škola bez nenávisti

Výzva na spoluprácu v rámci programu „Škola bez nenávisti“

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže zverejňuje výzvu na spoluprácu pre 9 odborníkov, členov expertného tímu 1. ročníka programu „Škola bez nenávisti“ pre základné a stredné školy.

Charakteristika organizácie

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže je štátna inštitúcia, priamo riadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Predmetom jej činnosti je práca s mládežou mimo školy a rodiny a mládežnícka politika na Slovensku aj mimo neho. Cieľom aktivít je implementácia štátnej politiky voči deťom a mládeži. Základné oblasti aktivít IUVENTY vychádzajú z prioritných tém mládežníckej politiky: participácia mládeže na živote obce, školy, regiónu; rozvoj mládežníckeho dobrovoľníctva; výchova k ľudským právam (ĽP); neformálne vzdelávanie v oblasti práce s mládežou; inklúzia – zapojenie mladých ľudí s nedostatkom príležitostí do spoločnosti.

Východiská programu

 • Kampaň Rady Európy „No hate speech movement“, do ktorej sa zapojila aj SR (2012 – 2017).

 • MŠVVaŠ SR poverilo organizáciu IUVENTA prípravou a realizáciou programu „Škola bez nenávisti“.

 • V roku 2018/2019 IUVENTA uskutočnila pilotný ročník programu „Škola bez nenávisti“.

 • V roku 2019/2021 IUVENTA pripravuje realizáciu 1. ročníka programu „Škola bez nenávisti“.

Cieľ programu

Podporiť prevenciu šikanovania, kyberšikanovania a nenávistných prejavov na základných a stredných školách. Certifikát „Škola bez nenávisti“ získajú školy, ktorých školská klíma a rozhodovacie procesy na škole podporujú:

 1. prevenciu šikanovania a kyberšikanovania;

 2. prevenciu nenávistných prejavov na internete a v osobnej komunikácii medzi žiakmi;

 3. prevenciu nenávistných prejavov na internete a v osobnej komunikácii žiakov voči iným osobám na základe ich sociálneho statusu, kultúry, náboženstva, krajiny pôvodu, rodu či sexuálnej orientácie;

 4. vzájomný rešpekt v komunikácii;

 5. rozvoj sociálnych zručností;

 6. toleranciu a rozvoj interkultúrnych kompetencií;

 7. rozvoj kompetencií pre demokratickú kultúru;

 8. žiakov vo vyjadrovaní svojich potrieb alebo obáv spôsobom, ktorý rešpektuje city ostatných;

 9. zapájanie žiakov do projektov a aktivít podporujúcich princípy demokracie a uplatňovanie ĽP;

 10. zapájanie žiakov do verejného diania na lokálnej úrovni, ktoré podporuje sociálnu spoluprácu.

Štandardy kvality

Realizácia programu prostredníctvom dosahovania štandardov kvality zadefinovaných v 8 oblastiach:

Oblasť 1.: Realizovanie vzdelávania k ľudským právam a prevencie ich porušovania.

Oblasť 2.: Stratégie prevencie a riešenia šikanovania na škole.

Oblasť 3.: Stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie na škole.

Oblasť 4.: Participatívne prístupy na škole.

Oblasť 5.: Práca s identitou tried a školy.

Oblasť 6.: Priestor pre podporu a bezpečie v komunikovaní ťažkostí.

Oblasť 7.: Podpora a rozvoj zamestnancov školy.

Oblasť 8.: Plánovanie vzdelávania k ľudským právam a prevencie ich porušovania.

Dosiahnutie štandardu kvality je vyhodnocované na základe vyhodnotenia dotazníkov a splnenia kritérií pri implementácii akčného plánu školy. Kritériá je možné splniť na troch úrovniach.

Miesto realizácie a obdobie spolupráce

Územie celého Slovenska. Od septembra 2019 – do marca 2021.

Druh spolupráce

Zmluva o poskytnutí služieb / Zmluva o dielo.

Ponúkaná odmena

Na základe odmeňovania externých odborníkov vyplývajúceho z metodického usmernenia v rozsahu od 12€/hod. do 15€/hod.

Náplň práce

 • zúčastňovať sa na spoločných stretnutiach, vzdelávaniach a workshopoch v rámci realizácie programu,

 • zosúladiť pracovné postupy v rámci členov expertného tímu,

 • participovať na nastavení spoločných krokov spolupráce, koordinácie a podpory v rámci programu,

 • zoznámiť sa s potrebnou dokumentáciou a výstupmi z pilotného ročníka programu,

 • vypracovať protokol pre krízové situácie a etický kódex programu „Škola bez nenávisti“,

 • realizovať a vyhodnotiť I. a II. audit na zapojených školách v rámci programu,

 • vypracovať hodnotiace správy pre každú školu zapojenú do programu,

 • poskytovať metodickú a odbornú podporu zapojeným školám do programu,

 • realizovať osobné návštevy na zapojených školách podľa vopred dohodnutého prerozdelenia,

 • poskytovať odborné konzultácie, rady, pomoc a usmernenie pre zapojené školy,

 • usmerňovať zostavovanie akčných plánov na školách zapojených do programu,

 • vypracovať hodnotenie záverečných správ zo zapojených škôl,

 • rozhodnúť objektívne o udelení, resp. neudelení certifikátu pre zapojené školy,

 • vypracovať záverečnú správu z celého priebehu 1. ročníka programu,

 • reevidovať dokumentáciu potrebnú pre účely kvalitného naplnenia cieľov programu,

 • rozvíjať kompetencie pracovníkov s mládežou, mládežníckych vedúcich, mladých vedúcich a ďalších osôb pôsobiacich v oblasti práce s mládežou na školách aj mimo škôl potrebných pre ich kvalitnú prácu v rámci nastavenia a realizácie programu,

 • uplatňovať partnerský a inkluzívny prístup v práci s mládežou, princípy interkultúrnej citlivosti, dodržiavania ľudských a občianskych práv,

 • analyzovať a vyhodnocovať riziká pri realizácii programu na jednotlivých školách,

 • dôkladne spracovať a viesť príslušnú dokumentáciu a agendu pri vyhodnocovaní auditov a záverečných správ zo zapojených škôl,napr. dotazníky, dotazník spätnej väzby, formuláre, záverečné správy a pod.

 • využiť spoluprácu s regionálnymi koordinátormi Iuventy pri zabezpečení metodickej a odbornej podpory na školách v rámci jednotlivých krajov,

 • dodržiavať zásady bezpečnosti pri práci a hygiene práce,

 • realizovať úlohy a zadania člena expertného tímu odborne, zážitkovo a neformálne,

 • spolupracovať pri efektívnom nastavení procesu realizácie programu,

 • riešiť vzniknuté situácie na stretnutiach s dôrazom na prevenciu konfliktov, nenávistných prejavov a v súlade s rozvojom rešpektujúceho, priateľského a demokratického školského prostredia,

 • poskytovať spätnú väzbu v rámci priebehu realizácie celého programu.

Ponúkame

 • profesionálny a osobnostný rast,

 • zázemie v odbornej vzdelávacej inštitúcii,

 • flexibilný pracovný čas,

 • bezplatná účasť na akreditovaných vzdelávaniach,

 • spolupráca a osobnostný rozvoj v oblasti práce s mládežou,

 • možnosť ďalšieho vzdelávania a rozvoja,

 • flexibilný tím otvorený novým myšlienkam,

 • zabezpečenie materiálnych a didaktických pomôcok.

Požiadavky na pozíciu odborníka, člena expertného tímu

VZDELANIE

Ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

ZNALOSTI JAZYKOVÉ

Výborná znalosť slovenského jazyka

Výhodou je znalosť ďalšieho cudzieho jazyka

ZNALOSTI POČÍTAČOVÉ

Microsoft Windows – pokročilý používateľ

Internet (e-mail, www) – pokročilý používateľ

Microsoft Word – pokročilý používateľ

Microsoft Excel – pokročilý používateľ

POŽADOVANÁ PRAX

Prax v oblasti práce s mládežou min. 2 roky

OSOBNOSTNÉ PREDPOKLADY – odborné skúsenosti a kompetencie v nasledovných oblastiach:

 • výchova a vzdelávanie k ľudským a občianskym právam,

 • prevencia šikany a kyberšikany,

 • rozvoj kritického myslenia, sociálnych zručností a soft skills,

 • znalosť národných aktivít v rámci kampane No hate speech na Slovensku,

 • rozvoj kompetencií pre demokratickú kultúru, podpora demokratického prostredia na školách,

 • práca s mládežou v školskom a mimoškolskom prostredí,

 • systém organizácie vzdelávania na základných a stredných školách

 • predchádzajúce skúsenosti v oblasti neformálneho vzdelávania;

 • schopnosť samostatne sa rozhodovať a riešiť krízové situácie;

 • komunikatívnosť, flexibilita, zodpovednosť;

 • schopnosť pracovať v tíme, organizačné schopnosti;

 • skúsenosti z oblasti štatistiky, analytického spracovania a vyhodnotenia dát.

Informácie o výberovom konaní

Žiadosť o zaradenie do výberového konania posielajte prosím len elektronicky, e-mailom na adresu lenka.mihalicova@iuventa.sk do 20. 8. 2019 spolu s podpísaným Súhlasom so spracovaním osobných údajov. Do predmetu správy uveďte heslo „Odborník_ŠBN“. Vybraní kandidáti budú následne informovaní o ďalšom postupe do konca augusta 2019.

UPOZORNENIE
Najbližšie pracovné stretnutie plánujeme na 16. – 17. 9. 2019. V prípade záujmu o túto pozíciu si prosím naplánujte vaše povinnosti tak, aby ste sa tohto stretnutia mohli zúčastniť. Ďakujeme.

 

Žiadosť o zaradenie do výberového konania je súčasťou výzvy: VÝZVA na stiahnutie tu

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *