v projektovom riadení.
 • Pozná princípy efektívnej verbálnej a neverbálnej komunikácie pri riadení projektov.
 • Pozná a vie zvoliť vhodné komunikačné stratégie podľa potrieb a schopností cieľovej skupiny.
 • Pozná pokročilé informačno-komunikačné technológie, ktoré môže pri riadení projektov použiť.

 

Pracovný jazyk:
slovenský jazyk

Cieľová skupina:
mládežnícki vedúci (18+), dobrovoľníci, pracovníci s mládežou, zástupcovia samospráv

Kontaktná osoba:
Milan Polešenský, milan.polesensky@iuventa.sk, +421 903 459 169

 

PRIHLÁŠKA

 

okt
2
Pi
IUVENTA: Projekt je zmena
okt 2 – okt 4 celý deň

Názov:

Projekt je zmena

Miesto konania:

Penzión pod Oblazom, Terchová, www.podoblazom.sk

Termín:

1. fáza: 2. – 4. 10. 2020 (prezenčne, začiatok v piatok o 16:00, koniec v nedeľu o 14:00)

medzifáza na overenie v praxi – realizácia malého projektového zámeru (dištančne, október – november 2020)

2. fáza: 13. – 15. 11. 2020 (prezenčne, začiatok v piatok o 16:00, koniec v nedeľu o 14:00)

Uzávierka prihlášok:

8.9.2020

Typ aktivity:

akreditované neformálne vzdelávanie

Krátka charakteristika:

Vzdelávanie podporuje rozvoj aktívneho občianstva v rôznych prostrediach (komunitách), vnímanie problémov v nich a hľadanie ich riešení. Do prípravy, realizácie a hodnotenia malého projektu účastníci zapoja svoje cieľové skupiny, čím ovplyvnia rozvoj jej jednotlivých členov a celej komunity. Dosiahnutím cieľov vzdelávania účastníci získajú kompetencie alebo si zvýšia ich stupeň napr. v oblasti projektového manažmentu, tímovej práce a prezentácie a v téme participácia na lokálnej úrovni.

Opis vzdelávania:

Záleží Vám na Vašom okolí a znepokojuje Vás, že veci nefungujú? Iní sa o ne nepostarajú a Vy neviete ako? Radi Vám s tým pomôžeme! Prihláste sa na akreditované dvojfázové neformálne vzdelávanie, na ktorom sa pod vedením skúsených odborníčok dozviete, ako:

 • identifikovať a pomenovať problémy v miestnej komunite;
 • určiť riešenie pomenovaného problému;
 • rozlíšiť jednotlivé fázy projektového cyklu a pochopiť ich nadväznosť;
 • vytvoriť vlastný projektový zámer, prezentovať ho a získať spätnú väzbu;
 • hľadať financie na realizáciu projektu;
 • zreflektovať schopnosti, zručnosti a vedomosti v komunikácii a tímovej práci a podporiť svoj záujem o ich ďalší rozvoj.

S pomocou školiteliek spolu s kamarátmi na prvom stretnutí vypracujete krátky projektový zámer, ktorý prispeje k zlepšeniu podmienok vo Vašom okolí. Projekt zrealizujete a na druhom víkendovom vzdelávaní vyhodnotíte.

Pracovný jazyk:

slovenský

Cieľová skupina:

akcie chtiví mladí ľudia vo veku od 15 do 19 rokov (vrátane)

Kontaktná osoba:

Ing. Petra Sňahničanová, petra.snahnicanova@iuventa.sk, +421 917 402 506

Prihláška

 

IUVENTA: Projektový manažment v práci s mládežou – II. modul
okt 2 – okt 4 celý deň

Názov:

Projektový manažment v práci s mládežou – II. modul

Forma vzdelávania:

online prostredníctvom platformy Zoom

Termín:

2.10.2020 (piatok) – 4.10.2020 (nedeľa)

Uzávierka prihlášok:

27.09.2020

Typ aktivity:

Akreditované neformálne vzdelávanie

Krátka charakteristika:

Akreditovaný vzdelávací program pripravuje absolventov na samostatné riadenie projektov v prostredí neformálneho vzdelávania v práci s mládežou. Okrem technických (projektová logika, riadenie rizík, vzťahy so záujmovými skupinami, manažment zmien, meranie výkonnosti projektu, IT kolaboratívne nástroje) a sociálnych aspektov manažmentu (vedenie a motivácia tímov, komunikácia, vyjednávanie a leadership) sa zameriava na individuálne potreby účastníkov a na reflexiu ich skúseností. Praktické časti zohľadňujú aktuálne podmienky v Slovenskej republike, najmä požiadavky na projekt kladené v Programoch pre mládež 2014-2020 a kľúčových akciách Erasmus+, ako aj vybrané otázky právnych záležitostí, účtovníctva a finančného riadenia.

Opis vzdelávania:

PROFIL ABSOLVENTA

 • Má pokročilú skúsenosť s neformálnym vzdelávaním a uvedomuje si, že úspech riadenia projektu v práci s mládežou je založený na neformálnom vzdelávaní, ktoré má svoju štruktúru.
 • Dokáže určiť požiadavky klienta (cieľovej skupiny) v procese consultingu a tie zohľadniť pri príprave projektového zámeru.
 • Dokáže identifikovať konflikt a pozná 1 nástroj alebo stratégiu na riešenie konfliktov.
 • Pozná inovatívne metódy šírenia a využitia výsledkov projektu.
 • Rozlišuje výsledky a výstupy projektu a dokáže použiť SMART formulácie cieľov.
 • Uvedomuje si nevyhnutnosť adaptability projektových plánov v agilnom projektovom prostredí a dokáže použiť 1 techniku prioritizácie úloh.
 • Má základnú skúsenosť s podporou kvality projektov cez stanovenie vhodných indikátorov, spôsobov overenia, predpokladov, systému priebežného hodnotenia a spätnej väzby.
 • Pozná základné možnosti spolufinancovania projektu a fundraisingové stratégie.
 • Diferencuje členov projektového tímu a vie zvoliť pridelenie úloh s ohľadom na preferované tímové roly.
 • Venuje pozornosť spravodlivosti odmeňovania a princípu rovnakého zaobchádzania.
 • Uvedomuje si význam reportingu a pozná základy právneho rámca v práci s mládežou a v projektovom financovaní.

Pracovný jazyk:

slovenský

Cieľová skupina:

mládežnícki vedúci (18+), pracovníci s mládežou, dobrovoľníci, zástupcovia samospráv

Kontaktná osoba:

Ing. Petra Sňahničanová, petra.snahnicanova@iuventa.sk, +421 917 402 506

Odkazy: PRIHLÁŠKA

 

 

IUVENTA: Strategické plánovanie a procesné riadenie pre MVO
okt 2 – okt 4 celý deň

Miesto konania:
Hotel Most Slávy, Trenčianske Teplice https://www.hotelmostslavy.sk/

Termín:
02. – 04. 10. 2020 – 22 hodín prezenčne
+ 10 hodín dištančne (venovaných využitiu získaných poznatkov v praxi realizáciou vlastného projektu)

Uzávierka prihlášok:
16.09.2020

Typ aktivity:
Akreditované neformálne vzdelávanie

Krátka charakteristika:
CIEĽOM akreditovaného vzdelávania je pripraviť absolventov na samostatné riadenie strategických organizačných zmien v malých a stredných organizáciách, a na asistenciu pri riadení týchto zmien vo veľkých organizáciách. Okrem „tvrdých“ aspektov (identifikácia stakeholderov, triedenie požiadaviek, mapovanie procesov, vykonanie SWOT analýzy, aplikácia LEAN princípov, štandardizácie, optimalizácie a prioritizácie), sa program zameriava aj na osvojenie „mäkkých“ zručností potrebných pre presadenie zmien (argumentácia úžitkom, prekonávanie námietok, zvládanie negatívnej emócie, či zapájanie pasívnych členov tímu).

Úspešný absolvent obdrží osvedčenie o získaní odbornej spôsobilosti s celoštátnou platnosťou podľa zákona 282/2008 Z. z. v znení zákona 131/2002 Z. z. o vysokých školách.projektov použiť.

Pracovný jazyk:
slovenský jazyk

Cieľová skupina:

 • štatutárni zástupcovia
 • lídri neformálnych skupín
 • projektoví manažéri
 • členovia riadiacich a dozorných orgánov
 • členovia administratívnych útvarov
 • zamestnanci štátnej a verejnej správy, ako aj predstavitelia samospráv, ktorí majú v agende starostlivosť o deti a mládež

Kontaktná osoba:
Dana Gavalierová, dana.gavalierova@iuventa.sk, +421 907 993 261

Odkazy: prihláška https://bit.ly/2YJeJDJ