pracasmladezou.sk

aktuálne výzvy

Momentálne nie je vyhlásená žiadna výzva

Dotačná schéma Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na podporu práce s mládežou. MŠVVaŠ SR poskytuje prostredníctvom schémy „Programy pre mládež na roky 2014 – 2020“ dotácie na podporu neformálneho vzdelávania v práci s mládežou.

1. Programy zamerané na riešenie aktuálnych otázok mládežníckej politiky

Zameranie výziev v programe PRIORITY vychádza zo Stratégie SR pre mládež a súvisí s aktuálnymi problémami, ktorým mládež čelí. Doterajšie témy výziev boli mediálna gramotnosť, podnikavosť či sociálna inklúzia.

Program Priority mládežníckej politiky sa špecificky zameriava na

  1. vytváranie príležitostí pre aktívne zapojenie rôznych subjektov do napĺňania aktuálnej národnej stratégie pre mládež,
  2. tvorbu opatrení v práci s mládežou, ktorých cieľom je prispievať k posilneniu postavenia mládeže, proti jej spoločenskému vylúčeniu, ako aj k rozvoju aktívneho občianstva mladých ľudí,
  3. mladých ľudí v získavaní kompetencií s cieľom osobného rozvoja s dôrazom na možnosti ich zamestnávania,
  4. posilnenie synergie formálneho, neformálneho vzdelávania (v práci s mládežou) a spontánneho učenia sa,
  5. uľahčenie prechodu zo školy do zamestnania, posilnenie autonómie mládeže a podporu podnikavosti ako životnej kompetencie,
  6. zaistenie lepšieho uznania kompetencií získaných v prostredí práce s mládežou pre aktívny spoločenský a pracovný život,
  7. rozšírenie kompetencií pracovníkov s mládežou, mladých a mládežníckych vedúcich pri zavádzaní inovácií a zabezpečovaní vyššej kvality neformálneho vzdelávania v práci s mládežou reflektujúcej tematické priority programu,
  8. spoluprácu medzi rezortmi a sektormi, t.j. subjektmi štátneho sektora, samospráv, mimovládnych organizácií a podnikateľského sektora pri príprave aktivít neformálneho vzdelávania v práci s mládežou s ohľadom na aktuálne potreby mladých ľudí.

 

Oprávnení žiadatelia

Oprávnenými žiadateľmi sú subjekty pôsobiace v oblasti práce s mládežou v súlade s § 15 ods. 2 zákona č. 282/2008 o podpore práce s mládežou, ktoré zároveň nepôsobia v kultúre, telovýchove a športe a nevykonávajú činnosť podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o  sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

 

Ostatná výzva na predloženie žiadosti o dotáciu

Sprievodca pre žiadateľov

Podať žiadosť

Podporené subjekty v rámci ostatnej výzvy

 

Program KOMUNITA mladých podporuje aktivity zamerané na tvorbu opatrení, ktoré sú predpokladom pre systémovú a strategickú mládežnícku politiku na miestnej úrovni. Zameriava sa na tri nadväzujúce oblasti:

a) Zber údajov a ich analýza pre potreby tvorby mládežníckej politiky založenej na dôkazoch – analýza aktuálneho stavu existujúcich opatrení zameraných na mladých ľudí, zisťovanie a analýza chýbajúcich údajov, identifikáciia výziev, ktorým mladí ľudia čelia v rámci daného mesta či obce.

b) Tvorba strategického dokumentu pre oblasť mládeže – moderná mládežnícka politika musí byť vytváraná s využitím relevantných a aktuálnych údajov, participatívne so všetkými aktérmi, ktorí vykonávajú činnosti v prospech mladých ľudí v danom meste či obci. To predpokladá poznanie relevantných kľúčových aktérov, ich zapojenie do procesu definovania priorít a stanovenia strategických cieľov zameraných na mladých ľudí, vrátane priorít a cieľov v oblasti práce s mládežou.

c) Napĺňane strategických cieľov mládežníckej politiky prostredníctvom modernej práce s mládežou.

 

Oprávnení žiadatelia

Oprávnenými žiadateľmi sú mestá a obce alebo nimi poverené organizácie v súlade s § 15 ods. 2 zákona č. 282/2008 o podpore práce s mládežou, ktoré zároveň nepôsobia v kultúre, telovýchove a športe a nevykonávajú činnosť podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o  sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Ostatná výzva na predloženie žiadosti o dotáciu

Sprievodca pre žiadateľov

Podať žiadosť

Program Dôkazy o mladých sa zameriava na výskumy v oblasti mládežníckej politiky, najmä získavanie relevantných a dôveryhodných informácií o mladých ľuďoch pre potreby tvorby opatrení mládežníckej politiky na rôznych úrovniach a spoluprácu a sieťovanie rôznych subjektov aktívnych vo výskume mládeže pre potreby tvorby mládežníckej politiky.

 

Ostatná výzva na predloženie žiadosti o dotáciu

Podporené subjekty

Podať žiadosť

2. Programy na dlhodobú podporu organizácií pracujúcich s mládežou

Program PODPORA mládežníckych organizácií je zameraný na:

a) zvyšovanie kvality práce s mládežou prostredníctvom podpory rozvoja činnosti mládežníckych organizácií, ktoré pracujú na členskom princípe a vykonávajú pravidelnú a systematickú prácu s mládežou,

b) posilnenie strategického rozvoja mládežníckych organizácií ako dôležitého aktéra systému práce s mládežou a mládežníckej politiky,

c) vytváranie príležitostí pre aktívne zapojenie mládežníckych organizácií do napĺňania cieľov aktuálnej národnej stratégie pre mládež,

d) vytvorenie podmienok na cieľavedomý a systematický rozvoj kľúčových kompetencií mladých ľudí v prostredí mimo školy a rodiny prostredníctvom špecifických činností mládežníckych organizácií,

e) rozvoj kompetencií mládežníckych vedúcich a pracovníkov s mládežou,

f) vytváranie príležitostí pre dobrovoľnícke aktivity (najmä aktivity mladých vedúcich a mládežníckych vedúcich).

Oprávnenými žiadateľmi sú organizácie registrované v rámci výzvy PODPORA/R/2018. Registrácia je platná na roky 2018-2020.

 

Ostatná výzva na predloženie žiadosti o dotáciu

Sprievodca pre žiadateľov

Podporené subjekty

Podať žiadosť

Program HLAS mladých podporuje činnosť štruktúr zastupujúcich záujmy mládeže na úrovni samosprávnych krajov alebo na celoštátnej úrovni s cieľom:

a) zohľadniť potreby a záujmy mladých ľudí v rôznych regionálnych a národných politikách;

b) zvýšiť úroveň participácie mladých ľudí a povedomia o aktívnom občianstve,

c) posilniť reprezentáciu mládeže v rôznych štruktúrach

d) posilniť dostupnosť činnosti zastupiteľských štruktúr mládeže pre všetkých mladých ľudí,

e) zabezpečiť pravidelný zber podnetov a potrieb mládeže pre tvorbu mládežníckej politiky,

f) vytvárať partnerstvá medzi kľúčovými hráčmi mládežníckej politiky, štruktúrami zastupujúcimi mládežnícke organizácie a mladých ľudí

g) zvyšovať kvalitu mládežníckej politiky na všetkých úrovniach

h) posilniť postavenie mládežníckych organizácií, žiackych školských rád, parlamentov mládeže a i.

i) identifikovať a vzdelávať mladých vedúcich a iných aktivistov

Oprávnenými žiadateľmi sú organizácie registrované v rámci výzvy HLAS/R/2018. Registrácia je platná na roky 2018-2020.

 

Ostatná výzva na predloženie žiadosti o dotáciu

Sprievodca pre žiadateľov

Podporené subjekty

Podať žiadosť

Program je zameraný na poskytovanie informačno – poradenských služieb mladým a podporuje klientsky orientované mimovládne organizácie pôsobiace v tejto oblasti.

Medzi hlavné podporované aktivity patria:

a) poskytovanie odborného poradenstva pre mládež z oblastí psychologického, právneho, zdravotníckeho, finančného alebo kariérneho poradenstva a zodpovedného spotrebiteľského správania,

b) vytvárať, resp. prevádzkovať vytvorené online systémy poskytovania informácií a poradenstva mladým,

c) zisťovať reálne potreby mladých, obzvlášť potreby mladých ľudí s nedostatkom príležitostí a následne sa angažovať, aby zozbierané podnety boli reflektované pri tvorbe mládežníckej politiky,

d) spolupracovať s orgánmi verejnej moci v otázkach zvyšovania kvality života mladých ľudí a podporovať aktívnu partnerskú spoluprácu ďalších subjektov,

e) zvyšovať kultúru komunikácie, mediálnu gramotnosť, kritické a analytické myslenie u mladých ľudí;

f) vykonávať výskumnú, edičnú a publikačnú činnosť za účelom informovania a vzdelávania mladých ľudí,

g) vytvárať priestor pre participáciu a spoluprácu na tvorbe strategického dokumentu týkajúceho sa mládeže na miestnej, regionálnej a/alebo národnej úrovni

 

Ostatná výzva na predloženie žiadosti o dotáciu

Sprievodca pre žiadateľov

Podporené subjekty

Podať žiadosť

 

Program je zameraný na poskytovanie služieb dobrovoľníctva mladých – podporuje činnosti klientsky orientovaných mimovládnych organizácií zameraných na poskytovanie služieb v oblasti dobrovoľníctva mládeže.

Medzi hlavné podporované aktivity patria:

a) vytvárať, resp. prevádzkovať a rozširovať vytvorené online systémy poskytovania informácií a poradenstva o možnostiach dobrovoľníctva mládeže,

b) vytvárať krátkodobé a dlhodobé dobrovoľnícke príležitosti pre mladých ľudí v spolupráci s partnerskými organizáciami a umiestňovať mládežníckych dobrovoľníkov do organizácií,

c) realizovať informačné, konzultačné a propagačné aktivity v oblasti dobrovoľníctva mládeže s dôrazom na prínos nadobudnutých a rozvinutých kompetencií mladých ľudí dobrovoľníckou prácou,

d) zvyšovať status dobrovoľníctva mládeže prostredníctvom oceňovania dobrovoľníkov a koordinátorov dobrovoľníkov,

e) podporovať alebo vykonávať advokačné aktivity v oblasti dobrovoľníctva; spolupracovať pri tvorbe stratégií / vytvárať stratégie smerujúce k priaznivej spoločenskej klíme pre dobrovoľníctvo; podporovať / budovať infraštruktúru dobrovoľníctva,

f) zvyšovať kompetencie mládežníckych dobrovoľníkov a koordinátorov dobrovoľníkov účasťou na vzdelávacích programoch, akreditovaných vzdelávacích programoch a/alebo na aktivity zamerané na školenia a spoluprácu týkajúcich sa manažmentu dobrovoľníkov, dobrovoľníckych programov a iných tém Stratégie SR pre mládež na roky 2014 – 2020,

g) spolupracovať na implementácii metodiky výchovy a vzdelávania k dobrovoľníctvu vo formálnom vzdelávaní na národnej úrovni,

h) vykonávať výskumnú, edičnú a publikačnú činnosť v oblasti dobrovoľníctva mládeže,

i) zisťovať reálne potreby mladých dobrovoľníkov na miestnej, regionálnej alebo národnej úrovni za účelom zvyšovania kvality služieb dobrovoľníctva mládeže.

 

Ostatná výzva na predloženie žiadosti o dotáciu

Sprievodca pre žiadateľov

Podporené subjekty

Podať žiadosť

 

Programy pre mládež

Poskytnuté dotácie v rámci Programov pre mládež za rok 2018

Konzultácie

Pre programy SLUŽBY 1, SLUŽBY 2, PRIORITY, DÔKAZY:

Anna Máriássyová
anna.mariassyova@iuventa.sk
+421 2 592 96 301

Pre programy PODPORA, HLAS, KOMUNITA:

Michaela Koprdová
michaela.koprdova@iuventa.sk
+421 2 592 96 316