agenda2030Archív

Hľadáme nového mládežníckeho delegáta OSN. Venovať sa bude aj enviro témam a udržateľnému rozvoju

Hľadá sa nový mládežnícky delegát Organizácie spojených národov.

Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR, Asociácia krajských rád mládeže, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže vyhlásili výzvu, prostredníctvom ktorej hľadajú nového mládežníckeho delegáta Organizácie spojených národov.

“Spustili sme výberové konanie na nového mládežníckeho delegáta OSN. Chceli by sme vybrať šikovného a aktívneho mladého človeka, ktorý bude robiť dobré meno našej krajine v zahraničí a zároveň aktivity na Slovensku smerom k mládeži a vo vzťahu k agende 2030,” hovorí súčasný mládežnícky delegát OSN Dominik Porvažník, ktorému vyprší ročný mandát už o niekoľko týždňov.

Na medzinárodnej scéne Dominik Porvažník reprezentuje slovenskú mládež, zúčastňuje sa zasadnutí Valného zhromaždenia OSN, zastupuje mladých ľudí Slovenskej republiky na medzivládnych rokovaniach OSN a spolupracuje s delegátmi z celého sveta.

Úlohy vyplývajúce z prestížnej funkcie mládežníckeho delegáta však plní aj na Slovensku. Spolu so slovenskými organizáciami venujúcimi sa mládeži pripravuje diskusné podujatia, prednášky a workshopy. Hlavným cieľom Dominikových aktivít je priblížiť mladým ľuďom činnosť OSN, ale najmä ich zoznámiť s Agendou 2030.

 

Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj: najdôležitejšia výzva OSN

“Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj a jej 17 cieľov je veľmi komplexná kľúčová problematika, ktorá poukazuje na globálne celospoločenské problémy. Konkrétne dopady klimatických zmien, vojnové konflikty a ekologické katastrofy,” hovorí Alena Minns, zástupkyňa generálneho riaditeľa IUVENTY, “V skratke, agenda 2030 rieši mier, bezpečnosť, spravodlivosť, odolnosť voči klimatickým zmenám, dosahovanie trvalo udržateľného rozvoja a uplatniteľnosť ľudských práv. Napríklad inklúziu, odstránenie diskriminácie dievčat a žien, podporu prístupu pre všetkých ku kvalitnému vzdelávaniu, zdravotníctvu a slušnej práci.”

“Je veľmi dôležité zvyšovať povedomie o agende 2030,“ odpovedá Dominik Porvažník na otázku, aké sú najväčšie výzvy vo vzťahu k agende 2030 pre mládež na Slovensku, “bez snahy o naplnenie cieľov agendy 2030 sa nám nebude dariť zabezpečiť mier a pokojný rozvoj spoločnosti na našej planéte.”

“Vo vzťahu k mládeži je Agenda 2030 kľúčová, preto je potrebné vzdelávať mládež nielen o vyššie uvedených obsahoch a cieľoch (napr. v rámci enviro – problematika cirkulárnej ekonomiky), ale hlavne zamerať sa na rozvoj postojov, správnych hodnôt (redukcia spotreby) a kritické myslenie. Tiež je nevyhnutné podporovať aktívnu participáciu mladých ľudí na dianí v spoločnosti. Je v našej zodpovednosti vychovať budúcu generáciu – empatickú voči slabším, tolerantnú k inakosti, schopnú prevziať zodpovednosť voči budúcnosti planéty. Významnú úlohu zohráva pri sprostredkovaní tejto Agendy aj rovesnícke učenie, preto je dôležité, že máme mládežníckeho delegáta, ktorý sa aktívne angažuje vo viacerých osvetových a vzdelávacích aktivitách a môže byť príkladom pre mládež,” dodáva Alena Minns.

“V týchto dňoch prebiehajú workshopy k Agende 2030, ktoré s Dominikom organizuje Iuventa v regiónoch po celom Slovensku,” hovorí regionálny koordinátor IUVENTY Milan Polešenský,“uvedomujeme si, aké podstatné je dostať túto tému priamo medzi mladých ľudí a nespoliehať sa len na médiá a sociálne siete. Dnešný stredoškoláci, ktorí budú za niekoľko rokov formovať budúcnosť našej krajiny, sú našťastie k enviro témam veľmi vnímaví. Citlivo reagujú na zhoršovanie sa životného prostredia, angažujú sa, snažia sa zmeniť seba samých aj svoje okolie.”

Okrem cieľa učiť a rozvíjať v mladých ľuďoch vzťah k prírodnému bohatstvu, spoločnosti a k sebe navzájom, je na workshopoch, prednáškach a ostatných podujatiach dôležité hľadanie odpovede na otázku “ako poskytovať vzdelanie, ktoré pripraví súčasnú mládež na výzvy, ktorým budú musieť vo svete čeliť. Ako ju naučiť vnímať svet v komplexnosti, prepájať poznatky z jednotlivých oblastí, efektívne komunikovať a spolupracovať nielen doma, ale aj naprieč sektormi, krajinami a kontinentmi,” uzatvára  Dominik Porvažník.

 

Chceli by ste sa stať mládežníckym delegátom OSN?

Ak máte 18 až 25 rokov, záujem o medzinárodnú situáciu a výbornú angličtinu, máte šancu stať sa mládežníckym delegátom OSN za Slovenskú republiku.

Prihlásiť sa môžete do 12. júna 2019 (do 23:59 hod.). Podrobné informácie o výzve nájdete na stránke Asociácie krajských rád mládeže – https://www.akram.sk/1656-2

Článok vyšiel na CorrectGreen

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *