Archív

Mládežnícki delegáti pri OSN vo svete a na Slovensku

Program mládežnícki delegáti pri OSN je iniciatívou pre mladých ľudí, ktorý má v niektorých krajinách tradíciu už pomaly polstoročie. Konkrétne v Holandskom kráľovstve, program funguje od roku 1970 a v Nórskom kráľovstve od roku 1971.

V ďalších krajinách sa program začal etablovať až koncom 90. rokov aj vďaka iniciatíve OSN s názvom „World Programme of Action for Youth“ (A/Res/50/81), ktorú prijalo Valné zhromaždenie OSN v roku 1995. Práve tento program obsahuje časť, ktorá  jasne presadzuje a podporuje participáciu mladých ľudí v rozhodovacích procesoch a vyzýva členské štáty aby zvážili zapojenie mládežníckych zástupcov do národných delegácií pri OSN. Táto podpora skutočnej participácie mladých ľudí na rozhodovacích procesoch a dbanie o ich potreby bola opätovne obnovovaná, zdôrazňovaná a rozširovaná aj v ďalších dokumentoch OSN, najmä vzhľadom na medzisektorový charakter potreby zapájania mládeže do uskutočňovania cieľov udržateľného rozvoja  Agendy 2030. Najnovšie sa tak udialo v rezolúciách Rady bezpečnosti OSN 2250 (2015) a 2419 (2018)  a taktiež v stratégie OSN pre mládež – „UN Youth 2030:  The UN Strategy on Youth 2030“ predstavenej generálnym tajomníkom OSN v septembri 2018.

Môžeme pozorovať snahu členských štátov aj medzinárodných organizácií brať tieto výzvy vážne a zároveň umožňovať mladým ľuďom participovať vo svete, ale aj pri OSN. Je to viditeľné práve na narastajúcich číslach mládežníckych delegátov. Zatiaľ čo  v roku 2007 ich bolo 29, v roku 2018 toto číslo narástlo na 68 mládežníckych delegátov z 38 členských štátov na Valnom zhromaždení OSN.

Na jednej strane je táto pozícia veľkým prínosom pre mladých ľudí, ktorí v skorom veku získajú mnoho priamych skúseností z priebehu rozhodovacích procesov v OSN, zároveň môžu zvýšiť všeobecné povedomie o téme, ktorá je im blízka a taktiež spoznajú mnoho šikovných mladých ľudí z ďalších krajín, s ktorými si často vytvoria dlhodobé priateľstvá a ich spolupráca pokračuje aj nad rámec mandátu, ktorý dostali.

Na druhej strane je pozícia mládežníckych delegátov, ich prítomnosť a aktívna účasť na Valnom zhromaždení OSN významná aj pre národné štáty, keďže legitimizuje národné misie pri OSN ako zástupcov názorov mládeže a podporovateľov hlasu mladých ľudí v rozhodovacích procesoch majúcich globálny dopad. Mládežnícki delegáti sú pre národné misie často veľkým prínosom aj ich inovatívnymi nápadmi a idealizmom.

Na Slovensku môžeme tiež vnímať trend posilňovania mládežníckej participácie pri OSN. Program mládežníckych delegátov SR pri OSN bol po 5 rokoch prestávky znovu obnovený v roku 2018, kedy sa v spolupráci Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Asociácie krajských rád mládeže, Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí ale aj poslednej mládežníckej delegátky SR pri OSN Hanky Skljarszkej podarilo komisii vybrať z prihlásených kandidátov nového zástupcu Slovenskej mládeže, ktorým bol Dominik Porvažník. Za menej ako dva roky od znovuobnovenia tohto programu na Slovensku, sa vďaka aktivitám IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže rozšíril program mládežníckych delegátov SR pri OSN. Od roku 2020 bude mať Slovensko nie jedného ale dvoch zástupcov na Valnom zhromaždení a zároveň sa v roku 2020 podarilo vytvoriť pozíciu mládežníckeho delegáta/mládežníckej delegátky aj pri WHO, kde bude mať naša krajina zástupkyňu mládeže Katarínu Dudovú.

Rola mládežníckych delegátov a počet vyslaných delegátov a delegátiek sa líši od krajiny ku krajine. Tie samy určujú kritériá výberu, náplň práce mládežníckych delegátov aj dĺžku ich mandátu. Na Slovensku tento mandát trvá jeden rok, počas ktorého by mali mládežnícki delegáti zvyšovať povedomie o OSN, Agende 2030 a oblastiach, ktoré si určili ako prioritné v rámci svojho mandátu.

Hlavnou náplňou práce mládežníckych delegátov by mala byť prioritne práca medzi mládežou na Slovensku a rola tzv. mediátora, ktorý  zisťuje a informuje o požiadavkách OSN pre mládež. Taktiež zbiera podnety a mapuje potreby mladých ľudí a následne ich tlmočí v OSN. Pobyt v New Yorku počas Valného zhromaždenia na prelome septembra a októbra počas tzv. „High-level week“ je jedným z najvýznamnejších podujatí akých sa mládežnícki delegáti zúčastnia a zároveň je to podujatie počas, ktorého majú predniesť v mene mládeže, ktorú zastupujú, svoj prejav v 3. výbore VZ OSN (Sociálny, humanitárny a kultúrny výbor). Ďalším podujatím, ktorého sa mládežnícki delegáti zo Slovenska zúčastnia je mládežnícke fórum Ekonomickej a sociálnej rady OSN – ECOSOC Youth Forum, ktoré sa koná na jar v New Yorku a taktiež koordinačné stretnutie mládežníckych delegátov členských krajín EÚ v Bruseli.

Je náročné vidieť okamžité výsledky (práce mládežníckych delegátov) napríklad z turné po každom kraji Slovenska, kde sa snažia mladým ľuďom priblížiť Agendu 2030 a to ako na jej napĺňaní môžu pracovať už v ich veku v obci alebo meste kde žijú. Bolo však istým zadosťučinením pre mládežníckych delegátov SR pri OSN vidieť zmeny, na ktoré apelovali vo svojich prejavoch.

V roku 2018 Dominik Porvažník vo svojom prejave vyzdvihoval potrebu medzigeneračného dialógu a vzájomnej dôvery a taktiež napĺňanie vízie Agendy 2030 samotným OSN, napríklad v bode o eliminácií používania jednorazových plastov, ktoré boli v čase jeho prejavu vo veľkom používané v samotnej budove Sekretariátu OSN. Na konci jeho mandátu v roku 2019 boli prijaté smernice, ktoré výrazne obmedzujú používanie jednorazových plastov v Sekretariáte OSN. Petra Pauerová v prejave v roku 2019 spomínala potrebu ukončiť neplatené stáže, ktoré sú prekážkou sociálnej inklúzie, keďže mnohým mladým ľuďom neumožňujú zúčastniť sa ich, kvôli vysokým finančným nákladom s nimi spojenými. Ani nie rok na to, ako zaznel jej prejav, postupne viac a viac jednotlivých agentúr OSN zavádza platené stáže pre mladých ľudí.

Bolo by asi príliš hľadať kauzalitu medzi prejavmi mládežníckych delegátov a zmenami, ktoré sa uskutočnili. Napriek tomu, je medzi mladými ľuďmi, ktorí mali možnosť pôsobiť pri OSN ako mládežnícki delegáti badať, že naďalej nestrácajú idealizmus a vieru v sebareflexiu a schopnosť reformovať sa, ktorej je schopná aj najväčšia medzinárodná organizácia akou je práve Organizácie spojených národov.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *