pracasmladezou.sk

Kalendár aktuálnych podujatí

 

Počas pandémie pre vás pripravujeme webináre, workshopy a školenia „IUVENTA ONLINE“:

 

jún
10
St
IUVENTA ONLINE: OUTDOOR aktivity a ich využitie v práci s mládežou
jún 10 – jún 14 celý deň

Termín: 
I. fáza: 10. – 14. jún 2020 (4 dni, streda, štvrtok + sobota, nedeľa)
Medzifáza: júl 2020 – realizácia aktivít, dištančne
II. fáza: po dohode s účastníkmi vzdelávania – hodnotiace stretnutie

Miesto konania: Online, prostredníctvom nástroja ZOOM

Uzávierka prihlášok: 5. júna 2020

Typ aktivity: Akreditované neformálne vzdelávanie

Krátka charakteristika: Čo absolvent získa:
základné vedomosti a zručnosti v oblasti použitia outdoorových zážitkových metód v práci s mládežou; informácie a zručnosti o fyzickej a psychologickej bezpečnosti outdoor aktivít, ich kombinovaní s inými typmi aktivít; bude vedieť, v akých situáciách, v akom rozsahu a akým spôsobom vhodne vybrať a použiť outdoor metódy za účelom zatraktívnenia a zefektívnenia aktivít zameraných na mládež; zvládne naplánovať a bezpečne zrealizovať podujatie zamerané na cieľovú skupinu mládeže vo svojej komunite s osobitým zreteľom na použitie outdoor metód.

Opis vzdelávania:
2- fázové vzdelávanie s medzifázou určenou pre tréningovú prax – realizáciu aktivít

Na prvom stretnutí sa budeme venovať týmto témam:
Úvod do vzdelávania a témy outdoorové aktivity v práci s mládežou
Špecifiká cieľových skupín a identifikácia ich potrieb
Vedenie a zabezpečenie outdoor aktivít
Reflexia a uzavretie outdoor aktivít
Praktický nácvik vybraných outdoorových metód
Tvorba projektu a príprava tréningovej aktivity
Následne účastníci samostatne alebo v malých skupinkách realizujú svoj navrhnutý projekt, ktorý vyhodnotia na záverečnom stretnutí

– Lektori:  Peter Rosíval, Veronika Spiskova
– Vzdelávanie je bezplatné

Pracovný jazyk: slovenský

Cieľová skupina: mládežnícki vedúci (18+), dobrovoľníci, pracovníci s mládežou, zástupcovia samospráv, pedagógovia, tréneri, inštruktori a pod.

Kontaktná osoba: Mgr. Martin Boršč, martin.borsc@iuventa.sk, +421 917 402 524

REGISTRÁCIA

 

IUVENTA ONLINE: ON/OFF – Online a off-line nástroje v práci s mládežou
jún 10 @ 11:04 am

Miesto konania: on-line, prostredníctvom nástroja ZOOM

Termín:

1.fáza (22 hod. rozdelených do 9 blokov):
10.6.2020: 09:00 – 12:00 a 16:00 – 18:00
11.6.2020: 09:00 – 12:00 a 16:00 – 18:00
12.6.2020: 09:00 – 11:00 a 16:00 – 18:00
13.6.2020: 10:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00
14.6.2020: 09:00 – 12:00

2. fáza (18 hod.): termín bude stanovený na základe dohody s účastníkmi 1. fázy vzdelávania

Lektori: Adam Laták, Miloš Ondrášik

Typ aktivity:
Akreditované neformálne vzdelávanie
Úspešní účastníci vzdelávania získajú Osvedčenie o získanej odbornej spôsobilosti s celoštátnou platnosťou podľa zákona 282/2008 Z.z. v znení zákona 131/2002 Z.z. o vysokých školách.

Opis vzdelávania:
Hlavným cieľom vzdelávacieho programu je zvýšiť povedomie účastníkov o nových digitálnych a analógových nástrojoch a metódach práce s mládežou, ktoré sa dajú využiť na zatraktívnenie práce s mladými ľuďmi. Ide napr. o onlajn nástroje ako Actionbound, Mentimeter, Slico, Canva, Kahoot, a i. Do offlajn sveta zase pribalíme účastníkom vedomosti napr. o grafickej facilitácii. Ak chcete vedieť viac – prihláste sa.

Vek:
18+

Cieľová skupina:
– Pracovníci mládežníckych organizácií a organizácií zaoberajúcich sa mládežou – pracovníci s mládežou
– Lektori, školitelia a tréneri neformálneho vzdelávania v práci s mládežou
– Lídri mládežníckych organizácií – mládežnícki vedúci
– Zástupcovia a pracovníci samospráv

Pracovný jazyk:
slovenský

Kontaktná osoba:
Ivana Boboňová, +421 917 40 25 23, ivana.bobonova@iuventa.sk

Prihlasovací formulár:
https://bit.ly/2WUd92c

 

jún
15
Po
IUVENTA ONLINE: Projektový manažment v práci s mládežou – I. modul
jún 15 – jún 19 celý deň

Miesto konania: on-line, prostredníctvom nástroja ZOOM

Termín:
Časová dotácia – 20 hodín rozdelená do viacerých vzdelávací blokov:
Po. 15.6.2020:  1. blok 10:00 – 12:30, 2. blok 16:00 – 18:30
Ut. 16.6.2020:  3. blok 10:00 – 12:30, 4. blok 16:00 – 18:30
Št.  18.6.2020:  5. blok 10:00 – 12:30, 6. blok 16:00 – 18:30
Pi.  19.6.2020:  7. blok 10:00 – 12:30, 8. blok 16:00 – 18:30

Uzávierka prihlášok:
20.5.2020

Typ aktivity:
Akreditované neformálne vzdelávanie

Krátka charakteristika:
Akreditované vzdelávanie „Projektový manažment v práci s mládežou“ pripravuje absolventov na samostatné nastavovanie a riadenie projektov v prostredí neformálneho vzdelávania v práci s mládežou. Témy, ktorým sa program venuje sú napr.: projektová logika, riadenie rizík, vzťahy so záujmovými skupinami, tímová práca, angažovanosť a motivácia, komunikácia a reflexia vlastných skúsenosti. Praktické časti zohľadňujú aktuálne podmienky v Slovenskej republike, najmä požiadavky na projekt kladené v Programoch pre mládež 2014-2020 a kľúčových akciách Erasmus+, ako aj vybrané otázky právnych záležitostí, účtovníctva a finančného riadenia.

Profil absolventa

 • Má základné vedomosti o procesoch napätia a súdržnosti v projektovom tíme.
 • Má základné vedomosti z oblasti štruktúry tímu, práce s atmosférou, súťaživosťou, spoluprácou a z vedenia tímu.
 • Pozná základné princípy pozitívnej i negatívnej motivácie, sebamotivácie a uvedomuje si ich vplyv v projektovom riadení.
 • Pozná princípy efektívnej verbálnej a neverbálnej komunikácie pri riadení projektov.
 • Pozná a vie zvoliť vhodné komunikačné stratégie podľa potrieb a schopností cieľovej skupiny.
 • Pozná pokročilé informačno-komunikačné technológie, ktoré môže pri riadení projektov použiť.

Pracovný jazyk:
slovenský jazyk

Cieľová skupina:
mládežnícki vedúci (18+), dobrovoľníci, pracovníci s mládežou, zástupcovia samospráv

Kontaktná osoba:
Petra Sňahničanová, petra.snahnicanova@iuventa.sk, +421 917 402 506

Odkazy:
PRIHLÁŠKA

 

okt
2
Pi
IUVENTA: Projekt je zmena
okt 2 – okt 4 celý deň

Názov:

Projekt je zmena

Miesto konania:

Žilinský kraj – presné miesto aktualizujeme po ukončení verejného obstarávania

Termín:

 1. fáza: 2. – 4. 10. 2020 (prezenčne, začiatok v piatok o 16:00, koniec v nedeľu o 14:00)

medzifáza na overenie v praxi – realizácia malého projektového zámeru (dištančne, október – november 2020)

 1. fáza: 13. – 15. 11. 2020 (prezenčne, začiatok v piatok o 16:00, koniec v nedeľu o 14:00)

Uzávierka prihlášok:

8.9.2020

Typ aktivity:

akreditované neformálne vzdelávanie

Krátka charakteristika:

Vzdelávanie podporuje rozvoj aktívneho občianstva v rôznych prostrediach (komunitách), vnímanie problémov v nich a hľadanie ich riešení. Do prípravy, realizácie a hodnotenia malého projektu účastníci zapoja svoje cieľové skupiny, čím ovplyvnia rozvoj jej jednotlivých členov a celej komunity. Dosiahnutím cieľov vzdelávania účastníci získajú kompetencie alebo si zvýšia ich stupeň napr. v oblasti projektového manažmentu, tímovej práce a prezentácie a v téme participácia na lokálnej úrovni.

Opis vzdelávania:

Záleží Vám na Vašom okolí a znepokojuje Vás, že veci nefungujú? Iní sa o ne nepostarajú a Vy neviete ako? Radi Vám s tým pomôžeme! Prihláste sa na akreditované dvojfázové neformálne vzdelávanie, na ktorom sa pod vedením skúsených odborníčok dozviete, ako:

 • identifikovať a pomenovať problémy v miestnej komunite;
 • určiť riešenie pomenovaného problému;
 • rozlíšiť jednotlivé fázy projektového cyklu a pochopiť ich nadväznosť;
 • vytvoriť vlastný projektový zámer, prezentovať ho a získať spätnú väzbu;
 • hľadať financie na realizáciu projektu;
 • zreflektovať schopnosti, zručnosti a vedomosti v komunikácii a tímovej práci a podporiť svoj záujem o ich ďalší rozvoj.

S pomocou školiteliek spolu s kamarátmi na prvom stretnutí vypracujete krátky projektový zámer, ktorý prispeje k zlepšeniu podmienok vo Vašom okolí. Projekt zrealizujete a na druhom víkendovom vzdelávaní vyhodnotíte.

Pracovný jazyk:

slovenský

Cieľová skupina:

akcie chtiví mladí ľudia vo veku od 15 do 19 rokov (vrátane)

Kontaktná osoba:

Ing. Petra Sňahničanová, petra.snahnicanova@iuventa.sk, +421 917 402 506

 

 

IUVENTA: Projektový manažment v práci s mládežou – II. modul
okt 2 – okt 4 celý deň

Názov:

Projektový manažment v práci s mládežou – II. modul

Miesto konania:

Žilinský kraj – presné miesto aktualizujeme po ukončení verejného obstarávania

Termín:

2.10.2020 (piatok) od 17:00 – 4.10.2020 (nedeľa) do 14:00

Uzávierka prihlášok:

08.09.2020

Typ aktivity:

Akreditované neformálne vzdelávanie

Krátka charakteristika:

Akreditovaný vzdelávací program pripravuje absolventov na samostatné riadenie projektov v prostredí neformálneho vzdelávania v práci s mládežou. Okrem technických (projektová logika, riadenie rizík, vzťahy so záujmovými skupinami, manažment zmien, meranie výkonnosti projektu, IT kolaboratívne nástroje) a sociálnych aspektov manažmentu (vedenie a motivácia tímov, komunikácia, vyjednávanie a leadership) sa zameriava na individuálne potreby účastníkov a na reflexiu ich skúseností. Praktické časti zohľadňujú aktuálne podmienky v Slovenskej republike, najmä požiadavky na projekt kladené v Programoch pre mládež 2014-2020 a kľúčových akciách Erasmus+, ako aj vybrané otázky právnych záležitostí, účtovníctva a finančného riadenia.

Opis vzdelávania:

PROFIL ABSOLVENTA

 • Má pokročilú skúsenosť s neformálnym vzdelávaním a uvedomuje si, že úspech riadenia projektu v práci s mládežou je založený na neformálnom vzdelávaní, ktoré má svoju štruktúru.
 • Dokáže určiť požiadavky klienta (cieľovej skupiny) v procese consultingu a tie zohľadniť pri príprave projektového zámeru.
 • Dokáže identifikovať konflikt a pozná 1 nástroj alebo stratégiu na riešenie konfliktov.
 • Pozná inovatívne metódy šírenia a využitia výsledkov projektu.
 • Rozlišuje výsledky a výstupy projektu a dokáže použiť SMART formulácie cieľov.
 • Uvedomuje si nevyhnutnosť adaptability projektových plánov v agilnom projektovom prostredí a dokáže použiť 1 techniku prioritizácie úloh.
 • Má základnú skúsenosť s podporou kvality projektov cez stanovenie vhodných indikátorov, spôsobov overenia, predpokladov, systému priebežného hodnotenia a spätnej väzby.
 • Pozná základné možnosti spolufinancovania projektu a fundraisingové stratégie.
 • Diferencuje členov projektového tímu a vie zvoliť pridelenie úloh s ohľadom na preferované tímové roly.
 • Venuje pozornosť spravodlivosti odmeňovania a princípu rovnakého zaobchádzania.
 • Uvedomuje si význam reportingu a pozná základy právneho rámca v práci s mládežou a v projektovom financovaní.

Pracovný jazyk:

slovenský

Cieľová skupina:

mládežnícki vedúci (18+), pracovníci s mládežou, dobrovoľníci, zástupcovia samospráv

Kontaktná osoba:

Ing. Petra Sňahničanová, petra.snahnicanova@iuventa.sk, +421 917 402 506

Odkazy: PRIHLÁŠKA