pracasmladezou.sk

Kalendár aktuálnych podujatí Iuventy

sep
24
Ut
The Power of Non Formal Education
sep 24 – sep 29 celý deň

Miesto konania: Sofia, Bulharsko

Termín: 24. 9. – 29. 9. 2019

Uzávierka prihlášok:

30. máj 2019

Typ aktivity:

školenie

Krátka charakteristika:

Toto školenie má za cieľ zefektívniť dopady „neformálneho vzdelávania“, ako aj princípy a metódy vytvárania možností pre mladých ľudí ako reálnych účastníkov v spoločnosti (od lokálnej až po európsku). Tak, aby bol zabezpečený reálny dopad, účastníci zažijú inovatívny prístup, pričom budú plne začlenení do vzdelávacieho procesu. Účastníci budú povzbudzovaní, aby si tvorili vlastný školiaci a vzdelávací proces, podporovaní dobre nastaveným pedagogickým programom. Toto považujeme za podmienku pre pochopenie reálnej sily neformálneho vzdelávania.

Ciele aktivity:

 • podnietiť účastníkov k tomu, aby si uvedomili silu neformálneho vzdelávania cez skúsenosť s rôznymi formami neformálnych vzdelávacích metód;
 • analyzovať pozíciu a akceptovanie neformálneho vzdelávania v rôznych krajinách v rámci Európy;
 • objaviť a prediskutovať stratégiu Európskeho neformálneho vzdelávania;
 • bojovať proti rastúcemu konzumnému prístupu voči neformálnemu vzdelávaniu zo strany mladých ľudí;
 • objaviť významy rôznych vzdelávacích prístupov a metód;
 • prehodnotiť bežné prístupy v práci s mládežou;
 • porozumieť princípom budovania programov a neformálneho vzdelávania v rámci Erasmus+: Mládež v akcii.

Pracovný jazyk:

anglický jazyk

Cieľová skupina:

pracovníci s mládežou, školitelia, mládežnícki lídri, mládežnícki projektoví manažéri, tvorcovia mládežníckych politík.

Počet účastníkov:

2 účastníci zo Slovenska

Náklady spojené s organizáciou aktivity:

Ubytovanie a strava sú hradené z prostriedkov programu Erasmus+, 90 % cestovných nákladov hradí účastníkovi slovenská Národná agentúra a 10% si hradí účastník sám alebo hradí minimálne 20 EUR v prípade, že sa jedná o menšiu sumu. Odporúčame, aby si účastník zabezpečil aj cestovné poistenie počas doby trvania podujatia.

Kontaktná osoba:

Mgr. Natália Nemcová
tel.: +421 2 59 29 62 79
mobil: +421 917 71 88 07
e-mail: natalia.nemcova@iuventa.sk

Súvisiace linky: PRIHLÁŠKA

okt
4
Pi
Prevencia sociálno-patologických javov
okt 4 – okt 6 celý deň

Vzdelávací program „Prevencia sociálno-patologických javov“ sa venuje téme prevencie sociálno-patologických javov u detí a mládeže, so zameraním hlavne na problémy súvisiace s drogami a sexuálnym životom, ale aj na iné závislosti a ťažké životné situácie. Vzdelávanie sa prioritne venuje prevencii, poukazuje na možnosti a spôsoby komunikácie s mladými ľuďmi v tejto téme, búra predsudky a stereotypy, zdôrazňuje potrebu otvorene hovoriť v tejto oblasti a tiež sa zameriava na využívanie rôznych nástrojov a metód neformálneho zážitkového vzdelávania v práci s deťmi a mládežou. Vzdelávací program je zostavený z teoretickej, praktickej a evalvačnej časti v celkovej časovej dotácii 50 hodín.

INFORMÁCIE O VZDELÁVANÍ:
Organizátor vzdelávania: IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, www.iuventa.sk
Termíny vzdelávania: 4.11.-6.10.2019 – 1.víkend, samostatná práca, 8.11.-10.11.2019 – 2.víkend
Miesto školenia: Hotel Most Slávy, Ul. 17. novembra, Trenčianske Teplice, https://www.hotelmostslavy.sk/
Školenie začína 4.10.2019 o 16:00 h. a končí 6.10.2019 o 14:00 h.
Školiteľky: Mgr. Lenka Mihalicová, Mgr. Ivana Frívaldská
Účasť na školení je limitovaná na 20 vybraných osôb.
Školenie je bezplatné, hradíte si iba cestovné výdavky.
Ďalšie informácie budú zaslané prihláseným a vybraným účastníčkam a účastníkom.
Kontakt: Ing. Gabriela Kubelová, gabriela.kubelova@iuventa.sk

Pri vypĺňaní osobných údajov, prosíme, používajte diakritiku. Ďakujeme.

OPIS VZDELÁVANIA :
Program vzdelávania:

I. časť/prezenčná bude realizovaná formou neformálneho zážitkového vzdelávania v dotácii 20 hodín s témami:
• Čo sú to sociálno-patologické javy?
• Prevencia sociálno-patologických javov
• Pravdivo o drogách!
• Otvorene o sexe!
• Šikanovanie – agresor či obeť?
• Skúsme si to v praxi!
• Ako správne komunikovať o sociálno-patologických javoch?
• Ako môžeme pomôcť?

II. časť/dištančná, praktická, v ktorej účastníkov čaká praktické overenie získaných vedomostí, zručností a postojov v danej téme v dotácii 10 hodín vrátane prípravy, realizácie a vyhodnotenia pripravenej aktivity formou projektu.
• Tréningová prax – realizovanie projektu/aktivity v danej téme

III. časť/prezenčná, evalvačná, kde sa budeme venovať reflexii z celého vzdelávania, prioritne realizácii praktickej časti, získaných osobných kompetencií v dotácii 20 hodín.
• Záverečná evalvácia – praktické ukážky aktivít s problematikou sociálno-patologických javov
• Záverečná evalvácia – prezentácie, analýzy a reflexie projektov/aktivít
• Záverečná evalvácia – prezentačné zručnosti a nástroje spätnej väzby
• Udržateľnosť získaných kompetencií

CIEĽOVÁ SKUPINA
Vzdelávanie určené pre dospelých
– pracovníci s mládežou
– mládežnícki vedúci
– mládežnícki/mladí dobrovoľníci
– zástupcovia samospráv
– pracovníci s marginalizovanými a znevýhodnenými skupinami mládeže

Po absolvovaní všetkých fáz dostanú absolventi/-tky osvedčenie s celoslovenskou platnosťou o absolvovaní akreditovaného vzdelávania.

Ak máte o školenie seriózny záujem, vyplňte svoje prihlasovacie údaje a odošlite formulár najneskôr do 25.9.2019 do 24:00 hod.
Počet osôb na školenie je limitovaný (20 osôb), preto si organizátor školenia vyhradzuje právo výberu osôb – napr. ktoré vo svojej motivácii opíšu potenciál multiplikácie získaných kompetencií v práci s mládežou.

Kontakt: Gabriela Kubelová: +421 907 99 32 61 , gabriela.kubelova@iuventa.sk

PRIHLÁŠKA

 

okt
6
Ne
SPI Inclusion matchmaking – Find European partners for inclusion projects
okt 6 – okt 10 celý deň

Miesto konania: Frankfurt, Nemecko

Termín: 6. 10. – 10. 10. 2019

Uzávierka prihlášok:

30. máj 2019

Typ aktivity:

aktivita na budovanie partnerstiev

Krátka charakteristika:

Cieľom tejto vzdelávacej aktivity je podporiť inkluzívne projekty v rámci programu Erasmus+ Mládež v akcii a Európskeho zboru solidarity. Napriek tomu, že inkluzívne projekty a aktéri v rámci krajín sú dobre prepojení, medzinárodná inkluzívna sieť je stále výzvou. Táto aktivita reaguje priamo na výzvu tak, že ponúka možnosti nadväzovať kontakty pre profesionálov zaoberajúcich sa inklúziou a tých, ktorí hľadajú partnerov pre európske inkluzívne projekty. Účastníci budú mať možnosť osobne spoznať prácu profesionálov v oblasti inklúzie a budovať tak kvalitné partnerstvá.

Ciele aktivity:

 • podporovať projekty v oblasti inklúzie podporované programami EÚ Erasmus+ Mládež v akcii a Európsky zbor solidarity,
 • spoznávať projekty v rámci programov Erasmus+ a Európsky zbor solidarity ako nástroje pre podporu participácie a sociálnej integrácie mladých ľudí so zdravotným alebo iným znevýhodnením,
 • vytvoriť „open space“ na stretnutie partnerských organizácií pre budúce medzinárodné spolupráce.

Pracovný jazyk:

anglický jazyk

Cieľová skupina:

pracovníci s mládežou, mládežnícki lídri, manažéri mládežníckych projektov, mládežnícki koučovia, reprezentanti mimovládnych organizácií, komunitných centier alebo iných verejných inštitúcií, pracujúcic s mladými ľuďmi so znevýhodnením alebo zdravotným znevýhodnením.

Počet účastníkov:

2 účastníci zo Slovenska

Náklady spojené s organizáciou aktivity:

Ubytovanie a strava sú hradené z prostriedkov programu Erasmus+, 90 % cestovných nákladov hradí účastníkovi slovenská Národná agentúra a 10% si hradí účastník sám alebo hradí minimálne 20 EUR v prípade, že sa jedná o menšiu sumu. Odporúčame, aby si účastník zabezpečil aj cestovné poistenie počas doby trvania podujatia.

Kontaktná osoba:

Mgr. Natália Nemcová
tel.: +421 2 59 29 62 79
mobil: +421 917 71 88 07
e-mail: natalia.nemcova@iuventa.sk

Súvisiace linky: PRIHLÁŠKA

okt
10
Št
Refresh – školenie koordinátorov ŽŠR
okt 10 celý deň

Neformálne akreditované vzdelávanie pre koordinátorov žiackych školských rád realizované v rámci udržateľnosti národného projektu KomPrax

Termín školenia:
1. fáza: 10.10. – 12.10.2019
medzifáza: október – november, realizácia projektu – dištančne
2. fáza: november – hodnotiace stretnutie (po dohode so školiteľmi)

Miesto 1. školenia: Hotel Most Slávy, Ul. 17. novembra, Trenčianske Teplice, https://www.hotelmostslavy.sk/
Školiteľky: Ing. Silvia Štefániková, Mgr. Gabriela Selecká
Školenie začína vo štvrtok 10.10.2019 o 16:00 hod. a končí v sobotu 12.10.2019 obedom.

Cieľová skupina :
koordinátori žiackych školských rád

Opis vzdelávania :
Školenie je zamerané na rozvoj kompetencií koordinátorov žiackych školských rád základných a stredných škôl a prostredníctvom nich rozvoj, zlepšenie a zefektívnenie činnosti žiackych školských rád na školách. Žiacka školská rada, skrátene ŽŠR, je reprezentatívnym orgánom žiakov základnej a strednej školy a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy. Je významným nástrojom pre rozvoj participácie a demokracie na školách, a koordinátor ŽŠR je dôležitý z hľadiska podpory a stabilizácie udržania kvality a dodržania všetkých náležitostí vychádzajúcich zo Zákona č. 177/2017 Z. z., ktorým sa dopĺňa Zákon č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 26, ktorý pojednáva o žiackych školských radách na základných a stredných školách.

Absolvent akreditovaného vzdelávania získa:
• osvojenie zručností pre manažment, organizovanie a samotné vedenie ŽŠR na vlastnej strednej škole alebo základnej škole (projektový manažment, plánovanie činnosti, propagačné a prezentačné zručnosti, schopnosť motivovať ostatných k spolupráci, základné komunikačné zručnosti)
• vyškolenie v teórii zakladania a ďalšieho úspešného fungovania ŽŠR (legislatíva, financovanie, spôsoby úspešnej komunikácie s vedením školy, pedagogickým zborom, rodičmi aj so študentmi)
• vyškolenie v zmysle zamerania sa na kompetencie koordinátora ŽŠR pre lepší rozvoj konkrétnej ŽŠR na škole (poukázanie na pozitíva a negatíva tejto práce, spôsoby ich zlepšenia, uvedenia príkladov dobrej praxe, motivácia do práce koordinátora)
• získanie databázy teórie ako i neformálnych spôsobov pôsobenia a osvojenia si vyššie spomínaných zručností a vedomostí (prostredníctvom hier, zážitkových aktivít)
• nadviazanie nových kontaktov na koordinátorov ŽŠR ako i materiálne zabezpečenie pre lepšie pôsobenie vo svojej ďalšej práci koordinátora (školiaca metodika, publikácie, poradenstvo, supervízia, finančné zabezpečenie a pod.)

Po absolvovaní všetkých fáz dostanú absolventi/-tky osvedčenie s celoslovenskou platnosťou o absolvovaní akreditovaného vzdelávania.

Účasť na školení je limitovaná na 20 vybraných účastníkov. Školenie je bezplatné, účastník si hradí iba cestovné náklady. Organizátor vyžaduje, aby sa účastník zúčastnil celého školenia.

Prihlásiť sa môžte do: 30.9.2019 do 23:00 hod.

Kontakt: Gabriela Kubelová: +421 907 99 32 61 , gabriela.kubelova@iuventa.sk

PRIHLÁŠKA

 

okt
19
So
European Solidarity Corps for All
okt 19 – okt 23 celý deň

Miesto konania: Piešťany, Slovensko

Termín: 19. 10. – 23. 10. 2019

Uzávierka prihlášok

22.8.2019

Typ aktivity

školenie

Krátka charakteristika

Prostredníctvom tohto školenia chceme docieliť, aby program Európsky zbor solidarity bol viac inkluzívny a viac dostupný pre mladých ľudí s nedostatkom príležitostí. Aktivita je prioritne určená pre pracovníkov s mládežou, sociálnych pracovníkov a projektových manažérov, ktorí sú motivovaní rozvíjať budúce projekty v oblasti inklúzie v rámci programu Európsky zbor Solidarity. Prihlásiť sa môžu aj organizácie, ktoré majú záujem zistiť viac o možnostiach programu Európsky zbor solidarity.

Ciele aktivity

 • povzbudiť pracovníkov s mládežou, aby realizovali inkluzívne projekty. Odstrániť obavy a prekážky, ktoré im bránia v realizácii podobných projektov.
 • lepšie pochopiť mladých ľudí s nedostatkom príležitostí,
 • získať praktické poznatky ako pracovať s inklúziou v rámci programu Európsky zbor solidarity a ako podporiť vzdelávací proces mladých ľudí s nedostatkom príležitostí,
 • diskutovať a analyzovať výzvy pre mladých ľudí s nedostatkom príležitostí v rámci aktivít Európskeho zboru solidarity,
 • zoznámiť sa s rôznymi nástrojmi, metódami a postupmi na inklúziu,
 • vymeniť si dobré príklady praxe o tom, ako inkluzívne projekty môžu ovplyvniť osobné cesty cieľovej skupiny.

Pracovný jazyk

angličtina

Cieľová skupina

Pracovníci s mládežou, mládežnícky lídri, manažéri mládežníckych projektov, účastnícke organizácie programu Európsky zbor solidarity

Počet účastníkov

6 účastníkov zo SR

Náklady spojené s účasťou na školení

Ubytovanie a strava sú hradené z prostriedkov programu Erasmus+. 90% cestovných nákladov hradí účastníkovi slovenská Národná agentúra a 10% si hradí účastník sám alebo hradí minimálne 20 EUR v prípade, že sa jedná o menšiu sumu.

Kontaktná osoba

 • Mgr. Matúš Zibala

  tel.: (+421-2) 59 29 63 13
  m.t.: (+421-917) 40 25 08
  e-mail: matus.zibala@iuventa.sk

Pre bližšie informácie a prihlášku klikajte tu.

 

okt
22
Ut
Konferencia: „On track 3 – Different youth work approaches for different NEET situations“
okt 22 – okt 26 celý deň

Miesto konania: Istanbul, Turecko

Termín: 22. 10. – 26. 10. 2019

Uzávierka prihlášok:

16. jún 2019

Typ aktivity:

konferencia

Krátka charakteristika:

Táto medzi-sektorová konferencia adresuje problémy takých osobností, ktoré sa vyskytli v NEET situácii a prezentuje príklady dobrej praxe, so zameraním na spoluprácu medzi prácou s mládežou a inými sektormi (formálne vzdelávanie, zamestnanosť, sociálny & biznis sektor,…). Konferencia „On Track“ je súčasťou SALTO Inklúzia & Rôznorodosť, ako aj tureckej NA E+, dlhotrvajúceho strategického prístupu na oslovovanie mladých ľudí, ktorí sú vylúčení zo systému a hľadá spôsoby, ako ich znova začleniť do spoločnosti a zlepšiť ich príležitosti v živote. Publikácia o NEET problémoch „On track – Different youth work approaches for different NEET situations“ bola publikovaná v roku 2015. Prvá konferencia v rámci edície sa konala na Slovensku v roku 2016 a druhá v Turecku v roku 2018.

Pre objasnenie termínu NEET, klikni tu!

Ciele aktivity:

 • spoznávať rôzne prípady NEET situácií v Európe a rôzne typy riešení a nástrojov na všetkých úrovniach;
 • vymeniť si rôzne spôsoby práce s mladými ľuďmi v NEET situácii a zvýrazniť možnosť projektov s medzi sektorovými partnerstvami;
 • šíriť zdroje o práci s mladými ľuďmi v NEET situácii, ako je štúdia SALTA „On Track“;
 • prezentovať hodnotu medzinárodnej práce s mládežou pre mladých ľudí v NEET situácii a možnosti programov Erasmus+ a Európskeho zboru solidarity.

Pracovný jazyk:

anglický jazyk

Cieľová skupina:

pracovníci s mládežou; manažéri mládežníckych projektov; tvorcovia mládežníckych politík; ľudia, ktorí majú skúsenosti s prácou s mladými ľuďmi v NEET situácii.

Počet účastníkov:

2 účastníci zo Slovenska

Náklady spojené s organizáciou aktivity:

Ubytovanie a strava sú hradené z prostriedkov programu Erasmus+, 90 % cestovných nákladov hradí účastníkovi slovenská Národná agentúra a 10% si hradí účastník sám alebo hradí minimálne 20 EUR v prípade, že sa jedná o menšiu sumu. Odporúčame, aby si účastník zabezpečil aj cestovné poistenie počas doby trvania podujatia.

Kontaktná osoba:

Mgr. Natália Nemcová
tel.: +421 2 59 29 62 79
mobil: +421 917 71 88 07
e-mail: natalia.nemcova@iuventa.sk

Súvisiace linky: PRIHLÁŠKA

nov
7
Št
Akreditačné školenie 2019
nov 7 – nov 10 celý deň

Školenie je určené pre organizácie pracujúce s dobrovoľníkmi, stážistami a zamestnancami v rámci Európskeho zboru solidarity, pre novo akreditované organizácie a organizácie, ktoré zvažujú požiadanie o pridelenie značky kvality v budúcnosti.

Pre získanie komplexného prehľadu v téme dobrovoľníckych aktivít a EZS je dôležitá účasť na celom trvaní školenia.

Termín: 7.-10.11.2019
Miesto: Hotel Most Slávy, Trenčianske Teplice

Uzávierka prihlášok je 7.10.2019

Prihláška a bližšie informácie: https://forms.gle/Gyk8VueypFhZUUbT8

Pracovný jazyk: Český/Slovenský

Cieľová skupina

 • Koordinátori dobrovoľníckych projektov v rámci Erasmus+ a Európsky Zbor Solidarity
 • Novo akreditované organizácie pre dobrovoľnícke aktivity v rámci Erasmus+ a EZS
 • Koordinujúce organizácie dobrovoľníckych aktivít v rámci Erasmus+ a EZS
 • Organizácie, ktoré požiadali o značku kvality pre dobrovoľnícke aktivity v rámci EZS
 • Organizácie, ktoré majú záujem získať značku kvality pre dobrovoľnícke aktivity v rámci EZS

 

Náklady spojené s účasťou na školení

Bližie informácie o cestovných náhradách vám budú zaslané spolu s pozvánkou na školenie.

V prípade otázok sa na neváhajte obrátiť na Adama Latáka (adam.latak@iuventa.sk)

 

nov
12
Ut
Strategic Partnership Plus- Empowering Democratic Participation
nov 12 – nov 16 celý deň

Uzávierka prihlášok:

29. September 2019

Typ aktivity:

Školenie

Krátka charakteristika:

Trojdňové školenie určené na rozvíjanie funkčných medzisektorálnych Strategických Partnerstiev pod Kľúčovou Akciou 2 – Strategické Partnerstvá v oblasti vzdelávania, školenia a mládeže. Tematické zameranie na tento rok je demokratická participácia. Strategické Partnerstvo Plus (SPP) je navrhnuté ako školenie zamerané na tému ako napísať úspešnú projektovú žiadosť. Školenie je vhodný priestor na získavanie kontaktov a potenciálnych partnerov do projektu. Na školení sa stretnú predstavitelia škôl, VET organizácií, univerzít, verejných inštitúcií, mládežníckych organizácií, mimovládnych organizácií, firiem, atď. Školenie kladie dôraz na to, aby boli účastníci zapojení do vzdelávacieho procesu cez interaktívne metódy, pričom sa sústredí na porozumenie konceptov a špecifík pracovania na medzinárodných kooperatívnych projektoch. Školenie prebehne formou odbornej prípravy, seminárov a voľných diskusií, zatiaľ čo výsledky práce sa budú prezentovať na plenárnych zasadnutiach. Činnosti budú viesť skúsení facilitátori so širokým porozumením procesu učenia pri strategických partnerstvách v rámci programu Erasmus +.

Pracovné dni sú 13., 14. a 15. novembra. 12. november je deň príchodu a 16. november deň odchodu.

Téma:

Hlavnou témou školenia je demokratická participácia. Rumunská národná agentúra tak poskytne niekoľko osvedčených postupov z projektov Erasmus + zameraných na aktívnu účasť. Medzi pozvanými  rečníkmi budú aj odborníci z praxe v tejto tematike.

Profil účastníka:

– zastupuje alebo pôsobí v jednej z oblastí: mládež, školské vzdelávanie, odborné vzdelávanie a príprava, vzdelávanie dospelých;
– nezúčastnil sa na projekte KA2 (strategické partnerstvo) Erasmus + ako koordinátor;
– má motiváciu a motiváciu písať, predkladať a implementovať projektový návrh;
– má podporu a súhlas zastupujúcej organizácie;
– mať úroveň angličtiny slovom aj písmom na hovorovej úrovni;
– môže sa zúčastniť počas všetkých 3 dní školenia

Ciele aktivity:

– Vytvoriť priestor pre rozvíjanie partnerstiev schopných predkladať kvalitné prihlášky a implementovať efektívne medzisektorálne Strategické Partnerstvá;
– Poskytnúť informácie nevyhnutné pre porozumenie a implementovanie strategických partnerstiev Erasmus+;
– Poskytnúť priestor na vymieňanie znalostí a skúseností medzi organizátormi zahrnutými vo všetkých druhoch vzdelávacích aktivít.

Pracovný jazyk:

Anglický jazyk

Cieľová skupina:

Pracovníci s mládežou; manažéri mládežníckych projektov; školitelia; učitelia; odborníci pôsobiaci v oblasti vzdelávania dospelých

Počet účastníkov:

2 účastníci zo SR

Náklady spojené s účasťou na školení:

Ubytovanie a strava sú hradené z prostriedkov programu Erasmus+. 90 % cestovných nákladov hradí účastníkovi slovenská Národná agentúra a 10 % si hradí účastník sám alebo hradí minimálne 20 EUR v prípade, že sa jedná o menšiu sumu. Odporúčame, aby si účastník zabezpečil aj cestovné poistenie počas doby trvania podujatia.

Kontaktná osoba:

Mgr. Natália Nemcová
tel.: (+421-2) 59 29 62 79
m.t.: (+421-917) 71 88 07
e-mail: natalia.nemcova@iuventa.sk

 

PRIHLÁŠKA

 

nov
17
Ne
DIALOGUE: English language course for youth mobility (Visegrad4+EaP+Slovenia)
nov 17 – nov 23 celý deň

Uzávierka prihlášok:

23. September

Krátka charakteristika:

Hlavným cieľom školenia je zbaviť sa jazykových bariér a motivovať pracovníkov s mládežou aktívnych na lokálnej/národnej úrovni, aby začali organizovať projekty v rámci programu Erasmus+ Youth, najmä projekty mobility mládeže. Školenie je určené pre pracovníkov s mládežou, ktorí by chceli zlepšiť ich komunikačné schopnosti v angličtine potrebnej na plánovanie, implementovanie a propagáciu medzinárodných projektov mobility mládeže.

Ciele aktivity:

– Zlepšenie komunikačných schopností v angličtine;
– Učiť sa slovnú zásobu špecifickú pre Erasmus+: mládežnícke projekty;
– Učiť sa o základoch v rámci fáz manažmentu medzinárodných projektov v angličtine;
– Získať sebavedomie v používaní angličtiny na rozvíjanie a implementáciu

Pracovný jazyk:

Anglický jazyk

Cieľová skupina:

Pracovníci s mládežou; manažéri mládežníckych projektov; mládežnícki lídri;

Počet účastníkov:

2 účastníci zo SR

Náklady spojené s účasťou na školení:

Ubytovanie a strava sú hradené z prostriedkov programu Erasmus+. 90 % cestovných nákladov hradí účastníkovi slovenská Národná agentúra a 10 % si hradí účastník sám alebo hradí minimálne 20 EUR v prípade, že sa jedná o menšiu sumu. Odporúčame, aby si účastník zabezpečil aj cestovné poistenie počas doby trvania podujatia.

Kontaktná osoba:

Mgr. Natália Nemcová
tel.: (+421-2) 59 29 62 79
m.t.: (+421-917) 71 88 07
e-mail: natalia.nemcova@iuventa.sk

 

PRIHLÁŠKA