Archívvzdelávanie

Vyhodnotenie prieskumu o prínose neformálneho vzdelávania z pohľadu účastníkov školení neformálneho vzdelávania

V termíne marec – apríl 2019 realizovala IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže prieskum, ktorý mapoval názory na prínos neformálneho vzdelávania. Prieskum sa realizoval na vzorke 53 účastníkov. Prostredníctvom otvorených a uzavretých otázok sme zisťovali skúsenosti účastníkov s neformálnym vzdelávaním a prínos akreditovaných vzdelávacích programov a seminárov.

Tieto vzdelávacie aktivity nie sú integrálnou súčasťou formálneho vzdelávania a používajú neformálne vyučovacie metódy, resp. aktivizujúce metódy. Prioritne sú zamerané na rozvoj prierezových kľúčových kompetencií, napr. mäkkých zručností, časového manažmentu, komunikačných kompetencií, schopnosti učiť sa, realizovať a manažovať projekty, tímovej práce, schopnosti riešiť problémy a ciele Agendy 2030 a tiež kladú dôraz na rozvoj postojov a hodnôt.

Údaje sa zbierali prostredníctvom dotazníka v službe Google. V rámci prieskumu boli oslovení účastníci z databázy vzdelávaní na Odbore podpory práce s mládežou v IUVENTE – Slovenskom inštitúte mládeže. Návratnosť dotazníkov bola cca 10 %.

Prieskum má byť len prvým východiskom, v ktorom mapujeme názory účastníkov na prínos neformálneho vzdelávania. Naším dlhodobým cieľom je poukázať na význam uznávania práce s mládežou a podporiť formálne a spoločenské uznávanie neformálneho vzdelávania.

 

Čo ukázal prieskum?

Vzhľadom na to, že nás zaujímal názor respondentov na prínos vzdelávaní, zisťovali sme, aké skúsenosti majú naši respondenti so vzdelávaniami. 26 % uviedlo, že mali viacero skúseností a absolvovali štyri až päť vzdelávaní, u 11 % to bola ich prvá skúsenosť.

Najviac vzdelávaní absolvovali respondenti v rámci aktivít národných projektov KomPrax – Kompetencie pre prax a PRAKTIK – Praktické zručnosti cez neformálne vzdelávanie v rokoch 2013 – 2015. Po dočasnom poklese v roku 2017 opäť narastá záujem o školenia.

 

Prínos školení

Viac ako polovica respondentov považovala absolvované školenia za prínosné, ich prínos spočíval napríklad v ich osobnom rozvoji a získaní zručností do praxe. Účastníci získali možnosť prezentovať svoje názory, zdieľať skúsenosti a konfrontovať názory, riešiť problémy, hľadať spoločné riešenia, postupy tvorby projektov, tímovú prácu, rozvíjali svoje komunikačné kompetencie, schopnosť učiť sa učiť a v jednom prípade boli uvedené aj analytické schopnosti a rozvíjanie empatie, čo sú z nášho pohľadu kľúčové kompetencie potrebné do roku 2030 na uplatnenie sa na trhu práce v budúcnosti.

 

Vzhľadom  na to, že sme sa zaujímali aj o skúsenosť respondentov so zamestnávateľmi, zisťovali sme aj ich pracovný status. 34 % respondentov bolo zamestnaných na TPP, 10 % nezamestnaných a 2 % pracujúci študenti. Ostatní respondenti boli študenti alebo neuviedli svoj pracovný status. 45 z 53 účastníkov si v životopise pri podávaní žiadosti o zamestnanie uviedlo aj informácie o absolvovaných kurzoch neformálneho vzdelávania.

Nás v prieskume zaujímalo, či sa zamestnávateľ zaujímal, „aké neformálne vzdelávacie programy respondenti absolvovali“. Podľa zistení až 50 % zamestnávateľov prejavilo záujem o to, či uchádzači o zamestnanie absolvovali kurzy neformálneho vzdelávania.

Zároveň 52,83 % respondentov tvrdí, že potenciálny zamestnávateľ, napriek tomu, že sa zaujímal o to, či uchádzač absolvoval neformálne vzdelávanie, nebral toto konkrétne absolvované neformálne vzdelávanie do úvahy.

Na základe týchto výsledkoch predpokladáme, že zamestnávatelia sa zaujímajú o absolvované neformálne vzdelávania zamestnancov, avšak nie všetky absolvované vzdelávania sú považované zamestnávateľmi za relevantné.

Toto tvrdenie sa nám potvrdilo aj v odpovedi na otázku: “Ako reagovali zamestnávatelia keď ich zamestnanec informoval, že absolvoval neformálne vzdelávanie” – respondenti uviedli, že len 41,51 % z nich reagovalo pozitívne.

 

 

Záver a opatrenia

V nadväzujúcom prieskume plánujeme zisťovať, aké kompetencie, zručnosti a schopnosti, považujú zamestnávatelia za kľúčové u perspektívnych zamestnancov a či považujú u za dôležité, aby mali absolvované školenia neformálneho vzdelávania. Budú nás zaujímať aj bariéry z pohľadu zamestnávateľov pri rešpektovaní týchto certifikátov. Údaje doplníme o kvalitatívne zistenia z fokusových skupín so zamestnávateľmi.

Opatrenia

Na základe získaných údajov z plánovaného prieskumu a kvalitatívnej analýzy zahraničných a slovenských dokumentov plánujeme:
aktualizovať súčasné dokumenty v oblasti uznávania neformálneho vzdelávania mládeže (veková skupina od 13 do 30 rokov);
– nastaviť spoluprácu so zamestnávateľmi za účelom zistenia, aké kľúčové kompetencie sú zamestnávateľmi považované za perspektívne a potrebné pre budúceho zamestnanca, aby sa dokázal uplatniť na trhu práce;
– podporiť overovanie kompetencii získaných v rámci neformálneho vzdelávania a dobrovoľníckej činnosti a spoločenské uznanie certifikátov, ktoré získajú mladí ľudia na týchto školeniach, prípadne po overení nadobudnutých zručností, schopností a kompetencii počas dobrovoľníckej činnosti.

 

PaedDr. Alena Minns, PhD.
Bratislava, dňa 16.08.2019

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *