vzdelávanie

Význam neformálneho vzdelávania a témy, o ktorých by sa mladí chceli dozvedieť viac

Článok informuje o vybraných výsledkoch Národnej správy o zdraví a so zdravím súvisiacom správaním 11, 13 a 15-ročných školákov na základe prieskumu uskutočneného v roku 2017/2018 v rámci medzinárodného projektu „Health Behaviour in School-aged Children“ (ďalej HBSC).

HBSC štúdia sa realizuje v spolupráci so Svetovou zdravotníckou organizáciou viac ako 30 rokov každé 4 roky a je do nej zapojených pol milióna školákov zo 49 krajín. Na Slovensku je národným koordinátorom štúdie HBSC Ústav psychológie zdravia, Lekárska fakulta a Univerzita P. J. Šafárika, Košice. Prieskum sa realizoval v období máj až jún 2018 v 8 regiónoch, pričom sa do neho zapojilo takmer 10 000 školákov.

Zistenia zo štúdie potvrdili, že je potrebné, aby sme sa vybraným témam pri vzdelávaní mládeže venovali prostredníctvom aktivít neformálneho vzdelávania. Väčšine 15-ročných mladých (73 % dievčat a 65 % chlapcov) záleží na tom, aké vzdelanie získajú. Avšak vysoké percento z nich je z viacerých dôvodov nespokojných so školou, čo potvrdila v minulosti aj medzinárodná štúdia PISA, ktorá poukazuje aj na nízku úroveň šťastia a spokojnosti školákov. Ako ďalej uvádza štúdia HBSC len 16 % dievčat a 13 % chlapcov vo veku 15 rokov je so školou spokojných, čo však neznamená, že ich vzdelávanie nezaujíma. Práve naopak, keďže až 26 % školákov má záujem k téme, ktorá ich zaujíma, vzdelávať sa aj mimo školy. Až ¼ považuje vzdelávanie mimo školy – workshopy a školenia pre mladých – neformálne vzdelávanie za vhodnú formu realizácie!

 

A o akých témach by sa mladí chceli dozvedieť viac?

1/3 mladých ľudí vo veku (11 – 15 r.) má záujem dozvedieť sa viac o zdravom životnom štýle a tiež o možnostiach ako vycestovať. 22 % mladých sa zaujíma o participáciu a chceli by vedieť ako byť aktívny vo svojom meste.

Napriek tomu, že súčasná generácia mládeže sú online domorodci, a online prostredie a potreba neustále sa zaoberať internetom a mobilom je pre nich prirodzená, napr. až 20 % 15-ročných uvádza, že ľahšie hovoria o svojich obavách, pocitoch a tajomstvách na internete. 40 % respondentov používa mobil na to, aby sa cítili lepšie, keď sú v stave psychickej nepohody. Až  15 % mládežníkov uviedlo v štúdii, že by sa chceli dozvedieť viac o závislostiach, vrátane závislostiach na internete a mobile. Nie je to až tak prekvapujúce, keďže každý piaty školák pociťuje úzkosť, keď si neskontroluje správy alebo vypne mobil na nejaký čas, lebo majú tzv. „strach z omeškania“.

S používaním internetu súvisí aj potreba rozvíjať kritické myslenie a schopnosť rozlišovať napr. hoaxy. Až 14 % mládežníkov má záujem vzdelávať sa v tejto oblasti a zaujíma ich téma kritické myslenie.

So zdravým životným štýlom a pohodou v škole súvisí aj téma šikany. Je to jedna z tém, o ktorú sa mládežníci zaujímajú (10 %). A to aj napriek tomu, že posledné štatistické výsledky ukazujú, že výskyt školákov, ktorí priznali, že sa stali obeťou šikanovania nepresiahol u dievčat 7 % a 8 % u chlapcov. Len 3 % školákov a školáčok priznali, že sa stali obeťou kyberšikanovania.

 

Spracovala: Alena Minns (alena.minns@iuventa.sk)

 

Zdroje:
HBSC štúdia – Slovensko – 2017/2018. Sociálne determinanty zdravia školákov, dostupné na:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *