pracasmladezou.sk

Kalendár aktuálnych podujatí

nov
12
Ut
Strategic Partnership Plus- Empowering Democratic Participation
nov 12 – nov 16 celý deň

Uzávierka prihlášok:

29. September 2019

Typ aktivity:

Školenie

Krátka charakteristika:

Trojdňové školenie určené na rozvíjanie funkčných medzisektorálnych Strategických Partnerstiev pod Kľúčovou Akciou 2 – Strategické Partnerstvá v oblasti vzdelávania, školenia a mládeže. Tematické zameranie na tento rok je demokratická participácia. Strategické Partnerstvo Plus (SPP) je navrhnuté ako školenie zamerané na tému ako napísať úspešnú projektovú žiadosť. Školenie je vhodný priestor na získavanie kontaktov a potenciálnych partnerov do projektu. Na školení sa stretnú predstavitelia škôl, VET organizácií, univerzít, verejných inštitúcií, mládežníckych organizácií, mimovládnych organizácií, firiem, atď. Školenie kladie dôraz na to, aby boli účastníci zapojení do vzdelávacieho procesu cez interaktívne metódy, pričom sa sústredí na porozumenie konceptov a špecifík pracovania na medzinárodných kooperatívnych projektoch. Školenie prebehne formou odbornej prípravy, seminárov a voľných diskusií, zatiaľ čo výsledky práce sa budú prezentovať na plenárnych zasadnutiach. Činnosti budú viesť skúsení facilitátori so širokým porozumením procesu učenia pri strategických partnerstvách v rámci programu Erasmus +.

Pracovné dni sú 13., 14. a 15. novembra. 12. november je deň príchodu a 16. november deň odchodu.

Téma:

Hlavnou témou školenia je demokratická participácia. Rumunská národná agentúra tak poskytne niekoľko osvedčených postupov z projektov Erasmus + zameraných na aktívnu účasť. Medzi pozvanými  rečníkmi budú aj odborníci z praxe v tejto tematike.

Profil účastníka:

– zastupuje alebo pôsobí v jednej z oblastí: mládež, školské vzdelávanie, odborné vzdelávanie a príprava, vzdelávanie dospelých;
– nezúčastnil sa na projekte KA2 (strategické partnerstvo) Erasmus + ako koordinátor;
– má motiváciu a motiváciu písať, predkladať a implementovať projektový návrh;
– má podporu a súhlas zastupujúcej organizácie;
– mať úroveň angličtiny slovom aj písmom na hovorovej úrovni;
– môže sa zúčastniť počas všetkých 3 dní školenia

Ciele aktivity:

– Vytvoriť priestor pre rozvíjanie partnerstiev schopných predkladať kvalitné prihlášky a implementovať efektívne medzisektorálne Strategické Partnerstvá;
– Poskytnúť informácie nevyhnutné pre porozumenie a implementovanie strategických partnerstiev Erasmus+;
– Poskytnúť priestor na vymieňanie znalostí a skúseností medzi organizátormi zahrnutými vo všetkých druhoch vzdelávacích aktivít.

Pracovný jazyk:

Anglický jazyk

Cieľová skupina:

Pracovníci s mládežou; manažéri mládežníckych projektov; školitelia; učitelia; odborníci pôsobiaci v oblasti vzdelávania dospelých

Počet účastníkov:

2 účastníci zo SR

Náklady spojené s účasťou na školení:

Ubytovanie a strava sú hradené z prostriedkov programu Erasmus+. 90 % cestovných nákladov hradí účastníkovi slovenská Národná agentúra a 10 % si hradí účastník sám alebo hradí minimálne 20 EUR v prípade, že sa jedná o menšiu sumu. Odporúčame, aby si účastník zabezpečil aj cestovné poistenie počas doby trvania podujatia.

Kontaktná osoba:

Mgr. Natália Nemcová
tel.: (+421-2) 59 29 62 79
m.t.: (+421-917) 71 88 07
e-mail: natalia.nemcova@iuventa.sk

 

PRIHLÁŠKA

 

nov
17
Ne
DIALOGUE: English language course for youth mobility (Visegrad4+EaP+Slovenia)
nov 17 – nov 23 celý deň

Uzávierka prihlášok:

23. September

Krátka charakteristika:

Hlavným cieľom školenia je zbaviť sa jazykových bariér a motivovať pracovníkov s mládežou aktívnych na lokálnej/národnej úrovni, aby začali organizovať projekty v rámci programu Erasmus+ Youth, najmä projekty mobility mládeže. Školenie je určené pre pracovníkov s mládežou, ktorí by chceli zlepšiť ich komunikačné schopnosti v angličtine potrebnej na plánovanie, implementovanie a propagáciu medzinárodných projektov mobility mládeže.

Ciele aktivity:

– Zlepšenie komunikačných schopností v angličtine;
– Učiť sa slovnú zásobu špecifickú pre Erasmus+: mládežnícke projekty;
– Učiť sa o základoch v rámci fáz manažmentu medzinárodných projektov v angličtine;
– Získať sebavedomie v používaní angličtiny na rozvíjanie a implementáciu

Pracovný jazyk:

Anglický jazyk

Cieľová skupina:

Pracovníci s mládežou; manažéri mládežníckych projektov; mládežnícki lídri;

Počet účastníkov:

2 účastníci zo SR

Náklady spojené s účasťou na školení:

Ubytovanie a strava sú hradené z prostriedkov programu Erasmus+. 90 % cestovných nákladov hradí účastníkovi slovenská Národná agentúra a 10 % si hradí účastník sám alebo hradí minimálne 20 EUR v prípade, že sa jedná o menšiu sumu. Odporúčame, aby si účastník zabezpečil aj cestovné poistenie počas doby trvania podujatia.

Kontaktná osoba:

Mgr. Natália Nemcová
tel.: (+421-2) 59 29 62 79
m.t.: (+421-917) 71 88 07
e-mail: natalia.nemcova@iuventa.sk

 

PRIHLÁŠKA

 

nov
27
St
OUTDOOR aktivity a ich využitie v práci s mládežou
nov 27 – nov 29 celý deň

Názov: OUTDOOR aktivity a ich využitie v práci s mládežou

Miesto konania: Penzión pod Oblazom, A. F. Kollára, 013 06 Terchová, www.podoblazom.sk

Termín:

1. fáza: 27.11. – 29.11.2019
medzifáza: december – január, realizácia projektu – dištančne
2. fáza: jednodňové hodnotiace stretnutie (po dohode s lektormi)

Uzávierka prihlášok: 11.11.2019

Typ aktivity:

akreditované neformálne vzdelávanie

Krátka charakteristika:

Opis vzdelávania:

2- fázové vzdelávanie s medzifázou určenou pre tréningovú prax – realizáciu projektu

Na prvom stretnutí sa budeme venovať týmto témam:

Úvod do vzdelávania a témy outdoorové aktivity v práci s mládežou

Špecifiká cieľových skupín a identifikácia ich potrieb

Vedenie a zabezpečenie outdoor aktivít

Reflexia a uzavretie outdoor aktivít

Praktický nácvik vybraných outdoorových metód

Tvorba projektu a príprava tréningovej aktivity

Následne účastníci samostatne alebo v malých skupinkách realizujú svoj navrhnutý projekt, ktorý vyhodnotia na záverečnom stretnutí.

Čo absolvent získa:

základné vedomosti a zručnosti v oblasti použitia outdoorových zážitkových metód v práci s mládežou; informácie a zručnosti o fyzickej a psychologickej bezpečnosti outdoor aktivít, ich kombinovaní s inými typmi aktivít; bude vedieť, v akých situáciách, v akom rozsahu a akým spôsobom vhodne vybrať a použiť outdoor metódy za účelom zatraktívnenia a zefektívnenia aktivít zameraných na mládež; zvládne naplánovať a bezpečne zrealizovať podujatie zamerané na cieľovú skupinu mládeže vo svojej komunite s osobitým zreteľom na použitie outdoor metód.

Po absolvovaní vzdelávania bude úspešným absolventom vydané Osvedčenie o získanej odbornej spôsobilosti s celoštátnou platnosťou podľa zákona 282/2008 Z.z. v znení zákona 131/2002 Z.z. o vysokých školách.

Vzdelávanie je bezplatné, účastník si hradí iba cestovné náklady. Organizátor vzdelávania zabezpečuje účastníkom stravu (1. deň: večeru, 2. deň: raňajky, obed, večeru, 3. deň: raňajky, obed) a ubytovanie na 2 noci. Organizátor vyžaduje, aby sa účastník zúčastnil celého vzdelávania (bez oneskorenia príchodu na začiatok vzdelávania a bez predčasného odchodu zo vzdelávania). Výnimočné okolnosti, prosím, vopred prekonzultujte s organizátorom alebo lektormi.

Pracovný jazyk: slovenský

Cieľová skupina:  pracovníci s mládežou, mládežnícki vedúci (nad 18 rokov), animátori, dobrovoľníci, zástupcovia samospráv zodpovední za mládež

Kontaktná osoba: Ing. Petra Sňahničanová, petra.snahnicanova@iuventa.sk, +421 917 402 506

Odkazy: PRIHLÁŠKA