pracasmladezou.sk

Činnosť Akreditačnej komisie vyplýva zo Zákona o podpore práce s mládežou. Cieľom akreditácie vzdelávacích programov a vzdelávacích inštitúcií (právnické alebo fyzické osoby) je napomôcť vnímaniu práce s mládežou ako významného nástroja neformálneho vzdelávania.

 Akreditačná komisia začala svoju činnosť v septembri 2009. Aktuálne má 11 členov a riadi sa štatútom.
 
 

 

Postup nového žiadateľa o akreditovanie vzdelávacej inštitúcie a vzdelávacieho programu:

 

Pred podaním žiadosti o akreditáciu

1. krok: Oboznámenie sa s náležitosťami spojenými s akreditáciou

Pred podaním žiadosti sa oboznámte s týmito dokumentami: Pokyny k predkladaniu žiadosti o akreditáciu, a Odporúčania na tvorbu obsahu vzdelávacích programov. Off-line ukážka formulára žiadosti Vám pomôže pripraviť sa na elektronickú verziu žiadosti. Vaše otázky môžete priebežne konzultovať s tajomníčkou akreditačnej komisie, najneskôr však do 10. dní pred termínom uzávierky.

2. krok: Ustrážte si termíny

Žiadosť o akreditáciu je možné podávať 4x ročne. Pre podávanie žiadostí a vyrozumenie uchádzačov o stave ich žiadosti platia nasledovné termíny: 

 Uzavretie prijatých žiadostíVyrozumenie žiadateľom
 15. január 31. marec
 15. apríl 30. jún
 15. júl 30. september
 15. október 31. december

3. krok: Registrácia žiadateľa v systéme NELSON

Žiadosť musí byť podaná elektronicky, preto je nevyhnutné, aby ste sa zaregistrovali do systému NELSON, ak ste tak ešte neurobili.

4. krok: Získanie čísla organizácie

Kontaktujte emailom tajomníčku akreditačnej komisie, aby Vašej inštitúcii pridelila akreditačné číslo v systéme NELSON a sprístupnila zónu pre podávanie žiadostí o akreditáciu.

5. krok: Podanie žiadosti

Následne po prihlásení sa v systéme NELSON zaregistrujte svoju novú žiadosť o akreditáciu v rámci aktuálnej výzvy. Vyplňte online formulár žiadosti s informáciami o inštitúcii, vzdelávacom programe, odbornom garantovi, lektoroch a nahrajte požadované dokumenty (povinné prílohy) do systému NELSON.

6. krok: Odoslanie žiadosti poštou

Vygenerovanú žiadosť vo formáte pdf aj so všetkými prílohami (stanovy inštitúcie, potvrdenie o právnej subjektivite organizácie a súhlasmi so zaradením odborného garanta a lektorov do vzdelávania) vytlačte po jednom exemplári. Súhlasy nechajte podpísať jednotlivým lektorom a garantovi, čestné vyhlásenie dajte podpísať štatutárovi inštitúcie. Kompletnú dokumentáciu zašlite poštou s označením listovej obálky na adresu sekretariátu akreditačnej komisie do termínu uzávierky pre prijímanie žiadosti. Ak termín pre odoslanie žiadosti pripadne na deň pracovného voľna resp. pracovného pokoja, je potrebné žiadosť odoslať poštou najneskôr v nasledujúci pracovný deň. Rozhodujúci je dátum na pečiatke pošty na obálke.

 

Po prijatí akreditácie

7. krok: Uhradenie správneho poplatku.

Do 10 dní od prijatia Vašej žiadosti sekretariátom akreditačnej komisie Vás tajomníčka vyzve emailom na uhradenie správneho poplatku (aktuálne vo výške 100 € v zmysle zákona) na základe platobného predpisu, ktorý nájdete v prílohe emailu. Správny predpis je potrebné uhradiť do termínu uvedenom v predpise. 

 

Po udelení akreditácie 

8. krok: Oboznámenie sa s povinnosťami akreditovaných zariadení

Povinnosti sú uvedené v dokumente Povinnosti vzdelávacej inštitúcie.

9. krok: Stiahnutie povinnej dokumentáciu k vzdelávacím programom

Stiahnite si potrebné dokumenty a formuláre k akreditovanému vzdelávaniu:

Link na online formulár pre OZNÁMENIE O KONANÍ AKREDITOVANÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU 

 

Akreditácia v kocke

 


Viac informácií vám poskytne tajomníčka komisie:

Ing. Michaela Koprdová, M.Sc. (IUVENTA) 
tajomníčka Akreditačnej komisie

tel.: +421 2 592 96 316
e-mail: akreditacie@iuventa.sk