agenda2030Archívbilaterálna spolupráca

Zisťovali sme ako sa implementuje globálne vzdelávanie v Portugalsku

Globálne vzdelávanie je komplexná problematika, ktorá rieši aktuálne témy súčasného sveta a našej budúcnosti. Zaoberá sa témami ako trvalo udržateľný rozvoj, rozvojová pomoc a chudoba, enviro-problematika, ľudské práva, rozvoj občianskych kompetencií, inklúzia či participácia. Úzko súvisí s potrebou rozvíjať postoje, hodnoty a kritické myslenie vo vzdelávaní. IUVENTA ako jeden z aktérov v oblasti vzdelávania posilňuje implementáciu týchto kľúčových tém do neformálneho vzdelávania, napríklad realizáciou workshopov k Agende 2030.

IUVENTA a viacerí kľúčoví aktéri z oblasti formálneho a neformálneho vzdelávania sa 19.3. – 22.3.2019 zúčastnili študijnej návštevy v inštitúte Camões – Institute for Cooperation and Language, aby si vymenili osvedčené postupy a informácie v oblasti globálneho vzdelávania a nadviazali hlbšiu spoluprácu, ktorá by umožnila kvalitnejšie implementovať Globálne vzdelávanie (ďalej GV) na Slovensku.

Stretnutie organizovala a financovala Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu – SlovakAID v spolupráci s GENE – Global Education Network Europe.

Počas panelových diskusií sa diskutovalo o stratégiách GV na Slovensku a v Portugalsku. Na Slovensku je GV ukotvené v oficiálnom dokumente Národná stratégia pre globálne vzdelávanie na obdobie rokov 2012 až 2016.

Aktualizovaná stratégia GV v Portugalsku umožňuje kvalitne implementovať ciele trvalo udržateľného rozvoja a Agendy 2030 do všetkých oblastí vzdelávania – počnúc aktualizáciou štátneho vzdelávacieho programu, pregraduálnou prípravou učiteľov, neformálnym vzdelávaním až po formálne vzdelávanie na všetkých úrovniach formálneho školstva. Veľký dôraz sa pri zavádzaní GV kladie na medzisektorovú spoluprácu, kooperácie všetkých aktérov, výskum a evalváciu.

 

Lisabonské mládežnícke centrum

V rámci bilaterálneho stretnutia sme mali možnosť navštíviť Lisabonské mládežnícke centrum v Inštitúte pre šport a mládež v Lisabone (dostupné na: http://cjl.ipdj.pt/en).

Oboznámili sme sa s fungovaním a cieľmi neformálneho vzdelávania v Portugalsku a tiež s úlohou neformálneho sektora pri riešení GE.

Portugalskému športovému a mládežníckemu inštitútu a Centru mládeže bolo po splnení náročných kritérií v roku 2014 Radou Európy v Štrasburgu udelené označenie kvality. Je to uznanie Rady Európy za úsilie, ktoré poskytuje pri rozvoji politík v oblasti mládeže, ako aj prácu vykonanú pre mladých ľudí v Lisabone.

Pri tvorbe aktivít kladú veľký dôraz na potreby cieľovej skupiny a regionálne potreby – zber empirických údajov a aplikovaný výskum. Na základe týchto zistení sa vytvárajú odporúčania a plánujú aktivity v oblasti mládeže. Inšpiratívny je pre nás aj fungujúci systém spolupráce v rámci práce mládežou.

V Inštitúcii rozhoduje o pláne hlavných úloh v oblasti mládeže konzorcium zložené z neziskového sektora, mládežníckych organizácií, mládežnícky parlament a iné.

Dôraz sa kladie na participatívny proces, kooperáciu a analýzu potrieb mládeže. Tieto inštitúcie spoločne nastavujú a plánujú aktivity na základe reálnych potrieb mládeže na nasledujúci rok. Spolupráca s neziskovým sektorom zohráva dôležitú úlohu aj pri realizácii vzdelávaní pre mládež a pracovníkov s mládežou. Napriek tomu, že je Inštitúcia financovaná z kontraktu na Ministerstve, mnohé vzdelávacie aktivity sa implementujú vďaka projektom. Tematicky sa Inštitút v Lisabone zaoberá hlavne ľudskoprávnymi témami, rozvojom občianskych kompetencií a GV.

Alena Minns

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *